အျငင္းပြားမႈႏွင့္ တုိင္ၾကားမႈမ်ား ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း တိုင္ၾကားေသာ အမႈမ်ား

စဥ္    ေန႔စြဲ စာ၀င္အမွတ္ တုိင္ၾကားသူလုပ္ငန္း/အဖြဲ႔အစည္း အျငင္းပြားမႈ/တုိင္ၾကားသူအေၾကာင္းအရာ တုိင္ၾကားခံရသူလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္း ေဆာင္ရြက္မႈ
 ၁    ၅.၆.၁၇  ကစဝ-၄၀/၁၇    ဦးအုန္းႀကိဳင္  
ရဲသတင္းေပးမလုပ္ရဟူသည့္
သတင္းစာက်င့္ဝတ္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ၿပီး
မမွန္မကန္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူအား
စိတ္ဆင္းရဲေအာင္ ျပဳလုပ္ေနေသာ
ျမန္မာႏုိင္ငံ မႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႔ဝင္
(မႈခင္းရႈေထာင့္ဂ်ာနယ္ သတင္းေထာက္) တုိ႔အား
အေရးယူေပးပါရန္ တုိင္ၾကားျခင္း။

     ေကာင္စီသို႔ မိတၳဴကုိေပးပို႔ျခင္းျဖစ္၍ ရုံးလက္ခံ
အျဖစ္သာထားရွိသည္။
 ၂   ၆.၆.၁၇  ကစဝ-၄၂/၁၇  ဦးစန္းလြင္ ၊ ဦးရန္ႏုိင္ေအာင္
(ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး)

 
    မီဒီယာက်င့္ဝတ္ႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းမရွိေသာ
အနီေရာင္မႈခင္း သတင္းေထာက္အား
အေရးုယူေပးပါရန္ တိုင္ၾကားျခင္း။

 

     စာလက္ခံရရွိေၾကာင္း တိုင္ၾကားသူထံ အေၾကာင္း ျပန္စာေပးပို႔ရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။
၈.၆.၁၇ ကစဝ-၄၃/၁၇

 တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ၊
တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔

 The LadiesNews  
တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး၊
တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔

 

     တပ္မေတာ္ေလယာဥ္ (Y8) ေပ်ာက္ဆံုးမႈတြင္
သတင္းမွားမ်ားေဖာ္ျပမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္္ပါရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း။   

Y8 တပ္မေတာ္ေလယာဥ္ေပ်ာက္ဆံုးသတင္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္အမ်ားျပည္သူသုိ႔
ေတာင္းပန္ျခင္း။      

 တပ္မေတာ္ေလယာဥ္ (Y-8) ေပ်ာက္ဆံုးမႈတြင္
သတင္းမွားမ်ားေဖာ္ျပမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍
ဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခငး္ကိစၥ။

 

 The Ladies News    တုိင္ၾကားသူႏွင့္ တုိင္္ၾကားခံရသူႏွစ္ဘက္တုိ႔အား ေကာင္စီမွ
ၾကားဝင္ညိွႏိႈင္းေပး၍ ႏွစ္ဘက္ေၾကေအး ေျပလည္သြားခဲ့ပါသည္။
၁၂.၁.၁၇ ကစဝ-၄၄/၁၇  စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔၊ မေကြးတုိငး္ေဒသႀကီး၊
သတင္းစာဆရာအသင္း

 

    အယူခံစာတင္သြင္းႏုိင္ရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း။

 

    MJA (မေကြး) မွ ေဒၚဥမၼာခင္ အားေပးပို႔သည့္ စာကုိ ေကာင္စီသို႔
အီးေမးလ္ျဖင့္ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္၍ ရုံးလက္ခံအျဖစ္သာထားရွိသည္။
၉.၆.၁၇ ကစဝ-၄၅/၁၇

 ေနျခည္ (မေကြး)၊ ဥကၠဌ၊
ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း၊
မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး   

  

  ၆၆ (ဃ) ႏွင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့သည့္အေပၚ မွားယြင္းမႈႏွင့္
အမႈပိတ္သိမ္းေၾကာင္း အသိေပးတင္ျပျခင္း။

 

     ေကာင္စီသုိ႔ ေနျခည္မေကြးမွ ၎အား ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြဲဆုိထားမႈအား
မေကြးခရုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရုံးမွ မွားယြင္မွႈႏွင့္ပိတ္သိမ္းသြားေၾကာင္း အသိေပးစာျဖစ္သျဖင့္
ရုံးလက္ခံအျဖစ္သာထားရွိသည္။

 ၁၉.၆.၁၇

၂၀.၆.၁၇

ကစဝ-၄၆/၁၇

 တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး၊
တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔

7Day Daily

 

   7Day Daily (၇ရက္ေန႔စဥ္သတင္းစာ)တြင္
သတင္းမွားယြင္းေဖာ္ျပမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္း
ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း။          

   ျပင္ဆင္ခ်က္ေပးပို႔ျခင္း။     

 

 7Day Daily သတင္းစာ    တုိင္ၾကားသူႏွင့္ တုိင္္ၾကားခံရသူႏွစ္ဘက္တုိ႔အား ေကာင္စီမွ
ၾကားဝင္ညိွႏိႈင္းေပး၍ ႏွစ္ဘက္ေၾကေအး ေျပလည္သြားခဲ့ပါသည္။

၂၁.၆.၁၇

၂၂.၆.၁၇

ကစဝ-၄၈/၁၇  ထြန္း (ေနျပည္ေတာ္)    ၾကားဝင္ညိွႏိႈင္းေပးပါရန္တင္ျပျခင္း။      သတင္းမီဒီယာဥပေဒပုဒ္မ၃၅အရ   နစ္နာေသာ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ ပုဂၢိဳလ္မွ
တိုင္ၾကားမွသာ ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းႏုိင္မည္  ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၾကားဝင္ေပးရန္
တင္ျပသူအား အေၾကာင္းျပန္စာေပးပို႔ရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။
၂၀.၆.၁၇ ကစဝ-၄၉/၁၇  ဦးမ်ိဳးျမင့္

   

    ၃-၆-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္အတြင္း
ျဖစ္ပြားေသာကိစၥရပ္ ျဖစ္ရပ္မွန္တင္ျပျခင္း။

 

    သတင္းမီဒီယာဥပေဒအရ အက်ံဳးမဝင္ပါသျဖင့္
တိုင္ၾကားသူထံ အေၾကာင္းျပန္ စာေပးပို႔သည္။
၂၇.၆.၁၇ ကစဝ-၅၀/၁၇  ဦးေက်ာ္စြာမုိး ၊ အယ္ဒီတာ၊
ဧရာဝတီသတင္းဌာန (အဂၤလိ္ပ္ပိုင္္း)

 

     ဧရာဝတီသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္အား တပ္မေတာ္မွ
ထိန္းသိမ္းထားျခင္းအား ညိွႏိႈင္းေပးပါရန္။

     တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ
ဒုတိယဥကၠဌက ၂၆.၆.၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေမတၱာရပ္ခံစာေပးပို႔သည္။
၁၀

  ၂၇.၆.၁၇          

                    ကစဝ-၅၁/၁၇

 ဦးေအးခ်မ္းႏိုင္၊ DVB သတင္းဌာန၊
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္

 

    DVB သတင္းဌာန သတင္းေထာက္၂ဦး
အဖမ္းခံရသည့္ကိစၥ။

 

     တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ
ဒုတိယဥကၠဌက ၂၆.၆.၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေမတၱာရပ္ခံစာေပးပို႔သည္။

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.