သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖဲြ႔၏ “ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ”


ရက္စြဲ ။ ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္

၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္းဥကၠ႒ ဦးျမတ္ခိုင္၏ (၂၄.၈.၂၀၁၈) ေန႔စြဲျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီအဖြဲ႔ဝင္တစ္ေနရာအတြက္ Quota ရရွိၿပီးအလိုအေလွ်ာက္ေရြးခ်ယ္ခံထားရသည့္
ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္းမွ ကိုယ္စားျပဳသူ ဦးကိုကိုအားကန္႔ကြက္ျခင္းႏွင့္ ေကာင္စီဝင္ေလာင္းအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ေပးပါရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႔ထံ
တင္ျပလာခဲ့ျခင္းအေပၚ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႔မွ အစည္းအေဝးေခၚယူစဥ္းစားၿပီးတိုင္ၾကားသူႏွင့္ တုိင္ၾကားခံရသူတို႔အားေျဖရွင္းခ်က္ေပးရန္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႔မွ
ဆံုးျဖတ္ရာတြင္သိရွိလိုသည့္ ေအာက္ပါအခ်က္ (၂)ခ်က္အား (၃၁.၈.၂၀၁၈)ရက္ေန႔ ညေန (၄း၀၀) နာရီအေရာက္ေပးပို႔ရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားထံ (၂၉.၈.၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။
(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာအသင္း၏ ဖြဲ႕စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းအရ၊ နာယကျဖစ္သူသည္ အသင္းတြင္ မည္သည့္တာဝန္မွ်ယူခြင့္မရွိဟူ၍ ပါရွိပါသလား။
(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာအသင္း၏ နာယကျဖစ္သူဦးကိုကိုအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔ အစည္းအေဝးမွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ
သတင္း မီဒီယာေကာင္စီေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႔သို႔ တရားဝင္အဆိုျပဳ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ၁၈.၈.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ကေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ေကာင္စီဝင္ေလာင္း ျဖစ္ၿပီးေသာအခ်ိန္တြင္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ
သတင္းစာဆရာအသင္း၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္း ႏွင့္အညီ ၂၂.၈.၂၀၁၈ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း (၂/၂၀၁၈) အေရးေပၚအစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္
၂၄.၈.၂၀၁၈ ေန႔စြဲပါ စာအမွတ္ မသဆ/ေထြ-၁/၂၀၁၈ (၀၀၈)ျဖင့္ ေပးပို႔လာသည့္စာအေပၚ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာေျဖရွင္းခ်က္ေပးပါရန္။


၂။ အဆိုပါေမးျမန္းခ်က္အေပၚ တုိင္ၾကားသူ ဦးျမတ္ခိုင္မွ (၃၁.၈.၂၀၁၈) ရက္စြဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႔သို႔ ျပန္ၾကားခဲ့ရာတြင္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ပယ္ဖ်က္ေပးရန္တင္ျပထားခဲ့ၿပီး
ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းအေပၚဆီေလ်ာ္စြာေျဖရွင္းခ်က္ေပးရန္ အေၾကာင္းမရွိပါေၾကာင္းအေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့ပါသည္။


၃။ တုိင္ၾကားခံရသူ ဦးကိုကိုမွ (၃၁.၈.၂၀၁၈) ရက္စြဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႔သို႔ ျပန္ၾကားခဲ့ရာတြင္ေမးျမန္းခ်က္ (၁)အေပၚတင္ျပရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း၏
ဖြဲ႔စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းတြင္ နာယကျဖစ္သူသည္ အသင္းတြင္မည္သည့္တာဝန္မွ ယူခြင့္မရွိဟုမပါရွိပါ။ နာယက၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းစာဆရာ
အသင္း၏ဖြဲ႔စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းအခန္း (၄)၊ အသင္းဖြဲ႔စည္းပံုအခန္း၊ အပိုဒ္(၁၂) ကို ကိုးကားၿပီးလုိအပ္ေသာသက္ေသခံစာရြက္စာတမ္းမ်ာႏွင့္အတူဖြဲ႔စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းစာအုပ္ပါပူးတြဲ၍ တင္ျပျပန္ၾကားလာခဲ့ပါသည္။


၄။ ေျဖရွင္းခ်က္ (၂) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔ အစည္းအေဝးမွ ၎အားေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ဆုိသည္မွာမမွန္ကန္ပါ။ ဦးကိုကိုအား ထုိေန႔က
ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း၏ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာညီလာခံမွ အမ်ားဆႏၵျဖင့္ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္အျဖစ္ အတည္ျပဳေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ယင္းေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ေသာေၾကညာခ်က္ (၄/၂၀၁၈)တြင္ တတိယအႀကိမ္ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာညိီလာခံက ၎အား
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ပါေၾကာင္း အတိအလင္း၊ တရားဝင္ဖာ္ျပပါရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထိုစာကို ပူးတြဲတင္ျပပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္းမွ လူႀကီးမင္းတုိ႔ထံ
ေကာင္စီဝင္ေလာင္းအမည္စာရင္း ေပးပို႔ရာတြင္လည္း ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာညီလာခံမွ အတည္ျပဳေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာညီလာခံကို ထုိေန႔တြင္ ေခၚယူရျခင္းမွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီဝင္ေလာင္းမ်ား အခ်ိန္မီစာရင္းေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ညီလာခံ၏ အတည္ျပဳခ်က္ကုိရယူရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒုတိယပိုင္းအေနျဖင့္ (၂၂ - ၈ - ၂၀၁၈)တြင္
အသင္းအေရးေပၚ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ဦးကိုကိုက လံုးဝ (လံုးဝ) သိရွိျခင္း မရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီႏွင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႔သုိ႔ ေပးပို႔ေသာစာမ်ားကို
ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္တြင္သာ ဖတ္ရပါေၾကာင္း၊ တုိက္ရုိုက္သက္ဆုိင္ေသာ ဦးကိုကိုအား ေမးျမန္းျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း၊ သေဘာထားေတာင္းခံျခင္းမ်ား အလ်ဥ္းမရွိခဲ့သလုိ အဆိုပါစာမ်ားကိုလည္း
ဦးကိုကိုထံ မိတၳဴေပးပို႔ခဲ့ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္အထိ ညီလာခံတြင္ စနစ္တက်၊ အမ်ားဆႏၵျဖင့္ တရားဝင္ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ဦးကိုကိုအေပၚ ၎၏မ်က္ကြယ္တြင္
ယခုလုိဘာေၾကာင့္ ေရးသားကန္႔ကြက္ရသည္ကိုနားမလည္ႏုိင္ျဖစ္ရပါေၾကာင္း -

