“ သတင္းအတု/ အေယာင္မ်ား၊ သတင္းမွားမ်ား ႏွင့္ သတင္းခိုးကူးေနသည့္ အြန္လိုင္းဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မ်ား၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာ ေပ့ခ်္မ်ားအား ဒုတိယအႀကိမ္ ေၾကညာျခင္း ”


၁။       ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၂) ရက္ေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္  (၇/ ၂၀၁၉) အရ သတင္းခိုးကူးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
၂။      ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၃၀) ရက္ေန႔ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ေသာ  “မီဒီယာ က႑ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ တတိယအႀကိမ္ မ႑ိဳင္ (၄) ရပ္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ”တြင္
         သေဘာတူညီခ်က္ (၁၃) ခ်က္မွ အမွတ္စဥ္ (၁၀) တြင္ “ သတင္းအတု/အေယာင္မ်ား၊ သတင္းမွားမ်ား ေရးသားျဖန္႔ျဖဴးေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ
         အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ျပည္သူလူထုသို႔အသိေပးျဖန္႔ေဝ သြားရန္” ဟု ပါရွိသည္။
၃။     ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၇) ရက္ ေန႔ကလည္း သတင္းအတု/အေယာင္မ်ား၊ သတင္းမွားမ်ားႏွင့္ သတင္းခိုးကူး ေနသည့္ အြန္လိုင္း ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မ်ား၊ ဆုိရွယ္မီဒီယာေပ့ခ်္မ်ားအား ေၾကညာၿပီးျဖစ္သည္။
၄။     ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေနျဖင့္ အဘက္ဘက္မွ စိစစ္ၿပီးေနာက္ သတင္းခိုးယူေနသည့္ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္ ႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပ့ခ်္မ်ား၏ အမည္စာရင္းအား ဒုတိယအႀကိမ္
       ေၾကညာလုိက္ပါသည္။ ထပ္မံရရွိမည့္ သတင္းခိုးကူးသည့္ အြန္လိုင္း ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္ ႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပ့ခ်္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။

 

No Name Facebook Page Link News Linked Website Like Website
Link Acitve Status
Contact Number Described
Website
and
Facebook Page Link Stauts
Remark
1 သစ္ထူးလြင္ https://www.facebook.com/ThitHtoo
LwinOfficialPage/
 
http://www.thithtoolwin.com/  9006472       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
2 Thit Htoo Lwin - Technology https://www.facebook.com/ThitHtooLwi
n.Technology/

http://technology.thithtoolwin.com/

 29747       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။
3 Thit Htoo Lwin
- Sports
https://www.facebook.com/ThitHtooLw
in.Sports/
http://sports.thithtoolwin.com/ 27222       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
4 Myanmar News Now https://www.facebook.com/ThitHtooLw
in.Health/

http://www.thithtoolwin.com/

 635742       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
5 Thithtoolwin.net https://www.facebook.com/ThitHtooLw
in.Health/
 
http://www.thithtoolwin.com/  119004       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
6 Thit H Lwin

https://www.facebook.com/thithl
win?fref=search&__tn__=%2Cd
%2CP-R&eid=ARBREiH51uQailu
RMpKAsz664T4RSvHW8jS49EoI
NUSBPgE7SL4PG-Jo4C6kCy50o0
L5vNNb6K87_Lc-

