ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၂/၂၀၁၉
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၇) ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔

 

ေၾကညာခ်က္ ၁/၂၀၁၉ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္စဥ္


                   ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ ရတနာပံုတကၠသုိလ္ေရွ႕တြင္ျဖစ္ပြားေသာ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မႏၱေလးအေျခစိုက္
သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားသတင္းရယူၾကစဥ္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ပါေမာကၡ (ဌာနမွဴး) ေဒါက္တာခင္သက္ေက်ာ္ ႏွင့္ သတင္းသမားမ်ားအၾကား ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
မႏၱေလးအေျခစိုက္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားက သတင္းရယူရင္းေႏွာင့္္ယွက္ခံရျခင္းႏွင့္ ရုိင္းပ်စြာဆက္ဆံခံရျခင္းအတြက္  တစ္စံုတစ္ရာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသုိ႔
(၂၉.၁၂.၂၀၁၈) ရက္စြဲျဖင့္ တုိင္ၾကားစာ ေပးပို႔လာခဲ့ပါသည္။
                 အလားတူ ျမန္မာသတင္းသမားမ်ားကာကြယ္ေရးေကာ္မတီကလည္း ယင္းကိစၥအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီသို႔ ထပ္မံတုိင္ၾကားလာခဲ့ပါသည္။

ေၾကညာခ်က္
              ယင္းတုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသည္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ အခန္း(၂) သတင္းမီဒီယာဥပေဒျပ႒ာန္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ပါဝင္ေသာပုဒ္မ ၃(ဂ)
[သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား အျပည့္အဝရရွိေစရန္] ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃ (င) [ႏုိင္ငံသားတိုင္း၏ သတင္းသိပုိင္ခြင့္ကို ျဖည့္္ဆည္းေပးရန္] ဟူေသာအခ်က္မ်ားအရ
သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၂) [ေကာင္စီသည္စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္] ဟူေသာ
ေပးအပ္ခံရသည့္ တာဝန္အရ ေၾကညာခ်က္ ၁/၂၀၁၉ ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ (၃)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
             စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းမွာ သတင္းမီဒီယာဥပေဒပုဒ္မ (၁၈)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လုပ္ပိုင္ခြင့္
            ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသည္ ပုဒ္မ ၉ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္း သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား လုိက္နာရမည့္အေပၚတြင္သာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္အဖြဲ႕အစည္းမဟုတ္ဘဲ ဥပေဒ၏ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္
ပါဝင္သည့္အခ်က္အျပင္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းလည္းျဖစ္ပါသည္။
           သတင္းမီဒီယာဥပေဒပုဒ္မ ၆၊ ၇၊ ၈ ပါအခ်က္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီက သတင္းသမားမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးရမည့္ တာဝန္လည္းရွိေပသည္။ သို႔ျဖစ္ရာဥပေဒက
ေပးအပ္ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ျခင္း တာဝန္ေပးအပ္ခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္စီ၏တာဝန္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒပုဒ္မ ၂၇ တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္မွာ
[ေကာင္စီဝင္မ်ားသည္ ဤဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၂၁အရ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္] ဟူ၍ပါရွိသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေကာင္စီဝင္သည္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတာဝန္ကို ရရွိထားသူျဖစ္ပါသည္။

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ အခန္း (၁၀)
[ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဥပေဒအရ အာဏာကို မထီေလးစားျပဳျခင္း]
-    ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၅  [ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းသို႔ စာတမ္းအမွတ္အသားတင္ျပရန္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တာဝန္ရွိသူက တင္မျပဘဲ ပ်က္ကြက္ျခင္း]
-    ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၉ [ေမးပိုင္သည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းက ေမးသည္ကို ေျဖဆိုရန္ ျငင္းပယ္ျခင္း]
-    ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၁၈၀ [ထြက္ဆိုခ်က္ကို လက္မွတ္ထိုးရန္ ျငင္းဆိုျခင္း]
-    ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၁၈၆ [ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျပည္သူဆိုင္ရာ အလုပ္ဝတၱရား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကိုဟန္႔တားျခင္း]
-    ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၁၈၇ [ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းကို ကူညီရန္ ဥပေဒအရ တာဝန္ရွိသူက ကူညီရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း]
-    ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၁၈၈ [ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းက နည္းလမ္းတက်ထုတ္ျပန္ေၾကညာေသာ အမိန္႔ကို ဖီဆန္ျခင္း]
-    ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၁၈၉ [ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းကို နစ္နာေစမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း] စသည္ျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
    ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို သတိျပဳရန္ တာဝန္ရွိေပသည္။

ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း
           ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ ေၾကညာခ်က္ ၁/၂၀၁၉ သည္ တစ္စံုတစ္ရာ အေရးယူသည့္ အဆင့္မဟုတ္ဘဲ စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္ အဆင့္မွ်သာျဖစ္ပါသည္။
           သို႔ျဖစ္ရာ ယင္းေၾကညာခ်က္ပါ တာဝန္ေပးအပ္မႈကို ကန္႔ကြက္မႈ၊ တားဆီးမႈ၊ ေႏွာင့္ယွက္မႈျပဳျခင္းသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း၏တာဝန္အရ ေဆာင္ရြက္မႈကို ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ
ပုဒ္မ ၃၅၃ ႏွင့္ ၿငိစြန္းေပသည္။
            ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းသည္ မွန္ကန္မႈ၊ မွ်တမႈ၊ တရားမႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။
           သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀(ဂ) တြင္ [သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခု၊ သို႔မဟုတ္ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဦးက စြက္ဖက္ေႏွာင့္ယွက္
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ပါက အဆုိပါျပဳမူမႈကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း] ျပဳႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိေပသည္။
           သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စတုတၳမ႑ိဳင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္တရားမ်ားရွင္သန္ေရးအတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏
ေၾကညာခ်က္အေပၚ ကဏၬေကာစျဖစ္မႈမ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားသင့္ၿပီး ေျပလည္ရာေျပလည္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီႏွင့္အတူ လက္တြဲပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္သည္။

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.