ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၁၀/၂၀၁၉
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၇) ရက္၊ တနလၤာေန႔။

   “သတင္းအတု/ အေယာင္မ်ား၊ သတင္းမွားမ်ား ႏွင့္ သတင္းခိုးကူးေနသည့္ အြန္လိုင္းဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မ်ား၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာ ေပ့ခ်္မ်ားအား ေၾကညာျခင္း”


၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၂) ရက္ေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္ (၇/ ၂၀၁၉) အရ သတင္းခိုးကူးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
၂။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၃၀) ရက္ေန႔ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ေသာ “မီဒီယာ က႑ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ တတိယအႀကိမ္ မ႑ိဳင္ (၄) ရပ္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ”တြင္ သေဘာတူညီခ်က္
(၁၃) ခ်က္ ရရွိခဲ့ပါသည္။
၃။ အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္ (၁၃) ခ်က္အနက္၊ အခ်က္အမွတ္ (၁၀) ပါ “သတင္းအတု/အေယာင္မ်ား၊ သတင္းမွားမ်ား ေရးသားျဖန္႔ျဖဴးေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ကေဖာ္ထုတ္ၿပီး ျပည္သူလူထုသို႔ အသိေပးျဖန္႔ေဝသြားရန္” ဆိုေသာအခ်က္ ပါဝင္ပါသည္။
၄။ အထက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေနျဖင့္ “သတင္းခိုးယူမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔” က ေပးပို႔လာသည့္ သတင္းခိုးယူေနသည့္ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မ်ား၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပ့ခ်္မ်ားကို စိစစ္ၿပီး
မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း ရွိ/ မရွိ ကိုလည္း စိစစ္ခဲ့ပါသည္။
၅။ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေနျဖင့္ အဘက္ဘက္မွ စိစစ္ၿပီးေနာက္ အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ သတင္းခိုးယူေနသည့္ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္ ႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပ့ခ်္မ်ား၏ အမည္စာရင္းမ်ားကို
    ေၾကညာလိုက္ပါသည္။
     ထပ္မံရရွိမည့္ သတင္းခိုးကူးသည့္ အြန္လိုင္းဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္ ႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပ့ခ်္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေၾကညာ သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ

NO. Name Facebook Page Link News Linked Website 

 Website link Described on Page

Like

Website Link
Acitve Status

Contact Number

Described Website and Facebook Page Link Stauts

Remark
1 Pho Thu Taw https://www.facebook.com/
phothutawnews/
http://www.phothutaw.com/ http://www.imyanmarads
.com/
4481354 Active no Mainstream media ႏွင့္ social media မွ content မ်ားအား credit ေပးေသာ္လည္း
မူလတင္သူမသိေအာင္ခုိးယူသည္။ Mobile applicatoin ပါရွိသည္။ 
2 Dagaung https://www.facebook.com/%
E1%80%B1%E1%80%94%E1%
82%94%E1%80%85%E1%80%
A5%E1%80%B9%E1%80%9E%
E1%80%90%E1%80%84%E1%
80%B9%E1%80%B8%E1%80%
91%E1%80%B0%E1%80%B8%
E1%80%99%E1%80%
BA%E1%80%AC%E1%80%B8-%E1%82%8F%E1%80%BD%
E1%80%84%E1%80%B9%E1
%80%B7-%E1%80%9E%E1%80
%AF%E1%80%90-%E1%80%9B%E1%80%9E%E1
%80%85%E1%80%B6%E1
%80%AF-1963825463865440/
https://maharmedianews.com https://maharmedianews
.com/?p=8466&fbclid=
IwAR1sFvEJ78xAaSgFkMK-H2H1wDhT9PwrDBXR
5NUktCiyM-WKK4P1wucInz0
87,286 Active yes ေန႔စဥ္သတင္းထူးမ်ား ႏွင့္ သုတ /ရသစံု ဟုအမည္ေျပာင္းထားသည္။
Mainstream media ႏွင့္ social media မွ content မ်ားအား credit
ေပးေသာ္လည္းမူလတင္သူမသိေအာင္ခုိးယူသည္။ Mobile applicatoin ပါရွိသည္။ 
3 Myanmar Daily
Feed