http://www.thithtoolwin.com/  Person account ျဖစ္ပါသည္       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
7 We Media https://www.facebook.com/we.com.mm/  http://we.com.mm/  1096421    09 795889770   အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္ အသိမေပး ဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ပမွ သတင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းနာမည္ေက်ာ္ၾကားသူမ်ား အေၾကာင္းအရာမ်ားအား မူရင္းႏွင့္ခပ္ဆင္ဆင္ကူးယူေရးသားျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။ 
8 သတင္းထူးမ်ား
စုစည္းရာ
https://www.facebook.com/bravoteem
/posts/2217807238310544
   77320       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
9 Myanmarload https://www.facebook.com/m
yanmarload/?__tn__=kC-R&eid=AR
B1vZ3H_hhvEWL1V4WYCtX31hNp5V
yWoCW-W8MZaZvRVF_kkjg7vMtubO
3mTNSpxMHkiyTOqMwB9rBq&hc_ref=
ARTJQbFDjGmAhlvUBRWoJlOj1C0aF
qxTcFQiEF_Brw29SVeYN0o1S2Qtwo
WMcd8JB6c&fref=nf&__xts__%5B0
%5D=68.ARDlXKvxkU_6J-7mu61i8
N_vuoiVZrg2_hZRVS9WhTB1nCwcI
raqQ4oxtzlwu6-pJpvoLvMZI5RoiIO6f
0jWQgLjoTwLjTjq_WFeDjrAqmroQ9I
0rjh-syE59GSmpGCjDqJxKdNfDDQ5
sbqJdXrfGliuyCa6i_2_jB1ktdeUKXW
CR-QjGn5hKm_duRSsrbzbdxJQra-ce0
JulHA-uzsKPadc-vyNSdVlhUHWTdCExIZ
vu_qDUZDEIwjkoTew4WQppksf1YUR
5eDQKiWjcNiRmu6YAC6ppndXP7y-nOupmWZYX_ANfZ6GZOgK39aaxH
SdhEndLBIktUyKpn-T-b52VW8o3CZ
PUVw12pXIBIl9gmmQNsry0qLxQqXJ
 http://www.myanmarload.com/

 9068500

      အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။လ
10 Myanmar News
Market
https://www.facebook.com/myanmarn
ewsmarket/
https://www.myanmarnewsmarket.net / https://tipsmyanmarnews.com/ 484761       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
11 ALANZAYAR   https://alanzayar.com/         အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
12 မြန္/ကရင္ ျပည္သူ
႔မီဒီယာ
https://www.facebook.com/MonKarenPublicMedia
/?__xts__
[0]=68.ARD3gwyOqk3VGkNaHtryXmzh
tmBfdvROkxrXLPMlRvXGiTx0RNLtXPzfBnZXgyPk
WTRYDUtZN7EPlGPyxh5DMV0vdvG9GiVlWPmZtH
gitP3s15q2CJtQFv9BO4pIJJGZ7Wk1yrndQP2NXT4
g0Eatlc_fcfOVnrVNbafJANZOHscq1IRt7m1MLR7l-acHhvxQs1UVjXi88J7h3pGcmwaqXq3vCKrFPGu2
PeRrN7SvNaqd4n_tfo99g2rtTBKA9wGsRIX4Wp1
OugEb1Sfco4O7NDItF2O6qpEqknX4kiF70NKrriC-XkfmkQ9mY_z4shKW1Wcuwmtba_vtmUI5Ny5
eEq6S7g
   185881       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
13 Myanmar Online
News
 https://www.facebook.com/myanmaronline
medianews/
   1651768       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
14 D Nae Khit Media https://www.facebook.com/DnaethitMedia/  https://bamakhit.com/ 1906707       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
15 ျမန္မာမႈခင္းသတင္း  https://www.facebook.com/groups/New
sMedia2/
https://bamakhit.com/  Public group       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္မသိေအာင္ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ bamakhit.com မွသတင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေ၀မွ်သည့္ public group ျဖစ္သည္။ 
16 ဒီေန႔သတင္း https://www.facebook.com/%E1%80%92%E
1%80%AE%E1%80%B1%E1%80%94%E1%8
2%94%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%
84%E1%80%B9%E1%80%B8-125586467
822496/
https://bamakhit.com/     https://dkhitmedia.com/  12614       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္မသိေအာင္ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ bamakhit.com မွသတင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေ၀မွ်သည့္ public group ျဖစ္သည္။ 
17 ျဖစ္ရပ္မွန္သတင္းမ်ား  https://www.facebook.com/groups/newsburma/?ref=pages_groups_card&source_id=12558
6467822496
https://bamakhit.com/     https://dkhitmedia.com/  Public group       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။
18 ျမန္မာ့သတင္းဦး
သတင္းထူးမ်ား
https://www.facebook.com/hotnewscollectio
nmyanmar/
https://bamakhit.com/     https://dkhitmedia.com/  43765   09963279000   အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ bamakhit.com မွသတင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေ၀မွ်သည့္ public group ျဖစ္သည္။ 
19 ၂၄ နာရီသတင္းမ်ား https://www.facebook.com/dkhitnews24
/?ref=py_c&eid=ARCLcopvz7w5H1lTiaBa
DgzmCl-YQHJev1xATVLKa_6ElJiLwswitVTB
nyFKPNtgiO3Yh9s5IJvX8aXo
https://bamakhit.com/     https://dkhitmedia.com/  15156       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ bamakhit.com မွသတင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေ၀မွ်သည့္ public group ျဖစ္သည္။ 
20 Online သတင္းအတင္း https://www.facebook.com/dkhitnews
myanmar/?eid=ARDTIbGREzMETPZhzB
3PHjZlpT2baaXRo
ZzEyaVX8ZyyXUPeORMD606RcuaprFtm
yK-fXyYwZlo0DYml
https://bamakhit.com/     https://dkhitmedia.com/  836398   09 963279000   အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ bamakhit.com မွသတင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေ၀မွ်သည့္ public group ျဖစ္သည္။ 
21 GYAN PONE News

