ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏
သေဘာထားေၾကညာခ်က္ /၂၀၁၈

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၁) ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔။

 

          Eleven Media Group မွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုေက်ာ္ေဇာလင္း၊ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ ကိုနရီမင္းႏွင့္ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ကိုၿဖိဳးေဝဝင္းတို႔အား ေအာက္တုိဘာလ ()ရက္ေန႔ထုတ္ Weekly Eleven New ဂ်ာနယ္စာမ်က္နွာ (၂၆) တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္ကေအာက္တိုဘာလ (၁၀)ရက္တြင္တာေမြၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ () ျဖင့္ တရားစြဲဆိုတင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ယခုအခါအဆိုပါဂ်ာနယ္လစ္ ()ဦးသည္အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္းသိရပါသည္။

          ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထားသည့္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ပုဒ္မ၄ (က) () () သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး ဆိုင္ရာတို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ ေဝဖန္၊ ေထာက္ျပ၊ အၾကံျပဳ ေရးသားခြင့္ ရွိသည္၊ ႏိုင္ငံသားတိုင္း သိခြင့္ရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းႏွင့္အညီ စံုစမ္း၊ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခြင့္ႏွင့္ သတင္းထုတ္လႊင့္ခြင့္တို႔ရွိသည္၊ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ အခြင့္အေရး ဆံုးရံႈးမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခြင့္ရွိသည္ ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

          သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁ အရ       နစ္နာေသာ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္သည္ သတင္းမီဒီယာသမားတစ္ဦးကပုဒ္မ ၉ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ တာဝန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာ တစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္းယူဆလွ်င္ေရွးဦးစြာေကာင္စီသို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္သည္ဟုျပ႒ာန္းခ်က္ပါရွိပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ယင္းျဖစ္စဥ္အား ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသို႔ ဦးစြာတုိင္ၾကားရန္လိုအပ္ပါသည္။

   ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံပီျပင္စြာေဖာ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကျပ႒ာန္းထားေသာသတင္းမီဒီယာဥပေဒကိုအသံုးမျပဳပဲ ယခုကဲ့သို႔ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) ျဖင့္ တုိုက္ရိုက္ စြဲဆိုျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ဒီမိုကေရစီပံုရိပ္ကိုသာမက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း က်ဆင္းေစပါသည္။

      ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသည္ တရားရံုးသို႔ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခြင့္မရွိေသာ္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းျဖစ္စဥ္အေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီထံသို႔သာ တိုင္ၾကားေစလိုပါသည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေနျဖင့္လည္း သတင္းမီဒီယာဥပေဒႏွင့္အညီ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေျပလည္ေအာင္ ညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးလိုပါသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္္ေတာ္က ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳခဲ့ေသာ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ အရ  “ေကာင္စီသည္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

         ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေနျဖင့္ သတင္းသမားမ်ားအား သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ အျခားေသာဥပေဒမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုေနမႈမ်ားအေပၚ ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ ရႈတ္ခ်ပါေၾကာင္းႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ Eleven Media Group မွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုေက်ာ္ေဇာလင္း၊ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ ကိုနရီမင္းႏွင့္ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ကိုၿဖိဳးေဝဝင္းတို႔အားရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္ကတရားစြဲဆိုခဲ့မႈအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေနျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်ပါေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ပါသည္။

 

   ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ

 

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.