ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၀င္မ်ား
                          
                    ဦးအုန္းႀကိဳင္ (ဟံသာ၀တီ ဦးအုန္းႀကိဳင္)

                                       ဥကၠ႒


လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား

- အယ္ဒီတာ၊ ဟံသာဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ
- အယ္ဒီတာ၊ အမ်ိဳးသားေန႔စဥ္သတင္းစာ
- အယ္ဒီတာ၊ ဓမၼဝီရဂ်ာနယ္

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း                           ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔တင္
                             ဒုတိယဥကၠဌ (၁)

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- စက္မႈအရာရွိ၊ ေဇယ်ဝတီသၾကားစက္၊ (၁၉၆၆ မွ ၁၉၆၇ အထိ)
- စက္မႈအရာရွိ၊ဘီလင္းသၾကားစက္ (၁၉၆၇ မွ ၁၉၆၈ အထိ)
- စက္ရံုမွဴး၊ သမိုင္းဆီခဲစက္ရံု၊ သမိုင္း၊ ရန္ကုန္ (၁၉၆၈ မွ ၁၉၆၉ အထိ)
- ဓါတုအင္ဂ်င္နီယာ၊ စားကုန္လုပ္ငန္းရံုးခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္၊ (၁၉၆၉ မွ ၁၉၇၄ အထိ)
- ဌာနမွဴး၊ သုေတသနဌာန၊ စားကုန္လုပ္ငန္း (၁၉၇၄ မွ ၁၉၈၂ အထိ)
- စီမံကိန္းညႊန္မွဴး၊ DCFT၊ စားကုန္လုပ္ငန္း (၁၉၈၂ မွ ၁၉၉၀ အထိ)
- ဒုညႊန္မွဴး၊ စားကုန္လုပ္ငန္းရံုးခ်ဳပ္ (၁၉၉၀ မွ ၁၉၉၅ အထိ)
- ဒါရိုက္တာ၊ ျမန္မာ့စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ရန္ကုန္ (၁၉၉၅ မွ ၁၉၉၈ အထိ)
- ဥကၠ႒၊ ျမန္မာ့စက္မႈလုပ္ငန္းကုမၸဏီ (၁၉၉၆ မွ ၁၉၉၈ အထိ)
- အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဝိဇၨာႏွင့္ သိပၸံပညာရွင္အဖြဲ႔ (၁၉၉၈ မွ ယခုလက္ရွိ)
- အဖြဲ႔ဝင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) (၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၅ အထိ)
- ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ (၂၀၁၅ မွ ယေန႔လက္ရွိ)

                                    ဦးေက်ာ္ႏိုင္ (ထက္ျမက္)
                                      ဒုတိယဥကၠဌ (၂)
      

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္
- ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္
- ျပည္သူ႔ၾကယ္ဂ်ာနယ္


ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား        
- ျမန္မာႏိုင္ငံစာေရးဆရာမ်ားသမဂၢ

                                              ဦးမင္းဟန္
                                            ဘ႑ာေရးမွဴး


လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
-
ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္း

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား

- ျမန္မာႏိုင္ငံပံုႏွိပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူလုုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း
- ျမန္မာႏုိင္ငံစာရင္းအင္းပညာအသင္း


ဦးသိမ္းစုိး
စာရင္းစစ္

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- စာပံုႏွိပ္လုပ္ငန္း၊ ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္း
- စာေရးသားျခင္း၊ ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရး
- စာအုပ္ေစ်းပြဲေတာ္မ်ား၊စာအုပ္ေစ်းေရာင္းကား
- ျမန္မာႏိုင္ငံစာေပထုတ္ေဝသူႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားအသင္း၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁)

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ျမန္မာႏိုင္ငံစာေပထုတ္ေဝသူႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားအသင္း
                        
                                     ဦးကိုကို
                                      အဖြဲ႔၀င္


ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား    
- ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း (နာယက)
- ျမန္မာႏိုင္ငံ ရုပ္/သံ/လႊင့္သူမ်ားအသင္း (ဒုတိယဥကၠ႒)
- ႏိုင္ငံတကာဂ်ဴရီ
- ယူနက္စကို/ဂြီလာမုိကာႏိုကမၻာ႔သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔

