ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၁၄/၂၀၁၉                                                                                                                                              

                                        

                                                                                                                                                                                     ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ  (၂၃) ရက္၊ အဂၤါေန႔

 

၁။    ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲကာလ မီဒီယာအခန္းက႑အေပၚ ပူးေပါင္းေဖာ္ေဆာင္နိုင္ရန္ ညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Kempinski ဟိုတယ္တြင္က်င္းပခဲ့သည္။

၂။     ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးလွသိန္း ဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ဥကၠဌ ဦးအုန္းၾကိဳင္(ဟံသာ၀တီ - ဦးအုန္းႀကိဳင္)
        ဦးေဆာင္ေသာေကာင္စီ၀င္မ်ားႏွင့္ ယူနက္စကိုမွ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာဌာနကိုယ္စားလွယ္တို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၃။     ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဒီမိုကေရစီတြင္လြတ္လပ္ၿပီး အမွီအခိုကင္းသည့္ သတင္းမီဒီယာ၏ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑၊ သတင္းမီဒီယာဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ အခန္းက႑၊
        ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာသတင္းေရးသားတင္ျပျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းေရးသား
       ေဖာ္ျပမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ႀကံဳေတြ႔ရေသာအခက္အခဲမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ သတင္းျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔၏ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းမီဒီ
       ယာသမားမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ထားရွိမႈ၊ ေရြးေကာက္ပြဲသတင္းေရးသားတင္ျပျခင္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ သတင္းမီဒီယာ
       သမားမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာလမ္းညႊန္ကို ထပ္မံျပင္ဆင္/ ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ
       ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီတို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ႏုိင္မည့္ အခ်ိန္ဇယား၊ နယ္ပယ္ႏွင့္ ကိစၥရပ္/ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သတင္းသမားမ်ား လြတ္လပ္စြာ သတင္းအခ်က္
        အလက္မ်ား ရယူႏိုင္ေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

၄။    ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီတို႔သည္ သတင္းမီဒီယာ သမားမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္ကို ထပ္မံျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သြားရန္
       သေဘာတူသည္။

၅။    ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီတို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္ အျမန္ဆံုးထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးကိစၥႏွင့္ သတင္းမီဒီယာက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
       ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လာမည့္စက္တင္ဘာလအတြင္း ထပ္မံေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားမည္။

         

                                                                                                                                                                                                                                   ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.