သို႔
                       သတင္းမီဒီယာတုိက္မ်ား

                       ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီက ဦးေဆာင္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမ႑္ိဳင္ (၄) ရပ္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၄) ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါသည္။

                      ထိုမ႑ိဳင္ (၄) ရပ္ေတြ႔ဆံုပြဲရလဒ္ တစ္ခုအျဖစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမ်ားကို က်င္းပေပးမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ
သို႔ (၂၆.၆.၂၀၁၉) န႔စြဲျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔လာပါသည္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း၊ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ာ
းရယူႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ရမည့္ ဌာနဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္း မီဒီယာေကာင္စီသို႔ ေပးပို႔လာသည့္စာကို သတင္းမီဒီယာတုိက္မ်ားသိရွိႏိုင္ပါရန္ ထပ္ဆင့္ေပးပို႔
ပါသည္။ အလားတူ တရားရံုးသတင္းမ်ားရယူႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ရယူႏိုင္မည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ခရိုင္တရားရံုးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး
မ်ား၏ သတင္းျပန္ၾကားေရးအရာရွိအမည္ ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားစာရင္းကိုလည္း ေပးပို႔ပါသည္။

                 ေအာက္ပါလင့္ခ္မ်ားမွ ရယူႏုိင္ပါသည္။

-    သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူျခင္းဆုိင္ရာ

-    ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္၊ ခရိုင္တရားရံုးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမ်ား၏ သတင္းျပန္ၾကားေရးအရာရွိအမည္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားစာရင္း

-     ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႔၏ ဇြန္လႏွင့္ ဇူလိုင္လမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ား

 

 

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.