ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ (၈/၂၀၁၉)
.
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃) ရက္၊ ေသာၾကာေန႔


              ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၃)ေန႔ရက္သည္(၂၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ႔သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ ျဖစ္သည္။ ေဆာင္ပုဒ္မွာ “Media for Democracy : Journalism and Elections in Times of Disinformation”
ဒီမိုကေရစီအတြက္မီဒီယာ၊ လုပ္ၾကံသတင္းေခတ္အတြင္းမွ သတင္းအတတ္ပညာႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျဖစ္သည္။

            ယခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ႔သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔အခမ္းအနားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီက ဦးေဆာင္ၿပီး စတင္က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

           လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း အပုိဒ္ (၁၉)တြင္လည္းေကာင္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၄(က)တြင္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားျဖန္႔ေဝခြင့္မ်ား ေပးထား
သည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ပုဒ္မ ၃(က) တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံသားတုိင္း လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ိခြင့္ရွိ သည့္ သတင္းမီဒီယာ
လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစ ရန္၊ သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းသည္ စတုတၳမ႑ိဳင္ အျဖစ္ ပီျပင္စြာရပ္တည္ႏုိင္ေစရန္၊ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား အျပည့္အဝ ရရွိေစရန္လည္းေကာင္း၊
ပုဒ္မ ၄ တြင္လည္း သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား ၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

           ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ သတင္းသမားမ်ားအား သတင္းမီဒီယာဥပေဒျဖင့္မဟုတ္ဘဲ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ (၁၇/၁)၊
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)၊ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္မႈ ၅၀၅(က) (ခ)၊ အစိုးရ လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားအက္ဥပေဒ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေထာင္ဒဏ္ အျပစ္ေပးျခင္းတို႔သည္
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအတြက္ ဆီေလ်ာ္မႈမရွိဟု မွတ္ယူပါသည္ ။ သတင္းမီဒီယာမ်ားကိုေက်နပ္မႈတစ္စံုတစ္ရာမရွိပါကလက္ရွိသတင္းမီဒီယာဥပေဒျဖင့္သာတရားစြဲဆိုသင့္ျပီး သတင္းမီဒီယာေကာင္စီသို႔ေရွးဦးစြာ
တိုင္ၾကားသင့္ပါသည္။

           သတင္းသမားမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူမႈတြင္ခက္ခဲျခင္း၊ ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာမ်ား ရပ္တည္မႈ ခက္ခဲလာျခင္းတို႔သည္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားအျဖစ္တည္ရွိေနသည္ကိုလည္းေတြ႕ရသည္။

           ကမၻာ့သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အညႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္(၁၃၁)တြင္ ရပ္တည္ခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ (၁၃၇)၊၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္အဆင့္(၁၃၈)ထိေရာက္ရွိ ေနသည္။
ယင္းသည္ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚစတင္ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ၾကံဳ ေတြ႕ရမည့္စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

           ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီး က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ သတင္းမီဒီ ယာမ်ား ပိုမိုလြတ္လပ္စြာသတင္းရယူေရး၊ သတင္းသမားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ လုပ္ၾကံ
သတင္းမ်ားကိုလည္း သတိထားေစာင့္ၾကည့္ သြားရမည့္အေရးကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။

           သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ေရးသည္ ဆက္စပ္ေနသည့္အတြက္ သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား က်ဆင္းလာပါက ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုလည္း ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

           ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္စံနႈန္းမ်ား ျပန္လည္ျမင့္တက္လာေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္အဆင့္ ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာေရးတို႔အတြက္ လက္ရွိဒီိမိုကေရစီ အစိုးရ အေနျဖင့္
သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ားကို လြတ္လပ္စြာသတင္းရယူ ေရးသားခြင့္မ်ား ပိုမိုဖန္တီး ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္

          အလားတူ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္လည္းသတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ကို အဟန္႕အတားျဖစ္လွ်က္ရွိေသာ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ေပးေစလိုပါေၾကာင္း
ယေန႔ က်ေရာက္သည့္ (၂၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ႔သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီ ယာေကာင္စီက တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.