အျငင္းပြားမႈႏွင့္ တုိင္ၾကားမႈမ်ား ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း တိုင္ၾကားေသာ အမႈမ်ား

စဥ္ ေန႔စြဲ စာဝင္အမွတ္ တိုင္ၾကားသူလုပ္ငန္း/အဖြဲ႔အစည္း အျငင္းပြားမႈ/တိုင္ၾကားသည့္အေၾကာင္းအရာ တိုင္ၾကားခံရသူလုပ္ငန္း အဖြဲ႔အစည္း ေဆာင္ရြက္မႈ
၁။ ၅.၁.၁၇ ကစဝ-၁/၁၇ ေဒါက္တာၾကည္ဝင္း ၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ယင္မာပင္ခရုိင္၊ ျပည္သူ႕ေဆးရုံႀကီး လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ညိဳးႏြမ္းေစရန္ မွားယြင္းေသာ သတင္းေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းအား ေျဖရွင္း ေပးႏုိင္ပါရန္ အကူအညီ ေတာင္းခံျခင္း။   တုိင္ၾကားစာကိစၥမွာ ရက္ေပါင္း (၉၀) ေက်ာ္လြန္ ေနေသာေၾကာင့္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္္ျခင္း မရွိပါေၾကာင္းကို တုိင္ၾကားသူထံ အေၾကာင္းျပန္စာ ေပးပို႔သည္။
၂။

   ၁၆.၁.၁၇ 

 

  ၂၀.၁.၁၇

 

၂၃.၁.၁၇

  ကစဝ-၂/၁၇ 

 

  ကစဝ-၅/၁၇

 

ကစဝ-၈/၁၇

ဦးမင္းဒင္ ၊ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ၊ သူရိယေနဝန္း ဂ်ာနယ္။                                        

ဦးရန္ႏိုင္စုိး၊ အမႈေဆာင္အယ္ဒီတာ၊ သူရိယေနဝန္း ဂ်ာနယ္။                                            

ဦးရန္ႏိုင္စုိး၊ အမႈေဆာင္အယ္ဒီတာ၊ သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္။

၁။ သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္အေပၚ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ  ၆၆(ဃ) ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း မတရားစြပ္စြဲခံရျခင္းကိစၥ အေပၚ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးပါရန္ တင္ျပျခင္း

၂။ သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္မွ ထုတ္ေဝသူအပါအဝင္ (၃)ဦးအား ဥပေဒႏွင့္မညီညႊတ္ဘဲ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ -၆၆ (ဃ) အရ မဂၤလာဒုံရဲစခန္းတြင္ မဟုတ္မမွန္ အမႈဖြင့္ခံရပါသျဖင့္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးပါရန္ တင္ျပ တိုင္တန္းျခင္း

၃။ သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္အေပၚ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း မတရားစြပ္စြဲခံရျခင္းအေပၚ ရဲဲစခန္းမွ လာေရာက္ေခ်ပေပးပါရန္ ေျပာဆုိလာျခင္းကိစၥအေပၚ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးပါရန္ တင္ျပျခင္း

  သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္မွအကူအညီေတာင္းခံသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎ကိစၥမွာ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒႏွင့္သာ တုိက္ရုိက္အကြ်မ္းဝင္ေနပါသျဖင့္ ယင္းဥပေဒႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံသတငး္မီဒီယာေကာင္စီက ညိွႏႈိင္းေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ လုိအပ္သလုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ရဲခ်ဳပ္ ထံသို႔စာေပးပို႔သည္။
၃။

၁၂.၁.၁၇

 

၁၂.၁.၁၇

ကစဝ-၃/၁၇

 

