MEMBERS OF THE COMPLAINTS COMMISSION


 ဦးခင္ေမာင္ေလး (ခ) ဖိုးေသာၾကာ (ေခတ္ + မုိး)

 ဥကၠဌ
  
 
လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား  
   
          
 - ျပည္ေထာင္စုအာမခံစနစ္အဖြဲ႔ (၁၂.၈.၁၉၅၂ မွ ၁၄.၁၁.၁၉၅၃)
- အစိုးရအလယ္တန္းေက်ာင္း၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း (၂၂.၆.၁၉၅၃ မွ ၃၀.၉.၁၉၅၅)
- ဗမာေခတ္သတင္းစာတုိက္ ရန္ကုန္(၅.၁၀.၁၉၅၅ မွ ၃၁.၄.၁၉၆၀)
- မိုးႀကိဳးသတင္းစာတုိက္(၁.၇.၁၉၆၀ မွ ၁၂.၂.၁၉၆၄)
- အမ်ိဳးသားသတင္းစာတုိက္ (၁၉၆၃ မွ ၆၄)
- အုိးေဝသတင္းစာတုိက္ (၁၉၉၀ မွ ၉၂)
- ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး၊ ပန္းဘဲတန္း၊ ရန္ကုန္ (၁၉၇၈-၈၂)
- အင္တာဗ်ဴးဂ်ာနယ္၊ ရန္ကုန္ပို႔စ္ (၁၉၉၀-၂၀၀၀)

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား

- ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္အသင္း(ရန္ကုန္) အတြင္းေရးမွဴး/ဥကၠဌ
- ေတာင္ႀကီးအသင္း၊ ရန္ကုန္(ဒုတိယဥကၠဌ /နာယက)
- ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ (ပါတီစိတ္အတြင္းေရးမွဴး)
- ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းေထာက္မ်ားအသင္း (အမႈေဆာင္) မွ နာယက
- ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း (အတြင္းေရးမွဴး/မွ နာယက)
- ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) ဒုတိယဥကၠဌ
- ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ (ဥကၠဌ)
ဦးေအာင္လွထြန္း 
ဒုတိယဥကၠဌ (၁)

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား

- ဌာနစိတ္လက္ေထာက္၊ ၾကယ္ငါးပြင့္သေဘၤာလုိင္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္ (၁၉၇၉ မွ ၁၉၈၃အထိ)
- အယ္ဒီတာ၊ စာေပဗိမာန္အဖြဲ႔၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္ (၁၉၈၃မွ ၁၉၉၄ အထိ)
- ျမန္မာႏိုင္ငံဌာေန ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္ (ရုိက္တာသတင္းဌာန) (၁၉၉၄ မွ ယေန႔အထိ)   

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား        

- ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)
- ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းစာဆရာမ်ားအသင္း
- ျမန္မာႏုိင္ငံႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားအသင္း

 ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔တင္
ဒုတိယဥကၠဌ (၂)

 
လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား

- စက္မႈအရာရွိ၊ ေဇယ်ဝတီသၾကားစက္၊ (၁၉၆၆ မွ ၁၉၆၇ အထိ)
- စက္မႈအရာရွိ၊ဘီလင္းသၾကားစက္ (၁၉၆၇ မွ ၁၉၆၈ အထိ)
- စက္ရံုမွဴး၊ သမိုင္းဆီခဲစက္ရံု၊ သမိုင္း၊ ရန္ကုန္ (၁၉၆၈ မွ ၁၉၆၉ အထိ)
- ဓါတုအင္ဂ်င္နီယာ၊ စားကုန္လုပ္ငန္းရံုးခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္၊ (၁၉၆၉ မွ ၁၉၇၄ အထိ)
- ဌာနမွဴး၊ သုေတသနဌာန၊ စားကုန္လုပ္ငန္း (၁၉၇၄ မွ ၁၉၈၂ အထိ)
- စီမံကိန္းညႊန္မွဴး၊ DCFT၊ စားကုန္လုပ္ငန္း (၁၉၈၂ မွ ၁၉၉၀ အထိ)
- ဒုညႊန္မွဴး၊ စားကုန္လုပ္ငန္းရံုးခ်ဳပ္ (၁၉၉၀ မွ ၁၉၉၅ အထိ)
- ဒါရိုက္တာ၊ ျမန္မာ့စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ရန္ကုန္ (၁၉၉၅ မွ ၁၉၉၈ အထိ)
- ဥကၠ႒၊ ျမန္မာ့စက္မႈလုပ္ငန္းကုမၸဏီ (၁၉၉၆ မွ ၁၉၉၈ အထိ)
- အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဝိဇၨာႏွင့္ သိပၸံပညာရွင္အဖြဲ႔ (၁၉၉၈ မွ ယခုလက္ရွိ)
- အဖြဲ႔ဝင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) (၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၅ အထိ)
- ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ (၂၀၁၅ မွ ယေန႔လက္ရွိ)


 ဦးမင္းဟန္
 ဘ႑ာေရးမွဴး

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္း

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ျမန္မာႏိုင္ငံပံုႏွိပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူလုုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း
- ျမန္မာႏုိင္ငံစာရင္းအင္းပညာအသင္း

 ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္စံ
 စာရင္းစစ္

 လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- သင္ၾကားေရး (ေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာေဆးတကၠသိုလ္တြင္ ၁၉၆၈ မွ ၂၀၀၄အထိတာဝန္ခံပါေမာကၡခ်ဳပ္အဆင့္အထိ)

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း (MJA)
- ျမန္မာပညာရွင္အဖြဲ႔- ျမန္မာႏုိင္ငံႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားအသင္း

