ပံုစံ()

တိုင္ၾကားလႊာ

[ နည္းဥပေဒ၃၆]

 

 

သို႔

          အျငင္းပြားမႈႏွင့္တိုင္ၾကားမႈမ်ားညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီ

          ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ

ရက္စြဲ၊…………….ခုႏွစ္၊………………….………….ရက္

အေၾကာင္းအရာ။         ိႏႈိင္းေျဖရွင္းေပးပါရန္တိုင္ၾကားျခင္း။

 

၁။       သတင္းမီဒီယာသမား…………………./……………………. သတင္းမီဒီယာဌာနသည္-

 

သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မခြဲ (…..) (…..) (….) ပါ သတင္းမီဒီယာသမားတစ္ဦး၏ တာဝန္ႏွင့္က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းျဖစ္ေသာ……………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………ကိုခ်ဳိးေဖာက္ၿပီးမဟုတ္မမွန္ဘဲ ……………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………… ……………………………………… ျဖစ္သျဖင့္တိုင္ၾကားသူတြင္မ်ားစြာထိခိုက္နစ္နာလွ်က္ရွိပါသည္။

 

၂။       သို႔ပါ၍သတင္းမီဒီယာသမား ……………………./…………………. သတင္းမီဒီယာဌာနသည္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ပုဒ္မ၉ ပုဒ္မခြဲ (…..) (…..) (….) ပါ  သတင္းမီဒီယာသမားတစ္ဦး၏ တာဝန္ႏွင့္

 

က်င့္ဝတ္သိကၡာကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္အတြက္ ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းၿပီး အေရးယူေပးပါရန္ တိုင္ၾကားအပ္ပါသည္။

 

 

 

 

 

 

တိုင္ၾကားသူလက္မွတ္ ……………………………

တိုင္ၾကားသူအမည္   ……………………………

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.