ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၂/၂၀၁၈

 

 ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ

အမွတ္ (၁၃၆၊ ၁၃၈)၊(A+B) ၊ ၃၅လမ္း(လယ္) ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။

ဖုန္း- ၀၉ ၄၄၈၀၂၆၃၂၆

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                           ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၄) ရက္၊ တနလၤာေန႔

၁။ ဦးသက္ႏုိင္ဦး (အယ္ဒီတာခ်ဳပ္) ‘ရႈ၊ေထာင့္’ မႈခင္းႏွင့္သတင္းဂ်ာနယ္၊ ဥကၠ႒ (MCRA) ဗဟို သည္ (၂၂.၅.၂၁၀၈) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ဥကၠ႒ထံသို႔ လိပ္မူၿပီး တုိင္ၾကားစာေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။


၂။ ယင္းစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တုိင္ၾကားသူ ဦးသက္ႏုိင္္ဦး အေနျဖင့္ (၃၁.၅.၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသို႔ လာေရာက္ရန္ (၂၈.၅.၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ စာထုတ္၍ ဆင့္ေခၚခ်ိန္းဆိုခဲ့ ပါသည္။


၃။ ဆင့္ေခၚခ်ိန္းဆုိခဲ့သည့္ေန႔တြင္ ဦးသက္ႏုိင္ဦးအေနျဖင့္ ကိုယ္တုိင္လာေရာက္ျခင္းမရွိဘဲ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးကိုသာ ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေနျဖင့္ လူကိုယ္တုိင္္
လာေရာက္ရန္ ယင္းကိုယ္စားလွယ္မွ တစ္ဆင့္ထပ္မံဆင့္ေခၚခဲ့ရာ ယေန႔ထိလာေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။


၄။ ဦးသက္ႏုိင္ဦး ဥကၠ႒အျဖစ္တာဝန္ယူထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ားအသင္း (MCRA) သည္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ၉(စ်) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ
က်င့္ဝတ္ႏွင့္စည္းကမ္းအခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ၈-၁ ၊ ၂၁-၁၊ ၂၁-၂ တုိ႔ကို လုိက္နာျခင္းမရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ အျငင္းပြားမႈႏွင့္တုိင္ၾကားမႈမ်ား ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီက စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။


၅။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးသက္ႏုိင္ဦးအပါအဝင္ ၎ဥကၠ႒အျဖစ္တာဝန္ယူထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမႈခင္းသတင္းေထာက္ မ်ားအသင္း (MCRA) သည္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္စည္းကမ္းမ်ားကို
ေလးစားလိုက္နာျခင္းမရွိေသာ အသင္းအဖြဲ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာ နည္းဥပေဒ ၃၈ (ဆ)၊ ၄၀ တု႔ိအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ပါသည္။


                                                                                                                                                                                                                             ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.