ဦးေက်ာ္ေဇယ်
အဖြဲ႔၀င္

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- စာေရးဆရာ (စာအုပ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ေရးသားထုတ္ေ၀ၿပီးျဖစ္သည္)
- တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန


ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေသာေရွ႕ေနမ်ားအသင္း (နာယက)


ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ
အဖြဲ႔၀င္

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- The Voice Daily


ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား                      
- ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ
                           
                                ဦးခင္ေမာင္ေဌး

                                    အဖြဲ႔၀င္


 လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား
- Co Founder and Director Forever Group Com. Ltd

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)
- ျမန္မာႏိုင္ငံရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံလႊင့္သူမ်ားအသင္း

                                   ဦးခိုင္ျမတ္ေက်ာ္
                                      အဖြဲ႔၀င္

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- ေတာ္လွန္ေရး/ ႏုိင္ငံေရး

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ABSDF
- AASYC
- NUPA
- NarinJara News


                                   ဦးခ်စ္၀င္းေမာင္
                                      အဖြဲ႔၀င္

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းသမဂၢ                           ဦးေစာသာထူး (ေမာင္ေမာင္ေဖာင္တိန္)
                                                အဖြဲ႔၀င္
      
 လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား               
 - ကာတြန္းပညာရပ္မ်ားသင္ၾကားေပးျခင္း


ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ျမန္မာႏိုင္ငံကာတြန္းဆရာမ်ားအသင္း

 

                               ဦးဇင္လင္း (ဦးေဌးေအာင္)
                                        အဖြဲ႔၀င္

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- BNI သတင္းဌာန
- Myanmar Peace Monitor

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- BNI သတင္းဌာန
 


                                           ဦးေဇယ်
                                           အဖြဲ႔၀င္

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- စာေပ

- ပံုႏွိပ္

- ပန္းခ်ီ

- မီဒီယာ

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- စာေရးဆရာသမဂၢ


 


ဦးေဇယ်ာလိႈင္
အဖဲြ႔၀င္

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- သတင္းေထာက္၊ ေမာ္ဒန္ဂ်ာနယ္
- အယ္ဒီတာ၊ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ယက္
 

 


ဦးညြန္႔တင္ (ေမာင္ၿငိမ္းသူ - ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္)
အဖြဲ႔၀င္

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား                              
- စာေရးနည္းသင္တန္း
- သတင္းေရးသားနည္းသင္တန္း
- စာေပေရးသားတီထြင္ထုတ္လုပ္မႈ ဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္း
- ျမန္မာႏိုင္ငံစာၾကည့္တိုက္ေဖာင္ေဒးရွင္း


ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ျမန္မာႏိုင္ငံစာၾကည့္တိုက္ေဖာင္ေဒးရွင္း


                              ေဒါက္တာတင္လိႈင္ (ဘုိးလိႈင္)
                                         အဖြဲ႔၀င္


လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
-  မႏၱေလးတကၠသိုလ္၊ မေကြးဥပစာေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ဒီဂရီေကာလိပ္ တုိ႔တြင္
   သရုပ္ျပဆရာမွ တြဲဖက္ပါေမာကၡအထိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၂ ႏွစ္ အမႈထမ္းခဲ့သည္။
-  ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ျမန္မာ့သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာသုေတသနဦးစီးဌာန)
-  ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (အဏုျမဴစြမ္းအင္ဦးစီးဌာန)
-  အခ်ိန္ပိုင္းပါေမာကၡ (ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ အင္ဂ်င္နီယာရူပေဗဒႏွင့္ နယူးကလီးယားနည္းပညာ)

ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
-  အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ (ျမန္မာႏုိင္ငံနည္းပညာရွင္အဖြဲ႔)
-  ပညာေရးအႀကံေပးပုဂိဳလ္ (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒဗုဒသာသနာျပဳတကၠသိုလ္)
-  ဒုဥကၠဌ(၂)၊ စာတည္းခ်ဳပ္(သိပၸံ) (ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ထြန္းကြန္မာရွယ္ဘဏ္တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ
    ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ ျဖည့္စြက္ မူသစ္ ျပဳစုေရးဦးေဆာင္ေကာ္မတီ)

ဦးပုိင္စုိးဦး (ေဂ်ပုိင္)
အဖဲြ႔၀င္

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- Reporter at the Favorite Weekly Journal
- Reporter at Pyimyanmar Journal
- Underground Video Journalist at Burma VJ
- Political Reporter at People Journal
- Photojournalist at Irrawaddy Media
- Founder at Myanmar Pressphoto Agency
- Presenter at DVB - Fixit Program

