ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

  • -  ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံသားတုိင္း လြတ္လပ္စြာ
  •      ေရးသားထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိခြြင့္ရွိသည့္ သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္၊
  • သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းသည္ စတုတၳမ႑ိဳင္အျဖစ္ ပီျပင္စြာရပ္တည္ႏိုင္ေစရန္၊
  • -  သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ ရပို္င္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား အျပည့္အ၀ရရွိေစရန္၊
  • -  သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား လုိက္နာရမည့္ တာ၀န္၊ က်င့္၀တ္၊ စည္းကမ္းႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ားကို
  •     ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း သတ္မွတ္ေရးဆြဲရန္၊
  • ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ သတင္းသိပိုင္ခြင့္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္၊
  • -  သတင္းမီဒီယာတစ္ခုခုတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထုတ္လႊင့္္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
  •   တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ တုိင္ၾကားခ်က္၊ အျငင္းပြားခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းေသာ
  •   နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေျပလည္ေစရန္၊

သတင္းမီဒီယာဥပေဒ

Lawyer Briefcaseသတင္းမီဒီယာဆိုသည္မွာ သတင္းရွာေဖြျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို စာ၊ အသံ၊ အရုပ္၊ ရုပ္သံ၊ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္၊ ရုပ္ပံုဒီဇိုင္းစသည့္ အသြင္ သ႑ာန္မ်ားအသံုးျပဳကာ၊ ပံုႏွိပ္မီဒီယာ၊ ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာ၊ အယ္ဒီတာ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ အင္တာနက္မီဒီယာ (သို႔) အျခား နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လုပ္ကိုင္သည့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုဆိုသည္။

သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒမ်ား

rules သတင္းအခ်က္အလက္ရယူခြင့္ဆိုရာ တြင္ သတင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ား ျပည္သူသိခြင့္ရွိေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္၊ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခုႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ယင္းတို႔ တစ္ခုခုထံမွျဖစ္ေစ၊ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းက သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းႏွင့္အညီ လိုအပ္ေသာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း စံုစမ္းခြင့္၊ ကိန္းဂဏန္း၊ အခ်က္အလက္၊ စာရင္းဇယား၊ ရုပ္ပံု၊ ဓာတ္ပံု၊ သရုပ္ေဖာ္ပံုတို႔ကို မိတၱဴ ကူးခြင့္၊ ကြန္ပ်ဴတာဖုိင္ကူးခြင့္၊ ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယို မွတ္တမ္းတင္ခြင့္ စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။

သတင္းမီဒီယာက်င့္၀တ္

Notaryလူတုိင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚ ၾကံဆခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ရွိသည္။ ထုိအခြင့္အေရးမ်ားတြင္ ေႏွာက္ယွက္ဟန္႔တားျခင္း တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚႀကံဆ ခြင့္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေစဘဲ မည္သည့္မီဒီယာမွ မဆို သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားႏွင့္ စိတ္ကူး စိတ္သန္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာရွာေဖြခြင့္၊ လက္ခံရယူခြင့္၊ တစ္ဆင့္ လဲႊေျပာင္းေပး ခြင့္တို႔ ပါ၀င္သည္။

အျငင္းပြားမႈႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈဆိုင္ရာေကာ္မတီ

cc members home

အျငင္းပြားမႈႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈဆိုင္ရာေကာ္မတီကို ေကာင္စီ၀င္မ်ားထဲမွ ၀ါရင့္သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ အသိပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္(၂၃) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္

မီဒီယာေစာင့္ၾကည့္သံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ

MMC
-  ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္
-  ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္း
-  ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား
-  အေထြေထြ

THE CASES OF 2017

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေျဖရွင္းၿပီးအမႈမ်ား

အကူအညီေပးသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

 

အကူအညီေပးသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား         - ျပည္တြင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ား၊

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား   - ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႔ (IMS)

                                                                    Fojo Media Institute

                                                                     DW Akademie

                                                                     ပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္အင္စတီက်ဴ (DIPD Danish Institute for Parties and Demoracy)

                                                                     Center for Law and Democracy

                                                                     Article 19

                                                                     ျမန္မာမီဒီယာေရွ႕ေနမ်ားကြန္ယက္ (MMLN Myanmar Media Lawyer Network)

                                                                      ျပည္ႀကီးခင္

Contact

Adress : No. 136 - 138 (A+B), 35 Street(Middle), Kyauktada Tws; Yangon

Telephone : 09448026326

Email : mmpresscouncil@gmail.com

© 2016 mpc. All Rights Reserved.