https://www.facebook.com/
MyanmarDailyFeed/

http://wavecele.com/

swalsonenews.com

920700 Active no  FB page ရွာမေတြ႕ေတာ့ပါ၊ ၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ားသည္ အျခားမီဒီယာမ်ားမ
ွ ခုိးကူးေဖာ္ျပထားပါသည္။
4 ျမန္မာ့သတင္းဦး သတင္းထူးမ်ား
 @ ThaDinSar-1
https://www.facebook.com/
ThaDinSar1/
https://thadinsar.com/ http://phyominkyaw.com/ 217,790 Active no  အျခားမီဒီယာမ်ားမွ ကဗ်ာ၊ သတင္း၊ ၀တၳဳ၊ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံု သရုပ္ေဖာ္ပံုမ်ားပါမက်န္ မူလပိုင္ရွင္မသိဘဲ ခုိးယူေဖာ္ျပသည္။
5 ျမန္မာ့သတင္းစံု
 (Myanma Tadinsone)
https://www.facebook.com/
MyanmaThadinsone/
- 325,245 - 09 42114 0345 - အျခားမီဒီယာမ်ားမွ  သတင္း၊ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံု မ်ား
မူလပိုင္ရွင္မသိဘဲ ခုိးယူေဖာ္ျပသည္။
6 ZeeKwat-ဇီးကြက္ https://www.facebook.com/
ZeeKwatEOB/
https://www.zeekwat.com.mm/ https://www.zeekwat.com
.mm/
1,330,846 Active yes  အျခားမီဒီယာမ်ားမွ  သတင္း၊ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံု မ်ား
မူလပိုင္ရွင္မသိဘဲ ခုိးယူေဖာ္ျပသည္။
7 Shwe Wiki https://www.facebook.com/
shwewikimyanmar/
http://shwewikimm.com/ 2,242,034 Active no အျခားမီဒီယာမ်ားမွ  သတင္း၊ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံု မ်ား
မူလပိုင္ရွင္မသိဘဲ ခုိးယူေဖာ္ျပသည္။
8 Shwe Mon https://www.facebook.com/
shwemom/
http://www.shwemom.com/ http://www.shwemom.com/ 2483925/ 5973771 Active no Mainstream media ႏွင့္ social media မွ content မ်ားအား credit ေပးေသာ္ လည္း မူလတင္သူ မသိေအာင္ ခုိးယူ သည္။  page like အလ်င္အျမန္ တိုးပြားလ်က္ ရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ တစ္ရက္လွ်င္ ပို႔စ္ေပါင္း ၂၀ ၀န္းက်င္ခန္႔တင္သည္ကို ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ လူအင္အားျဖင့္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္  ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
9 Yuyalay https://www.facebook.com/
yuyalaymedia/
- - 732,990 - - အျခားမီဒီယာမ်ားမွ ကဗ်ာ၊ သတင္း၊ ၀တၳဳ၊ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံု
သရုပ္ေဖာ္ပံုမ်ားပါမက်န္ မူလပိုင္ရွင္မသိဘဲ ခုိးယူေဖာ္ျပသည္။
10 ApannPyay https://www.facebook.com/
ApannPyay/
https://apannpyay.com/ https://tawthu.com/ 2,525,295 Active yes အျခားမီဒီယာမ်ားမွ  သတင္း၊ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံု မ်ား မူလပိုင္ရွင္ မသိဘဲ ခုိးယူေဖာ္ျပသည္။
11 ACHITLWINPYIN https://www.facebook.com/
AChitLwinPyin.Official/
https://thadinyatkwat.com/

https://thadinyatkwat
.com/

 

1,115,523 Active yes အျခားမီဒီယာမ်ားမွ  သတင္း၊ ၀တၳဳ၊ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံု သရုပ္ေဖာ္ပံု မ်ားပါမက်န္ မူလပိုင္ရွင္မသိဘဲ  ခုိးယူေဖာ္ျပသည္။
12 Lwin Pyin https://www.facebook.com/
lwinpyinnews/
-

https://thadinyatkwat
.com/

 

