ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၆/၂၀၁၉

 

                    “မွန္ေဒါင္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ တရုတ္တစ္သ်ဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ဳိးသည့္ ကုမၸဏီ ၂ ခုဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေန” ဆိုသည့္ ျမစ္ႀကီးနားဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
အဆိုပါဂ်ာနယ္မွအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးဘရန္မိုင္၊ ဦးေဇာ္ခြန္း၊ သတင္းေထာက္ မြန္းမြန္းပန္တို႔ကို သခင္စစ္ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ(၄) ရက္တြင္
အသေရဖ်က္မႈ ပုဒ္မ (၅၀၀) ျဖင့္ ဝိုင္းေမာ္တရားရံုးသို႔ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

                   အဆိုပါ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားမႈကို ထုေခ်ရွင္းလင္းရန္ ျမစ္ႀကီးနားဂ်ာနယ္မွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ႏွစ္ဦးႏွင့္ သတင္းေထာက္ တို႔ကို မတ္လ(၁၈) ရက္ တြင္ တရားရံုးသို႔ မပ်က္မကြက္
လာေရာက္ရန္ တရားရံုးက ဆင့္ေခၚထားေၾကာင္းသိရသည္။

                 သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒအခန္း(၃) သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ပုဒ္မ ၄(ခ) အရ“သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း သိခြင့္ရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
သေဘာထား အျမင္မ်ားကို က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းႏွင့္အညီ စံုစမ္း၊ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခြင့္ႏွင့္ သတင္းထုတ္လႊင့္ခြင့္ရွိသည္’’ ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

                ျမစ္ႀကီးနားဂ်ာနယ္သည္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ား အတိုင္း ႏိုင္ငံသားတိုင္း သိခြင့္ရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းႏွင့္အညီ
စံုစမ္း၊ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီက မွတ္ယူပါသည္။

                ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ သတင္း မီဒီယာမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို ပိုမို အားေပးရမည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ပါသည္။

                ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီသည္ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒပုဒ္မ (၁၂)အရ ေကာင္စီသည္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။

               သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ သတင္းေရးသားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်လည္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ နစ္နာသည္ဟု ယူဆလွ်င္ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒအရ ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အာဏာအပ္ႏွင္းထားသည့္
ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသို႔သာ ဦးစြာတိုင္ၾကားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

               ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကလည္း လမ္းညႊန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ ေရးသားထုတ္လုပ္မႈ၊ သတင္းေဖာ္ျပမႈႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ က်င့္ဝတ္အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါက
သတင္းမီဒီယာဥပေဒျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီသို႔ ဦးစြာတိုင္ၾကားရန္ တိုက္တြန္းလုိက္ပါသည္။

 

                                                                                                                                                                                                                              ျမန္မာႏုိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.