ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ
အျငင္းပြားမႈႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီ
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၅/၂၀၁၈
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၉) ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔

 

၁။    ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးသည္  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ - ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Speaker ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ (၂)၊ အမွတ္ (၅၀) တြင္ “ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေလးဦးႏွင့္
ဝန္ႀကီးအခ်ဳိ႕ကို အနားေပးမည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚ၊ မန္းတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး မပါ ” ဟူေသာ သတင္းေဖာ္ျပခဲ့မႈသည္ ခိုင္လုံမႈမရွိေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္ကို အေျခခံ၍
ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသျဖင့္The Speaker ဂ်ာနယ္အေပၚလိုအပ္သလိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္စာေရးသားတိုင္ၾကားခဲ့ပါသည္။

၂။    သတင္းမီဒီယာဥပေဒ၊နည္းဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီ အျငင္းပြားမႈႏွင့္တိုင္ၾကားမႈမ်ားညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီသည္၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္
တြင္ တိုင္ၾကားခံရသူThe Speakerဂ်ာနယ္ မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီရံုးသို႔ေခၚယူေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

၃။    The Speakerဂ်ာနယ္သည္ တိုင္ၾကားသူႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးက ေတာင္းဆိုထားသည့္အတိုင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းေတာင္းပန္ျခင္းကို ယင္းတို႔၏ The Speaker ဂ်ာနယ္ ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉
ရက္ နံနက္ပိုင္းက တင္ထားေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ The Speakerဂ်ာနယ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား က အျငင္းပြားမႈႏွင့္တိုင္ၾကားမႈမ်ားညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီသို႔ေျပာဆိုတင္ျပခဲ့ပါသည္။

၄။    အဆိုပါတင္ျပခ်က္အေပၚအျငင္းပြားမႈႏွင့္တိုင္ၾကားမႈမ်ားညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီကစိစစ္လက္ခံ ခဲ့ၿပီးအျငင္းပြားမႈႏွင့္တိုင္ၾကားမႈမ်ားညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီက သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ပုဒ္မ(၉)၊ (ခ)အရ
The Speakerဂ်ာနယ္တြင္လည္းထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးရန္လိုေၾကာင္း၊ျပန္လည္ညိွႏိႈင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ဒီဇင္ဘာ(၅)ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ေဝမည့္The Speakerဂ်ာနယ္တြင္ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေတာင္းပန္ျခင္းကို
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊The Speakerဂ်ာနယ္က ဝန္ခံကတိျပဳခဲ့ပါသည္။

၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီအျငင္းပြားမႈႏွင့္တိုင္ၾကားမႈမ်ားညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီသည္ သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒ  အပိုဒ္(၄၀) အရ အဆိုပါ  ညိႇႇႏိႈင္းေျဖရွင္းၿပီးရလဒ္ကို ယေန႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊
ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

       

   ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ
အျငင္းပြားမႈႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီ

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.