အျငင္းပြားမႈႏွင့္ တုိင္ၾကားမႈမ်ား ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၇ ဧၿပီလအတြင္း တိုင္ၾကားေသာ အမႈမ်ား

          စဥ္ 
ေန႔စြဲ စာဝင္အမွတ္ တိုင္ၾကားသူလုပ္ငန္း/အဖြဲ႔အစည္း     အျငင္းပြားမႈ/တိုင္ၾကားသည့္အေၾကာင္းအရာ   
တုိင္ၾကားခံရသူ လုပ္ငန္း အဖြဲ႔အစည္း
ေဆာင္ရြက္မႈ
  ၁       ၄.၄.၂၀၁၇ ကစဝ-၁၉/၁၇   ဦးလွေဆြ   ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳတင္ျပျခင္း။    တိုင္ၾကားစာမျပည္စံုသျဖင့္ ရုံးလက္ခံအျဖစ္သာ ထားရွိသည္။
၆.၄.၁၇ ကစဝ-၂၀/၁၇   ဦးမင္းမင္း   အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း      တင္ျပစာကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ျမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးတုိ႔ ထံသုိ႔ “သတင္းစာဆရာ ဦးမင္းမင္းအား  ကူညီပါရန္ တင္ျပျခင္း။” အေၾကာင္းအရာပါ စာကုိ ေပးပို႔ၿပီး သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားသုိ႔ မိတၳဴေပးပို႔ သည္။                                                  
၆.၄.၁၇ ကစဝ-၂၁/၁၇   ေဒၚဝင္းပပ (DVB)   ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ (၃)ရက္ေန႔ရက္စြဲပါ ေပးပို႔သည့္ အလုပ္ကန္ထရုိက္ရပ္နားေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိ၏သေဘာထားအား ျပန္လည္တင္ျပျခင္း။     မိတၳဴကုိေပးပို႔ျခင္းျဖစ္၍ ရုံးလက္ခံအျဖစ္သာထားရွိသည္။

    ၇.၄.၁၇   

၂၄.၄.၁၇

                    ၁၅.၅.၁၇                              ၂၂.၆.၁၇ 

 

 

 ကစဝ-၂၂/၁၇    

 ကစဝ-၂၄/၁၇    

 ကစဝ-၂၆/၁၇     

 ကစဝ-၃၃/၁၇   

 ကစဝ-၃၄/၁၇   

 ကစဝ-၄၇/၁၇   

  ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးထြန္းထြန္းဦး၊ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ရုံး၊        

                                                                                            ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ (ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ၏ ဥပေဒအၾကံေပး)၊

 

  ဦးေအာင္စိုး (အႀကီးတန္းအမႈေဆာင္အယ္ဒီတာ)                                  The Voic

  ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းအေရးယူေပးပါရန္ တုိင္ၾကားျခင္း။    

                                                                      တည္ဆဲသတင္းမီဒီယာဥပေဒႏွင့္အညီ တရားစီရင္ေရး အတြက္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ျပဳ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ တင္ျပျခင္း။

  The Voice Daily    သတင္းစာ   

   သတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေနႏွင့္ ႏွစ္ဘက္ၾကား ညိွႏိႈင္းရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားၿပီးေသာ္လည္း ဆက္လက္ညိွႏိႈင္း၍ မရဘဲ တုိင္ၾကားသူဘက္က တရားစြဲလုိက္ သျဖင့္ ေကာင္စီအေနႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒ နည္းဥပေဒ (၃၇)အရ တုိင္ၾကားစာအား ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းရန္ အေၾကာင္းၾကား၍ တုိင္စာအား ရုပ္သိမ္းလုိက္ပါသည္။   

                                                                       တရားရုံးသုိ႔ေရာက္ရွိၿပီးသြားၿပီျဖစ္သျဖင့္ ေကာင္စီအေနႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရွိ ေတာ့ေသာေၾကာင့္ ေပးပို႔သူမ်ားထံသုိ႔ အေၾကာင္းျပန္စာေပးပို႔သည္။

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.