ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၅/၂၀၁၇

 

၁။       ရိုက္တာသတင္းဌာနမွ ျမန္မာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦး   ( ခ ) မိုးေအာင္ႏွင့္ ကိုသက္ဦးေမာင္ ( ခ ) ဝလံုးတို႔အား (၁၉၂၃) ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားဥပေဒပုဒ္မ ၃ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ (၂၀၁၇) ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၁၃) ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရွိရပါသည္။

၂။       ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏သတင္းမီဒီယာက်င့္ဝတ္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းျပ႒ာန္းထားပါသည္။
အပိုဒ္ (၃)။    ။ ေပါက္ၾကားလာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကန္႔သတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္သတင္းရင္းျမစ္ကိုကာကြယ္ျခင္း။
        ၃.၁ ။         ။မီဒီယာဌာနတစ္ခုသည္ ေပါက္ၾကားလာေသာဌာနဆိုင္ရာႏွင့္ အျခားသတင္းအခ်က္မ်ား (ဥပမာ - နိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ အခ်က္အလက္မ်ား)ကိုအမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ေစသည္ဟုခိုင္လံုပါကလူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္ရမည့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ တာဝန္ရွိသည္။ မီဒီယာက်င့္ဝတ္ကဤတာဝန္ဝတၱရားကိုေထာက္ခံသည္။
         ၃.၂ ။          ။ မီဒီယာဌာနမ်ားသည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္အပ္ေသာသတင္းရင္းျမစ္မ်ားကိုကာကြယ္ေပးရန္ က်င့္ဝတ္အရတာဝန္ရွိၿပီးမီဒီယာလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လံုးတြင္ ထိုလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကိုအသိရွိရွိေလးစားလိုက္နာရန္လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔ကာကြယ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိမႈကိုဤမီဒီယာက်င့္ဝတ္က ေထာက္ခံသည္။
         ထို႔အျပင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားေသာ သတင္းမီဒီယာဥပေဒပုဒ္မ ၂၁ တြင္လည္း “ နစ္နာေသာဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းသို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္သည္ သတင္းမီဒီယာသမားတစ္ဦးကပုဒ္မ ၉ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ တာဝန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာတစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္းယူဆလွ်င္ ေရွးဦးစြာေကာင္စီသို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္သည္ ” ဟုေဖၚျပထားပါသည္။
 
၃။ အထက္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီက - မိမိတို႔ ရပ္တည္ခ်က္ကိုေအာက္ပါအတိုင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။
         ၁။  ယခုဖမ္းဆီးခံေနရေသာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကိစၥကိုသတင္းမီဒီယာဥပေဒအရေျဖရွင္းခြင့္ရလွ်င္ ေျဖရွင္းေပးလိုပါသည္။
         ၂။  အကယ္၍ ထိုသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအားတရားရံုးတင္ စစ္ေဆးမည္ဆိုပါကလုိအပ္လွ်င္ Expert Witness ကၽြမ္းက်င္သူအသိသက္ေသအေနျဖင့္ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ ေဆာင္ရြက္လိုပါသည္။
         ၃။ ထိုသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအတြက္ တရားမွ်တေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ရန္ Legal assistance ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူလိုအပ္ပါကသတင္းမီဒီယာေကာင္စီအားလုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးေစလိုပါသည္။
         ၄။  ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေနျဖင့္ သတင္းမီဒီယာက်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာတိက်မႈ၊ ဘက္မလိုက္မွႈႏွင့္ မွ်တမႈမ်ား၊ ေပါက္ၾကားလာေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ကန္႔သတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သတင္းရင္းျမစ္ ကာကြယ္ျခင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာအပ္ပါသည္။
          

  ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအၾကား ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပံုရိပ္က်ဆင္းေနၿပီး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရခ်ိန္တြင္ အထက္ပါနည္းလမ္းမ်ားသည္ အသင့္ေတာ္ဆုံး ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ အေနျဖင့္ အေလးအနက္ ယူဆယုံၾကည္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.