ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ ေၾကညာခ်က္ ၁၃/၂၀၁၉

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၅) ရက္၊ တနလၤာေန႔

၁။       သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ပုဒ္မ(၁၂)အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသည္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းမီဒီယာဥပေဒပါ  ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္
          တစ္ခုတည္းေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါသည္။

၂။       ေကာင္စီသည္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား အျပည့္အဝရရွိေစရန္လည္းေကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ အခန္း(၃)
          သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား ၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္းေကာင္း အျပည့္အဝရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

၃။       ေကာင္စီသည္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာရရွိေရး၊ သတင္းရပိုင္ခြင့္မ်ားရရွိေစေရးအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၊
          တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္စသည့္ မ႑ိဳင္(၃)ရပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္(၃)ႀကိမ္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္(၁၀)ႀကိမ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ (၇)ႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၄။       ယင္းသို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္ေပးရမည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ထံ ဆက္သြယ္သတင္းရယူမည့္သူမ်ား စာရင္းမ်ားကို ေပးအပ္ထားမည္ဆိုပါက
          သတင္းမီဒီယာသမား မ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုေပးအပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မ႑ိဳင္(၃)ရပ္မွ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

၅။       သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒ (၂၀)၊ (က)၊ (ဆ)၊ (ဋ)တို႔တြင္လည္း သတင္းမီဒီယာတိုက္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏လုပ္ငန္း၊ သတင္းလုပ္ငန္းတြင္ပါဝင္သူမ်ား၊ အယ္ဒီတာမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ား
          စသည့္စာရင္းမ်ားကို ေကာင္စီသို႔ေပးပို႔ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ရရွိလာသည့္ စာရင္းမ်ားကိုစုစည္းၿပီး မ႑ိဳင္(၃)ရပ္မွ သက္ဆိုင္ရာ ထံသို႔လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ထံသို႔လည္းေကာင္း
          ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

၆။       ေကာင္စီသည္ မ႑ိဳင္(၄)ရပ္ ေတြ႔ဆံုပြဲရလဒ္ကိုလည္းေကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒကိုလည္း ေကာင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္း၊ သတင္းလုပ္ငန္းတြင္
          ပါဝင္သူမ်ား၊ အယ္ဒီတာမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ားစသည့္ စာရင္းမ်ားကို သတင္းမီဒီယာတိုက္မ်ားက ေကာင္စီသို႔ေပးပို႔ရန္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

၇။       စာရင္းမ်ားေပးပို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ အီးေမးလ္(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

                                                                            

                                                                                                                                                                                                   ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ

 

Statement13 15 July 19

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.