https://www.facebook.com/gyanponenews/

https://www.gyanpone.com/         အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ FB page ၀င္မရေတာ့။ 
22 မႈခင္းႏွင့္အထူး
သတင္းမ်ား
https://www.facebook.com/groups/19084
77172762794/
https://www.kalawnaryisin.com/    https://www.everytimestory.com/   https://www.thutayathamm.com/   
https://celelovemm.com/ www.gyanpone.com
 Public group       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
23 သတင္းစံု https://www.facebook.com/groups/168280
7198414012/ 
Same as above  Public group       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
24 ရန္ကုန္သတင္း
ပံုရိပ္မ်ား
https://www.facebook.com/Yangononlinenew
s/?ref=py_c&eid=ARAUu9CTstexOWsTkCnD
IXrYz-XDV-PLZddM2DwiuJPSsglkv9D24NiK6F_
lQTwCgBLP2l_9XG4fpHVE
   113956       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။
25 အင္တာနက္သတင္းမ်ား https://www.facebook.com/htutzawoom
wd/?ref=py_c&eid=ARC3dfB60Jk-GGzM1MFfv9BcOOIndVNrGv4hdUsKD
KH4yN8Z5p0tZcMb-siRW3uFuVMeeZ0NaATfZ7Up
http://shweyoemm.com/  81451       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
26 သတင္းကုန္စည္ https://www.facebook.com/%E1%8
0%9E%E1%80%90%
E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%
B8%E1%80%80%E1
%80%AF%E1%80%94%E1%80%
B9%E1%80%85%E1%
80%8A%E1%80%B9-1430618963
820518/?ref=py_c&eid=ARAB_W8WJ
7YtEwlLKeXL3dm
uOwUEGhYXUj_URr9Z
Z0rGdt0sP0DegjD49cZG6mXp4P
mxbiVteHuhunnx
   42489       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
27 မႈခင္းႏွင့္အထူးသတင္း https://www.facebook.com/%E1%
80%99%E1%82%88%E1%80%81%E1
%8 0%84%E1%80%B9%E1%80%B8
%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80
%84%E1%80%B9%E1%80%B7%
E1%80%A1%E1%80%91%E1% 80%
B0%E1%80%B8%E1%80
%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1
%80%B9%E1%80%B8-132288147451
859/?ref=py_c&eid=ARC-WrPXmfG ix2kqo7u7DvndyDSxRk_qUoKIf9vUeNL1vk
RAXSHksUB7nysfZRuzn80mbJbI43Rp2ktO
   69534       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
28 သတင္းႏွင့္သုတ ရသ

https://www.facebook.com/%E1%80%9E%E1
%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80
%B8%E1%80%94%E1%80%BD%E1%80%84
%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%9E%E1
%80%AF%E1%80%90-%E1%80%9B%E1%80
%9E-1644518705844372/?ref=py_c&eid=ARCWC9ICt0qM1VgaWF42CW61WZ9L_Z
wYvV70qTPHscMt835aGptLhXtFZbnQYfOY19LH
s8_d6jdsHm5Z

