ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၄/၂၀၁၉

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၈) ရက္၊ ေသာၾကာေန႔

 

                သတင္းမီဒီယာအမည္ခံျပီး ျခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းခံသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးအေရးယူခံရသည့္သတင္းမ်ားကို သတင္းေဖာ္ျပမႈမ်ားအရ ျမန္္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီက သိရပါသည္။ ထို႔အျပင္
သတင္းမီဒီယာ အမည္ခံျပီး ျခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းခံေနသူမ်ားရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီထံသို႔လည္း အသိေပးတိုင္ၾကားမႈမ်ား ရွိလာပါသည္။

               သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားသည္ ျပဌာန္းထားသည့္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒအခန္း(၄) သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား လိုက္နာရမည့္ တာဝန္ႏွင့္က်င့္ဝတ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒ
ပုဒ္မ(၃၃)ကိုလည္းေကာင္း၊ ျမန္္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ က်င့္ဝတ္ကိုလည္းေကာင္း လိုက္နာရန္တာဝန္ရွိပါသည္။

                ျမန္္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသည္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ပုဒ္မ(၁၂)အရ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သတင္းမီဒီယာဥပေဒပါ ျပဌန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ
လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါသည္။

                ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသည္ သတင္းမီဒီယာကိုေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ားက သတင္းမီဒီယာက်င့္ဝတ္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားရွိလာပါက
သတိေပးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအရ အခြင့္အာဏာရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသည္ ထိုကိစၥရပ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္
သတင္းမီဒီယာက်င့္ဝတ္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းထားျပီးျဖစ္ပါသည္။

                ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပဌာန္းထားသည့္ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္စည္းကမ္းမ်ားကိုတိက်စြာ လိုက္နာရန္လိုအပ္ပါသည္။
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါက ေခၚယူေတြ႕ဆံုသတိေပးျခင္း၊ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း တို႔ကိုေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ လိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

                 သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက်င့္ဝတ္ႏွင့္မညီေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေတြ႔ရွိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ (အီးေမးလ္ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ဖုန္း- 09448026326) သို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာတိုင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္ၾကားသူ၏အမည္ကိုလည္း လ်ွိဳ႕ဝွက္ထားေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္္းထုတ္ျပန္ပါသည္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.