ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္  ၇/၂၀၁၉
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၂) ရက္၊ ေသာၾကာေန႔။

 

        သတင္းခိုးကူးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၁။    ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသည္ သတင္းမီဒီယာ၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ အခြင့္အေရးတို႔ကို သတင္းမီဒီယာဥပေဒ၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အကာအကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္
       တာဝန္ရွိပါသည္။
၂။    သတင္းမီဒီယာဥပေဒ အခန္း (၄) ပုဒ္မ ၉(စ) တြင္ “တစ္ပါးသူပိုင္ဆိုင္သည့္ ဉာဏဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း” ဟုေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္
       လိုက္နာရန္လိုအပ္ပါသည္။
၃။    အြန္လိ္ုင္းဝက္(ဘ္)ဆိုက္ႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပ့ခ်္မ်ားတြင္ ကိုးကားသည့္သေဘာထက္ပိုလြန္၍ ခိုးကူးေဖာ္ျပျခင္းမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအား ႀကီးမားေသာ
       အဟန္႔အတားျဖစ္ေနပါသည္။
၄။    အဆိုပါသတင္းဝက္(ဘ္)ဆိုက္မ်ား၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပ့ခ်္ေပၚရွိ သတင္းမ်ားတြင္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ေၾကာ္ျငာမ်ားထည့္သြင္းလ်က္ရွိသည္ကို
       ဝမ္းနည္းစြာ ေတြ႔ရွိရပါသည္။
၅။    သို႔ျဖစ္ပါ၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ အဖိုးအခေပးေခ်ျခင္းမရွိဘဲ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း မ်ားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါက အမည္ပ်က္သတင္းဝက္(ဘ္)ဆိုက္၊ အမည္ပ်က္ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပ့ခ်္အျဖစ္
       သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း၊ ဥပေဒအရအေရးယူျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
၆။    စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း စီးပြားေရးဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္ကို လိုက္နာေသာအားျဖင့္ အထက္ပါ ခိုးယူေဖာ္ျပသည့္ သတင္းဝတ္(ဘ္)ဆိုက္၊ ေပ့ခ်္မ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းျခင္း မျပဳၾကပါရန္
      တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.