ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ

အမွတ္ (၁၃၆၊ ၁၃၈)၊(A+B) ၊ ၃၅လမ္း(လယ္) ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။

ဖုန္း- ၀၉ ၄၄၈၀၂၆၃၂၆

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ရက္စြဲ ။    ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၄) ရက္။

ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ ၃/၂၀၁၈

၁။    ရိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ကိုသက္ဦးေမာင္ (ခ) ဝလံုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦး (ခ) မိုးေအာင္တို႔အားျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရလွ်ိဳ႕ဝွက္အက္ဥပေဒျဖင့္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္တရားရံုးမွ
      ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္ (၇) ႏွစ္ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း     ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွဝမ္းနည္းစြာသိရွိရပါသည္။

၂။    ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳျပ႒ာန္းေသာသတင္းမီဒီယာဥပေဒအခန္း (၂)၊ ပုဒ္မ ၃(ဂ) တြင္သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား အျပည့္အဝရရွိေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာ
       ေကာင္စီက ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုဆိုထားပါသည္။ အခန္း(၃)၊ ပုဒ္မ(၄) (၅) (၆) (၇) (၈) တို႔အရ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာသတင္းအခ်က္အလက္ေတာင္းယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ ေရးသား
       ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ၃၅၄ (က)တြင္လည္း မိမိ၏ယံုၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္ေရးသား ျဖန္႔ေဝခြင့္ရွိပါသည္။

၃။    ရိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ကိုသက္ဦးေမာင္ (ခ) ဝလံုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦး (ခ) မိုးေအာင္ တို႔အားဖမ္းဆီးခံရခ်ိန္တြင္ ထိုကိစၥကိုသတင္းမီဒီယာဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ တရားရံုးတင္ စစ္ေဆးမည္
       ဆိုပါက လိုအပ္လွ်င္ Expert Witness  ကြ်မ္းက်င္သူအသိသက္ေသအျဖစ္ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ  ေဆာင္ရြက္လိုပါေၾကာင္း၊ တရားမွ်တသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေစရန္ Legal Assistance ဥပေဒေရးရာ
       အေထာက္အကူ လိုအပ္ပါက သတင္းမီဒီယာေကာင္စီအား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးရန္ (၂၀.၁၂.၂၀၁၇)ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီက သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ (၅/၂၀၁၇)ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး
       ျဖစ္ပါသည္။

၄။    ယခုကဲ့သို႔ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားကိုအျပင္ထန္ဆံုးဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေလ့ရွိသည့္ ၿဗိတိသ်ွကိုလုိနီေခတ္ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္သည့္ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရလွ်ိဳ႕ဝွက္အက္ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူ အျပစ္ေပး
       စီရင္ျခင္းသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုလည္းေကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာဥပေဒကိုလည္းေကာင္းမ်က္ကြယ္ျပဳရာေရာက္ေပသည္။

၅။    ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းသည္ သတင္းသမားမ်ား လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူေဖာ္ထုတ္ေရးသားပိုင္ခြင့္ကို ထိခိုက္ေစရံုသာမက ျပည္သူမ်ားထံ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္စီးဆင္းမႈကိုလည္းေကာင္း၊
      ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္၏ ပံုရိပ္ကိုလည္းေကာင္း မ်ားစြာထိခိုက္ေစပါသည္။

၆။    သတင္းမီဒီယာဥပေဒအခန္း (၆)၊ ပုဒ္မ ၁၂ အရ  “ ေကာင္စီသည္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ တစ္ခုတည္း အဖြဲ႔အစည္း
      ျဖစ္သည့္အျပင္၊ ပုဒ္မ၁၇(စ)အရ ေကာင္စီသည္ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တိုင္း သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီအား အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းထားပါသည္။

၇။    ထို႔ေၾကာင့္ ရိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုသက္ဦးေမာင္ (ခ) ဝလံုး ႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦး (ခ) မိုးေအာင္ တို႔အား ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရလွ်ိဳ႕၀ွက္အက္ဥပေဒျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၇) ႏွစ္
       ခ်မွတ္လိုက္သည့္အေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ မ်ားစြာဝမ္းနည္းရပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါသည္။

(၄.၉.၂၀၁၈ ေန႔တြင္ျပဳလုပ္သည့္ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေရးေပၚအစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ)

ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.