သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၀င္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားစာရင္း

 

၁။ (က)    သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား

    (၁) MJA, MJU, MJN, BNI , MWJS, MBA, MPC တို႔မွ အဆိုျပဳသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား
    MPC    -    ဦးအုန္းႀကိဳင္(ဟံသာဝတီဦးအုန္းႀကိဳင္)
    MJA    -    ဦးကိုကို
    MJU    -    ေဒၚသင္းသင္းသာ
    MJN    -    ေဒၚေဝမာသိမ့္
    BNI    -    ဦးခိုင္ျမတ္ေက်ာ္
   MBA    -    ဦးခင္ေမာင္ေဌး
   MWJS    -    ေဒၚသူဇာ

    (၂) သတင္းမီဒီယာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား (၅) ဦးေရြးခ်ယ္ရန္။
    MJA    -    ဦးေက်ာ္စြာမင္း
             -    ဦးျမတ္ခိုင္
             -    ေဒၚအိအိတင္
    MJU   -    ဦးခ်စ္ဝင္းေမာင္
    MJN   -    ဦးျမင့္ေက်ာ္
             -    ဦးေဇာ္ထိုက္ (ေဇာ္ထိုက္လင္းဦး)

    BNI    -    ဦးဇင္လင္း (ဦးေဌးေအာင္)
    SMJN    -    ဦးမ်ဳိးေအာင္
    PCMJ    -    ေဒၚလွလွဝင္း


(၃) တစ္ဦးခ်င္းကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွ (၃) ဦးေရြးခ်ယ္ရန္။
၁။    ဦးၾကည္မင္း (ထက္တုိင္းေက်ာ္)
၂။    ဦးေဌးေအာင္ (ခ) စုိင္းသာေအာင္
၃။    ဦးမ်ဳိးသာထက္
၄။    ဦးေအာင္သိန္းဝင္း (ေမာင္ခိုင္ခန္႔)
၅။    ေဒါက္တာတင္ထြန္း (သထံုတင္ထြန္း)
၆။    ဦးတင္ေမာင္ေအး
၇။    ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ
၈။    ဦးေဇယ်ာလိႈင္
၉။    ဦးလိႈင္းသစ္ဇင္ေဝ (ခ) သာလြန္ေဇာင္းထက္
၁၀။    ေဒါက္တာေဇာ္သန္း
၁၁။    ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ (ဒါရုိက္တာေမာင္ယဥ္ေက်ာ္)
၁၂။    ဦးၿဖိဳးသီဟခ်ိဳ
၁၃။    ဦးထက္ေခါင္လင္း
၁၄။    ေဒါက္တာတင္ထြန္းဦး
၁၅။    မသဲကို (ခ) သဲႏွင္းေအး
၁၆။    ေဒၚတူးတူးသာ
၁၇။    ဦးျမင့္သိန္း (ဒလျမင့္သိန္း)
၁၈။    ဦးေအာင္စုိး
၁၉။    ဦးရဲဝင္းေဆာင္
၂၀။    ဦးစိုးေသာ္တာ
၂၁။    ေဒၚတင္ဇာေအာင္
၂၂။    ဦးသက္ႏုိင္ထြန္း (သစၥာပိုင္စိုး)

(ခ)    သတင္းေအဂ်င္စီမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္(၁)ဦးေရြးခ်ယ္ရန္။
            ဦးပိုင္စိုးဦး(ေဂ်ပိုင္) (Myanmar Pressphoto Agency)

(ဂ)    ျမန္မာႏိုင္ငံပုံႏွိပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူမ်ားအသင္း မွ (၁) ဦးေရြးခ်ယ္ရန္။
            ဦးမင္းဟန္

(ဃ)    ျမန္မာႏိုင္ငံစာေပထုတ္ေဝသူမ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားအသင္း မွ (၁) ဦးေရြးခ်ယ္ရန္။
           ဦးသိမ္းစုိး၊ သိမ္းစုိး(သီဟရတနာ)

(င)    စာေရးဆရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္(၂)ဦးေရြးခ်ယ္ရန္။
          ဦးေဇယ် (သားႀကီးေမာင္ေဇယ်)
          ဦးေမာင္ေမာင္ဦး(ခ)ဟိန္းလတ္
          ေဒါက္တာတင္ေအာင္ေရႊ(သုေတသီ)
          ဦးညြန္႔တင္ (ေမာင္ၿငိမ္းသူ-ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္)
         ဦးျမတ္စိုး(ျမတ္စုိး/လႈိင္)

(စ)    ကဗ်ာဆရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကိုယ္စားလွယ္ (၁) ဦး  ေရြးခ်ယ္ရန္။
    ----------------

(ဆ)    ကာတြန္း ႐ုပ္ျပဆရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၁) ဦးေရြးခ်ယ္ရန္။
            ဦးေစာသာထူး (ေမာင္ေမာင္ေဖာင္တိန္)

(၂)    လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ၊ ဥပေဒေရးရာ၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာအသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကေရြးခ်ယ္အဆိုျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္း(၅) ဦးေရြးခ်ယ္ရန္။
           ေဒါက္တာတင္လႈိင္(ဘိုးလႈိင္)
           ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔တင္
           ပါေမာကၡေဒါက္တာျမင့္ေမာင္ေမာင္
           ဦးေက်ာ္ေဇယ်
          ဦးသြင္လင္းေအာင္

(၃)    ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကအဆိုျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္                      (၁) ဦး

(၄)    ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အဆိုျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္            (၁) ဦး

(၅)    အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အဆိုျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္         (၁) ဦး

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.