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 
-  Protection Committee for Myanmar Journalist (PCMJ)

                          
                           ဦးေမာ္လင္း

                             အဖြဲ႔၀င္

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား

- Principal Architect
- Living Design A&P
- ျပည္သူ႔အေရးဂ်ာနယ္

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗိသုကာအသင္း
- ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗိသုကာေကာင္စီ


ပါေမာကၡ ေဒါက္တာဦးျမင့္ေမာင္ေမာင္
အဖဲြ႔၀င္

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- ဗိုလ္မွဴးႀကီး (ၿငိမ္း)၊ ပဌမတန္းပါရဂူ
- တပ္မေတာ္ေဆးရံုႀကီး၊ မဂၤလာဒံု (BC - 3463)
- ပါေမာကၡ/ ဌာနမွဴး၊ ေဆးတကၠသိုလ္ (၂)
- ပါေမာကၡ /ေဆးရံုအုပ္ႀကီး၊ သင္ၾကားေရးေဆးရံုႀကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသာဦးျမင့္လြင္
အဖြဲ႔၀င္

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- လက္ေထာက္စာျပင္ (ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ)
   ပညာေပးဌာန၊ ႏုိင္ငံတကာေရးရာဂ်ာနယ္
- က်ဴရွင္ဆရာ (English)
- အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ (Reporter Journal)
- စာေရးဆရာ၊ အယ္ဒီတာ

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား        
- စာေရးဆရာသမဂၢ
- ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းစာဆရာအသင္း
- ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ ေဖာင္ေဒးရွင္း
- အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္


ေဒၚေ၀မာသိမ့္
အဖြဲ႔၀င္

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- သတင္းသမားမ်ား စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္


                                   ေဒၚသူဇာ
                                     အဖြဲ႔၀င္

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား သတင္းအဖြဲ႔

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား သတင္းအဖြဲ႔


ေဒၚသင္းသင္းသာ
အဖဲြ႔၀င္

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- စာရင္းကိုင္၊ စခန္းသာဟုိတယ္
- အယ္ဒီတာ၊ Lifestyle မဂၢဇင္း
- အယ္ဒီတာ၊ မေဟသီမဂၢဇင္း
- Cherry FM

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 
- ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းသမဂၢ (MJU)


ဦးသြင္လင္းေအာင္
အဖြဲ႔၀င္

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- စစ္မွန္ေသာျပည္သူ႔ေက်းကၽြန္အဖြဲ႔

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 
- စစ္မွန္ေသာျပည္သူ႔ေက်းကၽြန္အဖြဲ႔


ေဒၚအိအိတင္
အဖြဲ႔၀င္

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း


ဦးေက်ာ္စြာမင္း
အတြင္းေရးမွဴး

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ (ရန္ကုန္မီဒီယာ)
- ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး)
- ျမန္မာသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ


                                   ဦးျမင့္ေက်ာ္
                          တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁)

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- ျမန္မာ့ဓနစီးပြားေရးမဂၢဇင္း၊ ရန္ကုန္သတင္းအဖြဲ႔ ၂၀၀၄ မွ ၂၀၀၇ အထိ
- အလြတ္သတင္းေထာက္ ၂၀၀၈ မွ ၂၀၁၀ထိ
- သတင္းအယ္ဒီတာ Yangon Press International သတင္းဌာန ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၂ ထိ
- သတင္းစာသင္တန္းဆရာ၊ ၂၀၁၂ မွ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္ထိ
-  သတင္းစာသင္တန္းဆရာ၊ အတိုင္ပင္ခံအယ္ဒီတာ(မဇိၥ်မေန႔စဥ္သတင္းစာ)
- Internews (၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာ မွ ယေန႔အထိ)

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) အဖြဲ႔ဝင္
- ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ယက္   (၂၀၁၂ စက္တင္ဘာမွ ၂၀၁၅ ၾသဂုတ္လထိ)  (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး)
- ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္)
- ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ (အဖြဲ႔ဝင္)


ဦးလိႈင္းသစ္ဇင္ေ၀
တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂)

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- အလြတ္သတင္းေထာက္
-

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 
- ျမန္မာသတင္းသမားမ်ား ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ (PCMJ)

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.