ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ၉/၂၀၁၉
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၆) ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔

                  ယခုလပိုင္းအတြင္း သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားကို သတင္းမီဒီယာဥပေဒႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္အျခား ဥပေဒပုဒ္မမ်ားျဖင့္ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားျခင္း၊ ေခၚယူေမးျမန္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း
တို႔ကို ျပဳလုပ္ လာေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

                 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ဧရာဝတီသတင္းဌာန Website တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ “သတင္းေထာက္တစ္ဦး၏ ေျမာက္ဦးမွတ္တမ္း” ေဆာင္းပါးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဧရာဝတီသတင္းဌာန၏
အႀကီးတန္းအယ္ဒီတာတစ္ဦးျဖစ္သူအား ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ ေက်ာက္တံတား ရဲစခန္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ေမလ(၁)ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ Development
Media Group (DMG) ၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား သတင္းတပ္ဖြဲ႔ (SB) မွ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ(၁၇/၂) ျဖင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕အမွတ္ (၁) ရဲစခန္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ေမလ(၁၅)ရက္တြင္
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္သေျပေက်းရြာတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆႏၵျပပြဲတြင္ သတင္းယူေနသည့္ Channel Mandalay News Agency မွ သတင္းေထာက္ နႏၵ(တစ္ကိုယ္ေတာ္) အား
ပုသိမ္ႀကီး ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ျခင္း တို႔ျဖစ္္ပြားခဲ့သည္။

               ထုိျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီက တိုင္ၾကားစာမ်ား လက္ခံရရွိ ခဲ့ပါသည္။

               ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသည္ ဧၿပီ (၃၀) ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မ႑ိဳင္ (၄) ရပ္ေတြ႔ဆံုပြဲ တြင္ ရရွိခဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ (၁၃) ခ်က္မွ အပုဒ္ (၃) တြင္ “သတင္းအခ်က္အလက္ရယူျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ပူးေပါင္းေျဖရွင္းရာတြင္ မ႑ိဳင္ (၄) ရပ္အၾကား အျပန္အလွန္ေလးစားမႈကို အေျခခံလ်က္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္” သေဘာတူခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

              ေမလ (၃) ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကမာၻ႔သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္လည္း “သတင္းသမားမ်ားအား သတင္
းမီဒီယာ ဥပေဒျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ (၁၇/၁)၊ (၁၇/၂)၊ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)၊ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္မႈ ၅၀၅(က) (ခ)၊ အစိုးရ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားအက္ဥပေဒ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္
တရားစြဲဆိုျခင္း၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးျခင္းတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအတြက္ ဆီေလ်ာ္မႈမရွိဟု မွတ္ယူပါသည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ေက်နပ္မႈတစ္စံုတစ္ရာမရွိပါက လက္ရွိသတင္းမီဒီယာ
ဥပေဒျဖင့္သာ တရားစြဲဆိုသင့္ၿပီး သတင္းမီဒီယာေကာင္စီသို႔ ေရွးဦးစြာတိုင္ၾကားသင့္ပါသည္” ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

              ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသည္ မ႑ိဳင္ (၄) ရပ္အၾကား အျပန္အလွန္နားလည္မႈ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္လည္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

             ထုိကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲကာလတြင္ ယခုကဲ့သို႔ သတင္းသမားမ်ားကို သတင္းမီဒီယာဥပေဒႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ အျခားဥပေဒပုဒ္မမ်ားျဖင့္ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားျခင္း၊ ေခၚယူေမးျမန္းစစ္ေဆးျခင္း၊
ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းတို႔သည္ မျဖစ္သင့္၊ မျဖစ္ထုိက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေနျဖင့္ သံုးသပ္ပါသည္။

            ထုိကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ားအေပၚ သက္ဆုိင္ရာက ျပန္လည္သံုးသပ္စဥ္းစားဖို႔လုိေၾကာင္းႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ေက်နပ္မႈတစ္စံုတစ္ရာမရွိပါက လက္ရွိသတင္းမီဒီယာဥပေဒျဖင့္သာ
တရားစြဲဆိုသင့္ၿပီး သတင္းမီဒီယာေကာင္စီသို႔ ေရွးဦးစြာတိုင္ၾကားသင့္ပါသည္။

           သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္လည္း သတင္းမီဒီယာဥပေဒပါ အခန္း (၃) သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အခန္း (၄) သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား လုိက္နာရမည့္ တာဝန္ႏွင့္
က်င့္ဝတ္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာၾကဖို႔ လိုအပ္ပါေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.