(က) ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာညီလာခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝးတစ္ခုဟုဆုိကာ အက်ိဳးအေၾကာင္းကင္းမဲ့စြာ ပယ္ဖ်က္လႊမ္းမိုးပစ္၍ မရႏုိင္ပါ။
(ခ) ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း ဖြဲ႔စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းအခန္း(၈)၊ အသင္းဝင္၏ ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လုိက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ားအပိုဒ္ (၃၁)၊ အပိုဒ္ခြဲ (ဂ) တြင္ အသင္းဝင္တစ္ဦးသည္ “ မိမိအားခ်ီးေျမွာက္ေသာ
အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိၿပီး အေရးယူသည့္ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔လည္း မိမိကုိယ္တုိင္တက္ေရာက္၍ စည္းကမ္းႏွင့္အညီရွင္းလင္းတင္ျပခြင့္၊ ျပန္လည္ေခ်ပခြင့္ရွိသည္” ဟုျပ႒ာန္းထားပါသည္။
သာမာန္အသင္းသားတစ္ဦးကိုပင္လွ်င္ အေရးယူလိုလွ်င္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္၍ ရွင္းလင္းေခ်ပခြင့္ေပးထားသည့္အတြက္ နာယကတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးကိုကို ကို ထိုစာထြက္မည့္ အစည္းအေဝးသုိ႔
တက္ေရာက္ေခ်ပရွင္းလင္းခြင့္ မဆိုထားႏွင့္၊ အေၾကာင္းၾကားခ်င္းပင္ မရွိသည္မွာ နာယကတစ္ဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုပင္ ထိပါးေစသည့္ မွားယြင္းေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းကိုပါ ခ်ိဳးေဖာက္သည့္အတြက္
အဆိုပါအစည္းအေဝးသည္ တရားဝင္မႈမရွိပါေၾကာင္း၊ ဦးကိုကိုအား ယခုစာေရးသားတင္ျပခ်ိန္အထိ အသင္းမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ကေသာ္လည္းေကာင္း၊
ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔က တာဝန္ေပးအပ္ထားသူတစ္ဦးဦးကေသာ္လည္းေကာင္း အထက္ပါကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားအေၾကာင္းကိစၥမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း
ဆက္သြယ္ျခင္း၊ စာပို႔ျခင္း၊ အသိေပးျခင္းမ်ား လံုးဝမရွိပါေၾကာင္းတင္ျပထားပါသည္။
(ဂ) ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း၏ ဖဲြ႔စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္း၊ ျပန္လည္ေခၚယူျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပ႒ာန္းထားခ်က္မ်ားမရွိပါ။ အသင္းဝင္အျဖစ္မွ
ရုပ္သိမ္းလိုလွ်င္ပင္ အျပစ္ရွိ/မရွိႏွင့္ အသင္းစည္းကမ္းမ်ားေဖာက္ဖ်က္မႈရွိမရွိေသခ်ာေအာင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးမွသာလွ်င္ အေရးယူအျပစ္ေပး ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာညီလာခံက တစ္ညီ
တစ္ညြတ္တည္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား အထူးသျဖင့္ အသင္း၏ဖြဲ႔စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းအရ ဂုဏ္အဂၤါႏွင့္ တာဝန္အျမင့္မားဆံုးျဖစ္သည့္ နာယကတစ္ဦးကို
အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိ၊ အသိေပးျခင္းမရွိ၊ တရားဝင္ေမးျမန္းျခင္းမရွိပဲယခုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ မညီညႊတ္ရံုမွ်မကဘဲဖြဲ႔စည္းပံုစည္္းမ်ဥ္းကိုပါ
အႀကီးအက်ယ္ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ကန္႔ကြက္ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားမွာမွားယြင္းၿပီးအက်ိဳးအေၾကာင္းမဲ့ေသာကန္႔ကြက္မႈမ်ားသာျဖစ္ပါေၾကာင္းရွင္းလင္းတင္ျပအပ္ပါသည္ဟူ၍
ပါရွိခဲ့ပါသည္။


၅။ အဆိုပါႏွစ္ဘက္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအေပၚ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႔မွ အဓိကေျဖရွင္းရန္ လက္ခံစဥ္းစားရမည့္အခ်က္ကိုစစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ တုိင္ၾကားခံရသူဦးကိုကို၏
တင္ျပခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းစာဆရာအသင္းဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအရလည္းေကာင္း၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီႏွင့္ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးအဖြဲ႔တုိ႔၏ သေဘာတူညီမႈအရ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ (၁/၂၀၁၈)အရလည္းေကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ နည္းဥပေဒအခန္း (၃) ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္
လည္းေကာင္း ညီညြတ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ ဦးျမတ္ခုိင္၏ တုိင္ၾကားမႈအား လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္းသတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႔ဝင္အားလံုး၏ သေဘာဆႏၵအရဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။

 

သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖဲြ႔

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.