ျမစ္ႀကီးနားဂ်ာနယ္မွ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို သခင္စစ္ကုမၸဏီက လွည့္ဖ်ားေခၚေဆာင္ၿပီး အႏုိင္အထက္ျပဳက်င့္မႈအေပၚ သေဘာထားထုုတ္ျပန္ခ်က္


             ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ျမစ္ႀကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္မွ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ကုိင္ေနသည့္ သခင္စစ္ကုမၸဏီက ၎တုု႔ိ႐ံုးခန္းသုိ႔ လွည့္ဖ်ားေခၚေဆာင္ၿပီး
အမ်ိဳးသမီး သတင္းေထာက္အား ဂ်ာနယ္ျဖင့္ ပါး႐ိုက္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားသတင္းေထာက္ကို ထုိင္ထအႀကိမ္ရာႏွင့္ခ်ီ လုပ္ခုိင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

            ၎သတင္းေထာက္မ်ားသည္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ၊ က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံသားတုိင္းသိခြင့္ရွိေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆံုး႐ံႈးမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားျခင္းသာျဖစ္သည္။
သတင္းေဖၚျပမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး က်နပ္မႈမရွိပါက အဆိုုပါကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသိုု႔ တိုုင္ၾကားျခင္း သိုု႔တည္းမဟုုတ္ တရားဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆိုုျခင္းတိုု႔ လုုပ္ေဆာင္ခြင့္
ရွိေသာ္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ သတင္းေထာက္မ်ားအေပၚ ရာဇ၀တ္မကင္းေသာ အႏုိင္အထက္လုုပ္ေဆာင္ခြင့္မရွိပါ၊ ယင္းသိုု႔ အႏိုုင္အထက္ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေနျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ႐ႈတ္ခ်ပါသည္။

             ၎ျဖစ္ရပ္တြင္ က်ဴးလြန္ပါဝင္သူမ်ားကို တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးပါရန္ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးေရး တာဝန္ရွိအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္
ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရတုိ႔ထံသို႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီက တုိက္တြန္းပါသည္။ 

        အျခားလိုအပ္ေသာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေနျဖင့္ အစြမ္းကုန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

               

ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.