ကစဝ-၇/၁၇

ဦးၿငိမ္းခ်မ္းေအး (ခ) ဦးဦးၿငိမ္း ၊ ဟတ/၄၊ ကန္ေတာ္ရပ္ကြက္၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕။                            ၁။ သတင္းေထာက္က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ ေရးသားေနသည့္  အလြတ္သတင္းေထာက္အား လြယ္ဂ်ယ္ရဲစခန္းတြင္ (ပ) ၂/၂၀၁၇ အာမခံမရသည့္ ပုဒ္မ - ၁၇ (၁) ျဖင့္ မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲလုပ္ႀကံတုိင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ပတ္သက္ သူမ်ားအား အျမန္ဆံုးစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ အေရးယူ ေပးေစလုိျခင္း။                                       တုိင္ၾကားစာကိစၥမွာ တရားရုံးဆုိင္ရာ ကိစၥျဖစ္ေနပါသျဖင့္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒအရ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေက်ာ္လြန္ေန၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ ေဆာင္ရြက္ ပုိင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္းကို တုိင္ၾကားသူထံ အေၾကာင္းျပန္စာ ေပးပုိ႔သည္။
၄။

 ၁၈.၁.၁၇

 

၂၀.၁.၁၇

  ကစဝ-၄/ ၁၇

 

   ကစဝ-၆/၁၇

ေနျခည္ (မေကြး)၊ ဥကၠဌ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး                                              

ေနျခည္ (မေကြး)၊ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း

၁။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူခံေနရသည့္အေပၚ ကူညီေျဖရွင္းေပးႏုိင္္ပါရန္ တင္ျပျခင္း။                

၂။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူခံေနရသည့္အေပၚ လက္ရွိအေျခအေနအား တင္ျပျခင္း။

  တုိင္ၾကားသူထံမွ တရားစြဲသူဘက္ကို သြားေရာက္ေတာင္းပန္လုိက္သျဖင့္ ႏွစ္ဘက္ေၾကေအးေျပလည္သြားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားစာ ျပန္လည္ေပးပို႔သည္။
၅။

 

 ၂၃.၁.၁၇  

 

 

   ၂၅.၁.၁၇

 

ကစဝ-၉/၁၇  

 

  ကစဝ-၁၀/၁၇

၁။ ေဒၚေအးသီတာမိုး (ခ) ဧပရယ္ ၊ အႀကီးတန္းသတင္းေထာက္၊  Timber Digest Journal။ 

   

၂။ ဦးေအးခ်မ္းဟိန္ ၊ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔၊ Timber Digest Journal၊                                       

၁။ သတင္းေထာက္တစ္ဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ေစသည့္အတြက္ အသိေပးတုိင္္ၾကားျခင္း။    

                              

၂။ သတင္းေထာက္တစ္ဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ေစသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း။

Timber Digest Journal တုိင္ၾကားသူႏွင့္ တုိင္ၾကားခံရသူတုိ႔အား ႏွစ္ဘက္ညိွႏႈိင္းၿပီး တုိင္ၾကားခံရ သူဘက္မွ Facebookေပၚတင္သည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါေၾကာင္းကို ေတာင္းပန္စာေပးအပ္၍ တုိင္ၾကားသူအားေပးရမည့္ လတစ္ဝက္စာလစာကို လည္းေကာင္စီမွ တစ္ဆင့္ေပးေပးရန္အတြက္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ တုိင္ၾကားသူဘက္မွလည္း ဂ်ာနယ္တုိက္၏ သတင္းေထာက္ကဒ္ျပားကို ေကာင္စီမွ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
၆။ ၃၀.၁.၁၇ ကစဝ-၁၁/၁၇ ဆရာေတာ္ ဦးဇ႒ိလ (ငုေတာ)၊ ရန္ကုန္ ေက်ာင္းတုိက္၊ က်ံဳမေငးၿမိဳ႔၊ မမွန္မကန္တာဝန္မဲ႔၊ အေထာက္အထားမဲ့ သတင္းေဖာ္ျပခဲ့ေသာ Daily Eleven သတင္းစာမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္။ Daily Eleven သတင္းစာ တုိင္ၾကားသူမွ ေကာင္စီသုိ႔တုိင္ၾကားရန္ ျပန္လည္စဥ္းစားအုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.