စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား

၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ  ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)၏ (၃၀) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးတြင္ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေရးဆြဲထားေသာ အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈ မီဒီယာဥပေဒမူၾကမ္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈ မီဒီယာဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ (ယာယီ) က အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္ (၉)ခ်က္ကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး သတင္းစာမ်ားတြင္လည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္-
(က) အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈ မီဒီယာဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍
ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ) ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား

ျမန္မာသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ(ယာယီ)၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

ျမန္မာသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ (ယာယီ)၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား
 
၁။        ျမန္မာသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ (ယာယီ)၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
(က)      စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိ္န္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ျမွင့္တင္ရန္၊
(ခ)        စာနယ္ဇင္း နယ္ပယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္၊
(ဂ)        ျပည္သူလူထု၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ စာနယ္ဇင္းတို႔အၾကား ေပါင္းကူးသဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
(ဃ)      စာနယ္ဇင္း က်င့္၀တ္မ်ားကို ေရးသားျပဳစုရန္။

ျမန္မာသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ(ယာယီ)၏ ပထမအၾကိမ္အစည္းအေ၀း

ျမန္မာသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ(ယာယီ)၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အလို႔ငွာ စက္တင္ဘာ (၂၆)ရက္ မြန္းလြဲ(၂)နာရီ မွ ညေန (၅)နာရီေက်ာ္ခန္႔အထိ ရန္ကုန္တိုင္း မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္ရွိ ကုန္းျမင့္သာ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအၾကိမ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီေလးခုကို အတည္ျပဳဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေကာ္မတီတို႔မွာ
(က) စီမံႏွင့္ ဘ႑ာေရး ေကာ္မတီ
(ခ) က်င့္၀တ္ႏွင့္ ဥပေဒေလ့လာေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီ
(ဂ)အျငင္းပြားမႈႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ညႈိႏႈိင္းေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီ
(ဃ) ျပန္ၾကားေရး ႏွင့္ဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီ တို႔ျဖစ္သည္။