သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖဲြ႔

                                       “ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္ေလာင္း အဆိုျပဳလႊာပံုစံ ”

 

တစ္ဦးခ်င္းေ႐ြးခ်ယ္ခံမည့္ သတင္းမီဒီယာသမား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

အမည္

မိဘအမည္
ေမြးသကၠရာဇ္
လူမ်ဳိး / ဘာသာ
ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္
ဆက္သြယ္ရန္ ေနရပ္လိပ္စာ၊ အီးေမးလ္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္

ဆက္သြယ္ရန္ ႐ံုးလိပ္စာ၊ အီးေမးလ္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္

 

 

သတင္းမီဒီယာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေတြ႔အႀကံဳ

သတင္းမီဒီယာနယ္ပယ္တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္သည့္ ခုႏွစ္

လက္႐ွိ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ သတင္းမီဒီယာ လုပ္ငန္း အမည္ႏွင့္ အမ်ဳိးအစား

 

လက္႐ွိထမ္းေဆာင္ေနေသာ  
ရာထူး / တာဝန္

 

မိမိႏွင့္ပတ္သက္၍ ရည္ညႊန္းေျပာဆိုႏိုင္ ေသာ ပုဂၢိဳလ္ (သို႔မဟုတ္) အဖဲြ႔အစည္း ()ဦး / ()ဖဲြ႔ အမည္ႏွင့္ မွတ္ခ်က္*

 

 

* ( မွတ္ခ်က္မ်ားကို မွတ္ခ်က္ေပးသူမ်ား လက္မွတ္ထိုးထားေသာ အိတ္ပိတ္စာ (သို႔မဟုတ္) အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို႔မည္ဆိုပါက ေပးပို႔မည့္စာကို scan   ဖတ္၍ ေပးပို႔ရန္လိုအပ္ပါသည္။ )

သတင္းမီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေတြ႕အႀကံဳ

စဥ္ ရာထူး သတင္းမီဒီယာဌာန အလုပ္လုပ္ခဲ႔သည့္ ရက္စြဲ

 မွတ္ခ်က္ ။    ။ လိုအပ္ပါက ဇယားကြက္မ်ားထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ေရးသားႏိုင္ပါသည္။

(က)    တစ္ဦးခ်င္းေရြးခ်ယ္ခံမည့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား

          (၁)    သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းတြင္ ေလးစားအပ္ေသာရင့္က်က္သည့္လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ (၁၀)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ရွိရမည္။
          (၂)    သိသာထင္ရွားေသာ သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသည့္ မွတ္တမ္းေကာင္း ရွိရမည္။
          (၃)    အခ်ိန္မွန္ထုတ္ေဝေသာ သတင္းစာ/ဂ်ာနယ္မ်ားအား ထုတ္ေဝသူ/အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္/ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ (သို႔မဟုတ္) ရုပ္သံလႊင့္ မီဒီယာသတင္းခန္းမွ အမႈေဆာင္ ထုတ္လုပ္ေရးမွဴးႏွင့္
                   အထက္ တာဝန္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
          (၄)    ႏိုင္ငံျခားအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုခုတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူ မျဖစ္ေစရ။
          (၅)    သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ပုဒ္မ ၉၊ (ဈ)ႏွင့္အညီ လုိက္နာေသာ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ရမည္။

(ခ)    ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအားလံုးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

          သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒ အခန္း(၃)၊ နည္းဥပေဒပုဒ္မ (၇) အရ ေအာက္ပါအခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ အက်ံဳးဝင္သူအား ေကာင္စီဝင္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ -
          (၁)    ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျဖစ္ျခင္း။
          (၂)    မက်န္းမာမႈေၾကာင့္ ေကာင္စီ၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း မရွိျခင္းဒ
          (၃)     အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရဖူးသူျဖစ္ျခင္း။
          (၄)    ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခုတြင္ အမႈေဆာင္္ ရာထူးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္ျခင္း။


ကၽြန္ေတာ္/ ကၽြန္မ……………………………………………….. သည္ အထက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားလံုးကို နားလည္သိ႐ွိၿပီး ျဖည့္စြက္ထားခ်က္မ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း
ဝန္ခံလက္မွတ္ ေရးထိုးပါသည္။


လက္မွတ္        ………………………………………
အမည္            ………………………………………
ေန႔စြဲ              ………………………………………

 

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.