12,267 Active yes အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္း၊ ၀တၳဳ၊ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံု သရုပ္ေဖာ္ ပံုမ်ားပါမက်န္ မူလပိုင္ရွင္မသိဘဲ ခုိးယူေဖာ္ျပသည္။
13 လွေတာသား Hlataw.com https://www.facebook.com/
funnyhlatawthar/

hlataw.com

https://burmese.asia/

1,914,800 Active yes အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္း၊ ၀တၳဳ၊ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံု သရုပ္ေဖာ္ ပံုမ်ားပါမက်န္ မူလပိုင္ရွင္မသိဘဲ ခုိးယူေဖာ္ျပသည္။
14 တိုလီမုိလီကုမၸဏီ https://www.facebook.com/
tolimolicompany/

https://burmese.asia/

575,722 Active အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္း၊ ၀တၳဳ၊ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံု သရုပ္ေဖာ္ပံု မ်ားပါမက်န္ J21မူလပိုင္ရွင္မသိဘဲ ခုိးယူေဖာ္ျပသည္။
15 Thadinhtoo https://www.facebook.com/
MMThadinhtoo/
https://www.music
worldmmkt.com/
https://moethoutpann.com/ 276,496 Active 09 256 013 921 yes အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္း၊ ၀တၳဳ၊ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံု သရုပ္ေဖာ္ပံုမ်ားပါမက်န္
မူလပိုင္ရွင္မသိဘဲ ခုိးယူေဖာ္ျပသည္။
16 သမီးေလးဖတ္ဖို႔ Knowledge https://www.facebook.com/
tameelay4you/
https://tameelay.com/ 4,404,760 Active yes အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္း၊ ၀တၳဳ၊ ေဆာင္းပါး၊ ပုိ႔စ္မ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံု သရုပ္ေဖာ္ပံုမ်ားပါမက်န္
မူလပိုင္ရွင္မသိဘဲ ခုိးယူေဖာ္ျပသည္။
17 Myanmar Breaking News https://www.facebook.com/
mmbreakingnewsmm7/
- - 635,045 Active - အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္း၊ ၀တၳဳ၊ ေဆာင္းပါး၊ ပုိ႔စ္မ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံု သရုပ္ေဖာ္ပံုမ်ားပါမက်န္
မူလပိုင္ရွင္မသိဘဲ ခုိးယူေဖာ္ျပသည္။
18 MyanmarLive လတ္တေလာျမန္မာသတင္းမ်ား https://www.facebook.com
/MyanmarLiveUpToDate/
- http://www.myanmar
news1.com/
994,111 Active yes အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္း၊ ၀တၳဳ၊ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံု သရုပ္ေဖာ္ပံုမ်ားပါမက်န္
မူလပိုင္ရွင္မသိဘဲ ခုိးယူေဖာ္ျပသည္။
19 TawThu ေတာသူ https://www.facebook.com/
TawThuEntertainment/
https://tawthu.com/ - 639,198 Active no အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္း၊ ၀တၳဳ၊ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံု သရုပ္ေဖာ္ပံုမ်ားပါမက်န္
မူလပိုင္ရွင္မသိဘဲ ခုိးယူေဖာ္ျပသည္။
20 Apyo Lay (ျဖစ္ရပ္မွန္သတင္းထူးမ်ားဟု အမည္ေျပာင္းထားသည္) https://www.facebook.com/
thadinsar.com2/
https://www.apyolay.com/ https://apyolay.com/ 775,043 Active

ျဖစ္ရပ္မွန္
သတင္းထူး မ်ားဟု အမည္ေျပာင္း

ထား

yes အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္း၊ ၀တၳဳ၊ ေဆာင္းပါး၊ ပုိ႔စ္မ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံု သရုပ္ေဖာ္ပံုမ်ားပါမက်န္
 မူလပိုင္ရွင္မသိဘဲ ခုိးယူေဖာ္ျပသည္။
21 Nanmalgyi https://www.facebook.com/
nanmalgyi/
https://nanmalgyi.com/ 322,174 Active yes အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္း၊ ၀တၳဳ၊ ေဆာင္းပါး၊ ပုိ႔စ္မ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံု သရုပ္ေဖာ္ပံုမ်ားပါမက်န္
မူလပိုင္ရွင္မသိဘဲ ခုိးယူေဖာ္ျပသည္။
22 Focus Myanmar - Latest Updates in Myanmar https://www.facebook.com/
focusmyanmar
http://www.focusmyanmar.net/ http://cele.lwinpyin.com/ 538,739 Active yes အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္း၊ ၀တၳဳ၊ ေဆာင္းပါး၊ ပုိ႔စ္မ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံု သရုပ္ေဖာ္ပံုမ်ားပါမက်န္
မူလပိုင္ရွင္မသိဘဲ ခုိးယူေဖာ္ျပသည္။
23 . Lat Khat Than https://www.facebook.com/
latkhatthan
http://latkhatthan.com/ http://shwebashweba
.com/
1,220,316 Active yes အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္း၊ ၀တၳဳ၊ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံု သရုပ္ေဖာ္ပံု မ်ားပါမက်န္ မူလပိုင္ရွင္မသိဘဲ ခုိးယူေဖာ္ျပသည္။
24 Burmese.asia – Media News & Entertainment https://www.facebook.com/
burmese.asia/

