ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ ေၾကညာခ်က္  ၁၁/၂၀၁၉


၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၅) ရက္၊ အဂၤါေန႔ “သတင္းမီဒီယာက်င့္ဝတ္ေဖာက္ဖ်က္သူအျဖစ္ ေၾကညာျခင္း”


၁။    ဟသၤာမီဒီယာမွ သတင္းေထာက္ ကိုခင္ေမာင္ေထြး(ခ)ေခတ္မင္းသည္ ဆြမ္းႀကီးေလာင္းပြဲမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အန္ဂလံုေလာင္းကစားဝိုင္းမ်ားတြင္ ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ေငြေၾကး
       မေပးလွ်င္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ထံ သတင္းေပးလွ်က္ရွိသည့္အေပၚ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ (SMJN) က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၃)ရက္တြင္ တိုင္ၾကားလာ
       သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ သတင္းမီဒီယာက်င့္ဝတ္ႏွင့္သတင္းမီဒီယာဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီက စံုစမ္းစိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၂။    ယင္းေကာ္မတီ၏ စံုစမ္းစိစစ္ခ်က္မ်ားအရ ဟသၤာမီဒီယာမွ သတင္းေထာက္ ကိုခင္ေမာင္ေထြး (ခ) ေခတ္မင္းသည္ ေကာင္စီမွထုတ္ျပန္ထားေသာ သတင္းမီဒီယာက်င့္ဝတ္ပါ-
      ၂၁-ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ အျခားအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရး ၂၁.၁- “မီဒီယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ အျခားအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သတင္းေပးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရပါ။
      အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အယ္ဒီတာမ်ား၏ သီးျခား လြတ္လပ္မႈႏွင့္ မီဒီယာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္” ကို ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း
      ထင္ရွားသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၉) ရက္တြင္ ျပင္းထန္စြာ သတိေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။


၃။    သတင္းေထာက္ ကိုခင္ေမာင္ေထြး (ခ) ေခတ္မင္းကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ က်င့္ဝတ္၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ေနာင္ 
       သတင္းမီဒီယာဥပေဒႏွင့္ သတင္းမီဒီယာက်င့္ဝတ္မ်ားအတိုင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျပဳမူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၉) ရက္တြင္ ဝန္ခံကတိျပဳထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

 

                                                                                                                                                                                                                   ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.