ပံုစံ(က)

သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူခြင့္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္လႊာ

[ နည္းဥပေဒ၃၁()]

သို႔

          ----------------------

          ---------------------- ဌာန/ လုပ္ငန္း/ အဖြဲ႔အစည္း

 

၁။       ကၽြန္ေတာ္/ ကၽြန္မသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုတိက်စြာျဖင့္ အေသးစိတ္ သိလိုပါသည္-

          (က)    -----------------------------------------------------------------------------------------------------

          ()     ----------------------------------------------------------------------------------------------------

          ()     ----------------------------------------------------------------------------------------------------

၂။       အကယ္၍ အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ မိတၳဴကူးယူရန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားရွိပါက သတင္းအခ်က္အလက္ကိုမရွာေဖြမီ ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မထံအသိေပးေစလိုပါသည္။

၃။       ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မေတာင္းဆိုေသာသတင္းအခ်က္အလက္တခ်ဳိ႕ (သို႔မဟုတ္) အားလံုးကိုေပးရန္အတြက္ ျငင္းဆိုပါကမည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤသို႔ျငင္းပယ္ရျခင္းကိုအေသးစိတ္ ေဖာ္ျပေစလိုပါသည္။

၄။       အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေပးရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းလိုပါက ေဖာ္ျပပါတယ္လီဖုန္းမ်ား (အိမ္) (သို႔) (ရံုးဖုန္း)မ်ားကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

 

 

ေလးစားစြာျဖင့္

                                                                                                                           လက္မွတ္--------------------------------------------

                                                                                                                           အမည္-----------------------------------------------

                                                                                                                           မွတ္ပံုတင္အမွတ္------------------

                                                                                                                           အလုပ္အကိုင္/ရာထူး--------------------------------

                                                                                                                           လုပ္ငန္းလိပ္စာ/ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ--------------

                                                                                                                           ------------------------------------------------------

                                                                                                                           ------------------------------------------------------

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.