hlataw.com

 

https://burmese.asia/

321,443 Active yes အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္း၊ ၀တၳဳ၊ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံု သရုပ္ေဖာ္ပံု မ်ားပါမက်န္ မူလပိုင္ရွင္မသိဘဲ ခုိးယူေဖာ္ျပသည္။
25 သုတၾကယ္ Thutastar https://www.facebook.com/
ThuTaStar/

https://www.bahututa.com/

 

https://www.bahututa
.com/

378898 Active yes အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္း၊ ၀တၳဳ၊ ေဆာင္းပါး၊အဆုိအမိန္႔အေတြးအျမင္ပုိ႔စ္မ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံု သရုပ္ေဖာ္ပံုမ်ားပါမက်န္ မူလပိုင္ရွင္မသိဘဲ ခုိးယူေဖာ္ျပသည္။
26 Daily Feed https://www.facebook.com/
DDailyFeed/
- https://www.celeplatform
.com/
570,090 Active yes အျခားမီဒီယာမွသတင္းမ်ားကို မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္လုိက္ထားသေယာင္ ျပန္လည္ကူးေရးေဖာ္ျပသည္။
27 Myanmar News Plus https://www.facebook.com/
plusmyanmar/
http://www.plusmm.net/ http://www.focus
myanmar.net/
450,830 Active yes အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္း၊ ၀တၳဳ၊ ေဆာင္းပါး၊အဆုိအမိန္႔အေတြးအျမင္ပုိ႔စ္မ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံု သရုပ္ေဖာ္ပံုမ်ားပါမက်န္ မူလပိုင္ရွင္မသိဘဲ ခုိးယူေဖာ္ျပသည္။
28 AchitlwinPyin -
news Daily Time
https://www.facebook.com/
AChitLwinPyin.Official/

https://thadinyatkwat.com/

https://thadinyatkwat
.com/

1,115,737 Active yes အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္း၊ ၀တၳဳ၊ ေဆာင္းပါး၊အဆုိအမိန္႔အေတြးအျမင္ပုိ႔စ္မ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံု သရုပ္ေဖာ္ပံုမ်ားပါမက်န္ မူလပိုင္ရွင္မသိဘဲ ခုိးယူေဖာ္ျပသည္။
29 The Lifestyle Myanmar https://www.facebook.com/
thelifestylemyanmar/
https://www.thelifestyle
myanmar.com/

https://www.thelifestyle
myanmar.com/

1,088,631 Active yes အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္း၊ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံု သရုပ္ေဖာ္ပံု မ်ားပါမက်န္  မူလပိုင္ရွင္မသိဘဲ ခုိးယူေဖာ္ျပသည္။
30 Beautiful Myanmar https://www.facebook.com/
BeautifulMyanmarr/
-

https://www.thelifestyle
myanmar.com/

405,085 Active yes အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္း၊ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံု သရုပ္ေဖာ္ပံု မ်ားပါမက်န္  မူလပိုင္ရွင္မသိဘဲ ခုိးယူေဖာ္ျပသည္။
31 OK သတင္းစံု https://www.facebook.com/
MyanmarYadanarMedia
Groups/
https://celefollowers.
blogspot.com/

- 21,315 Active no နာမည္ႀကီး မင္းသား မင္းသမီး ေမာ္ဒယ္ပံုမ်ားႏွင့္ သတင္းမ်ားကို အျခားမီဒီယာမ်ားမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.