ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၃/၂၀၁၉

Print

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၈) ရက္၊ ေသာၾကာေန႔


                ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၈)ရက္က ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေရွ႕တြင္ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈျဖစ္စဥ္ကို သတင္းရယူေနသည့္ သတင္းသမားမ်ားအား ရုကၡေဗဒဌာန၊ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး)
ေဒါက္တာခင္သက္ေက်ာ္က ႏႈတ္ျဖင့္ ေစာ္ကားေျပာဆိုခဲ့ျခင္းသည္ သတင္းသမားမ်ား၏တာ၀န္ကို ဟန္႔တားျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေနျဖင့္
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ မႏၱေလးအေျခစိုက္သတင္းသမားမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသို႔၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၉) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ တိုင္ၾကားစာေပးပို႔လာပါသည္။

               ထိုတိုင္ၾကားစာကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၊ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီသည္၊ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ၊
နည္းဥပေဒမ်ားအရ တိုင္ၾကားသူႏွင့္ တိုင္ၾကားခံရသူ တို႔အား ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ(၃၁)ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီရံုးသို႔ ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။

               ထိုသို႔ဖိတ္ၾကားရာတြင္ တိုင္ၾကားသူဖက္ကလာေရာက္ခဲ့ျပီး၊ တိုင္ၾကားခံရသူဖက္မွ လာေရာက္ျခင္းမရွိပါ။ သုိ႔ရာတြင္ ရတနာပုုံတကၠသုုိလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႏုုိင္ထံမွ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္ေန႔
ေန႔စြဲျဖင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသုုိ႔ ေပးပိုု႔ေသာ အေၾကာင္းျပန္ၾကားစာတြင္၊ တာဝန္ခ်ိန္၌ ႏုုိင္ငံေတာ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ပါေမာကၡေဒါက္တာခင္သက္ေက်ာ္သည္ သတင္းေထာက္မ်ား၏
သတင္းရယူပုုိင္ခြင့္ကို တားဆီးပိတ္ပင္သည့္သေဘာ၊ ရုုိက္ႏွက္ေစခုုိင္းခဲ့ျခင္းသေဘာမရွိပါေၾကာင္း၊ ရတနာပုုံတကၠသုုိလ္တြင္ တာ၀န္ခ်ိန္အတြင္း သတင္းရယူရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံထားေသာ
သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား မရွိပါေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသို႔ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့ပါသည္။

               ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသည္ သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒ ၃၆(ခ)အရ တိုင္ၾကားခံရသူ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာခင္သက္ေက်ာ္အား ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၇)ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
သတင္းမီဒီယာေကာင္စီရံုးသို႔ လာေရာက္ ရန္ ဒုတိယအၾကိမ္ ထပ္မံဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လာေရာက္မႈမရွိခဲ့ပါ။

              ရတနာပံုတကၠသုိလ္မွ ေဒါက္တာခင္သက္ေက်ာ္သည္ ၎အေပၚတုိင္ၾကားထားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ရရွိေသာ္လည္း၊ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိ၊
စြပ္စြဲခ်က္အေပၚ ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳ၊ ေျဖရွင္းလႊာတစ္စုံတစ္ရာကိုလည္း တင္ျပျခင္းမရွိ၊ ပ်က္ကြက္သည္ျဖစ္၍ စြပ္စြဲခ်က္အေပၚ အျငင္းမပြား ဟုသေဘာ သက္ေရာက္ပါသည္။

             ႏုိင္ငံေတာ္၏ စတုတၳမ႑ိဳင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္တရားမ်ား ရွင္သန္ေရးအတြက္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ ေျဖရွင္းညိႇႏိႈင္း
ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ေျပလည္ရာေျပလည္ေၾကာင္း လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိ၊ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ မျပဳသည့္အတြက္ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၂၀(ဂ)အရ လည္းေကာင္း၊
နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၃၈ (ဆ) အရ လည္းေကာင္း ေကာင္စီအေနျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ရမည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။

             ေဒါက္တာေဒၚခင္သက္ေက်ာ္သည္ တစ္ဖက္စြပ္စြဲသကဲ့သုိ႔ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ သတင္းမီဒီယာအေပၚ က်င့္ဝတ္ႏွင့္မညီ ေႏွာက္ယွက္ခဲ့သည္ဟု ေကာက္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ပါ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေနျဖင့္ စတုတၳမ႑ိဳင္အျဖစ္ ရပ္တည္ကာကြယ္ေပးရမည့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ဟန္႔တားရာေရာက္ခဲ့သည္ဟု ေကာက္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