https://shwethitsarmm.com/  6802       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
29 ျပည္သူ႔အတြက္
News
  https://www.facebook.com/%E1%80%BB%
E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%B9%E1
%80%9E%E1%80%B0%E1%82%94%E1%
80%A1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%8
0%80%E1%80%B9-News-21292728290369
8/?ref=py_c&eid=ARAGnA8woDmmAHX4
Bss4H8i4dp2ytD7ZR0wRTwnPbBvSxV tn6m
Pt8n5JaMY-KSpXcF7si2apOV59RsJh
   44963       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
30 XYZ NEWS   https://xyznews.co/          အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
31 Myanmarnews24 https://www.facebook.com/myanmarnews24/     174739   09780 533467   အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
32 Media Lann   https://medialann.com/         အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
33 သတင္းမွန္ https://www.facebook.com/realthadin.
media/?ref=br_rs
 
https://realthadin.com/  245455   09796001040    အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
34 စြယ္စံုသတင္း

https://www.facebook.com/swelsonenews
/?ref=br_rs

https://swelsonenews.net/  1558015       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
35 Lovely Myanmar   https://lovelymyanmar.com/         အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
36 Popin News   http://popinvdo.xyz/         အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
37 My News   mynews.com.mm         အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္မသိေအာင္ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အေျခအျမစ္မရွိသည့္အခ်က္အလက္မ်ား ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ 
38 Myanmr Now
News Today
https://www.facebook.com/MyanmarNewMedia/  https://celelovemm.com/  120116       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
39 အကုန္သိရွယ္
သတင္းထူးမ်ား

https://www.facebook.com/CentralNews
Myanmr1/?ref=py_c&eid=ARDKIFi Z8GYPcBhBB6TFcWdqakpSRMHR6n
lZAKjdQr-wWbqR-9n-SkvpAESLnC
3wYFzFz32QZCRL0D6d

https://celelovemm.com/   42673       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
40 ဟစ္တုိင္ သတင္းစံု

https://www.facebook.com/HTknowledge
/?r
ef=py_c&eid=ARBVsoVly-YavCk8n5oEb
2XDTY7HPOUO859vL7p9iIIFye04e
rtLNvD53y3ZIWzehiK8R3WFqN9sBUVx

 

 18073

      အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
41 မအူပင္ ေက်ာ္လႊား သတင္းမီဒီယာ https://www.facebook.com/%E1%80%99%
E1%80%A1%E1%80%B0%E1%80%95%E1
%80%84%E1%80%B9-%E1%80%B1%E1%
80%80%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80
%B9%E1%80%9C%E1%82%8A%E1%80%
AC%E1%80%B8-%E1%80%9E%E1%80%9
0%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%
E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%92%E1
%80%AE%E1%80%9A%E1%80%AC-17636
43187217042/
   119003       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
42 ျဖစ္ရပ္မွန္သတင္းစံု https://www.facebook.com/%E1%80%BB
%E1%80%96%E1%80%85%E1%80%B9%
E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%B9%E
1%80%99%E1%80%BD%E1%80%94%E1
%80%B9%E1%80%9E%E1%80%90%E1%
80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%8
0%85%E1%80%AF%E1%80%B6-4994708
80204652/?refid=52&__tn__=C-R
   296220       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
43 Baganthar   https://baganthar.com/          အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
44 မအူပင္သတင္းပံုရိပ္ https://www.facebook.com/maubinnewimage/    69855       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
45 Myanmar Daily https://www.facebook.com/MMmmDaily/?ref=br_rs https://www.dailymmm.com/   85482       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
46 Myanmar Daily News https://www.facebook.com/myanmardailynew/
?ref=br_rs
   205839       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
47 Daily Myanmar https://www.facebook.com/MyanmarLatestNews123/    81468       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ 
48 Myanmar
Update News
-TV
https://www.facebook.com/Myanmar-Update-News-TV-842420745950161/    9351       အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ ရုပ္သံသတင္းမ်ား မူလပိုင္ရွင္အသိမေပးဘဲ ခိုးယူေဖာ္ျပသည္။ သတင္းေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ားမွာလည္း သတင္းမီဒီယာက်င့္၀တ္ႏွင့္မညီဘဲ တစ္ဖက္သတ္ေဖာ္ျပသည္။ 

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.