ဦးဟန္ညြန္႔ (ဦးဟန္ညြန္႔ ဥပေဒ)
အဖြဲ႔၀င္


လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား

- ဗဟုိဥပေဒရုံး - ဥပေဒဝန္ထမ္းအဆင့္(၄)၊ (၁၉၇၃)
- ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒရုံး - ဥပေဒအရာရွိအဆင့္ (၄)၊ (၁၉၇၄)
- ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒရုံး- ဥပေဒအရာရွိအဆင့္ (၄)၊ (၁၉၇၈)
- ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒရုံး-ဥပေဒအရာရွိအဆင့္ (၃)၊ (၁၉၇၈)
- ပဲခူးတုိင္းဥပေဒရုံး - ဥပေဒအရာရွိအဆင့္ (၃)၊(၁၉၇၉)
- ပဲခူးတုိင္းဥပေဒရုံး - ဥပေဒအရာရွိအဆင့္ (၂)၊ (၁၉၈၁)
- ရန္ကုန္တုိင္းဥပေဒရုံး၊ ဥပေဒအရာရွိအဆင့္(၁)၊ (၁၉၈၅)
- ဟသၤာတခရိုင္ဥပေဒရုံး၊ ခရုိင္ဥပေဒအရာရွိ (၁၉၈၉)
- ဧရာဝတီတုိင္းဥပေဒရုံး၊ တုိင္းဥပေဒအရာရွိ (၁၉၉၂)
- ရန္ကုန္တုိင္းဥပေဒရုံး၊ တိုင္းဥပေဒအရာရွိ (၁၉၉၇)
- ပဲခူးတုိင္းဥပေဒရုံး၊ တုိင္းဥပေဒအရာရွိ (၂၀၀၃)
- ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဌာန (၁)၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး (၂၀၀၆)
- ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး(၂၀၀၆)
- ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (တာဝန္)၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး (၂၀၀၆)
  (၂၁.၁.၂၀၁၀ တြင္ ညႊန္ခ်ဳပ္(တာဝန္)မွ အၿငိမ္းစားယူသည္)

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား    
- ျမန္မာႏုိင္ငံစာေရးဆရာအသင္း (အဖြဲ႔ဝင္)
- အမ်ိဳးသားစာေပဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔(အဖြဲ႔ဝင္)
- သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ (ေကာင္စီဝင္)
- တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန (ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္)

ဦးခိုင္ျမတ္ေက်ာ္
အဖြဲ႔၀င္
 

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- ေတာ္လွန္ေရး/ ႏုိင္ငံေရး

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ABSDF
- AASYC
- NUPA
- NarinJara News


ဦးတင္ေမာင္ေအး
အဖြဲ႔၀င္
 
လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- ၁၉၇၂ - ၇၉ လက္ေထာက္အယ္ဒီတာ၊ ပါတီစာနယ္ဇင္းဌာန            
- ၁၉၈၀-၁၉၉၀ - ခရီးသြားကုမၸဏီကိုယ္စားလွယ္၊ ခရီးသြားဌာနအႀကံေပး (ဂ်ာမနီ၊ ထုိင္း)
- ၁၉၉၀-၁၉၉၂ - ဟုိတယ္မန္ေနဂ်ာ - ထုိင္း
- ၁၉၉၃ - မန္ေနဂ်ာ - နဝရတ္ဟိုတယ္
- ၁၉၉၃ - အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ ျမရိပ္ညိဳရိုင္ရြယ္ ဟိုတယ္
- ၁၉၉၄ - သူေဌးကြ်န္းဟိုတယ္စီမံကိန္း
- ၁၉၉၅ မွ ၂၀၁၄ ထိ - Asahi Shimbunဂ်ပန္သတင္းစာသတင္းေထာက္

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္အသင္း

ဦးေဇယ်
 အဖြဲ႔၀င္

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- စာေပ
- ပံုႏွိပ္
- ပန္းခ်ီ
- မီဒီယာ

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- စာေရးဆရာသမဂၢ

ဦးျမင့္ေက်ာ္
 အဖြဲ႔၀င္
 

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- ျမန္မာ့ဓနစီးပြားေရးမဂၢဇင္း၊ ရန္ကုန္သတင္းအဖြဲ႔ ၂၀၀၄ မွ ၂၀၀၇ အထိ
- အလြတ္သတင္းေထာက္ ၂၀၀၈ မွ ၂၀၁၀ထိ
- သတင္းအယ္ဒီတာ Yangon Press International သတင္းဌာန ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၂ ထိ
- သတင္းစာသင္တန္းဆရာ၊ ၂၀၁၂ မွ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္ထိ
-  သတင္းစာသင္တန္းဆရာ၊ အတိုင္ပင္ခံအယ္ဒီတာ(မဇိၥ်မေန႔စဥ္သတင္းစာ)
- Internews (၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာ မွ ယေန႔အထိ)

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) အဖြဲ႔ဝင္
- ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ယက္   (၂၀၁၂ စက္တင္ဘာမွ ၂၀၁၅ ၾသဂုတ္လထိ)  (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး)
- ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္)
- ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ (အဖြဲ႔ဝင္)

 ေဒါက္တာတင္လိႈင္ (ဘုိးလိႈင္)
 အဖြဲ႔၀င္
 

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
-  မႏၱေလးတကၠသိုလ္၊ မေကြးဥပစာေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ဒီဂရီေကာလိပ္ တုိ႔တြင္
   သရုပ္ျပဆရာမွ တြဲဖက္ပါေမာကၡအထိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၂ ႏွစ္ အမႈထမ္းခဲ့သည္။
-  ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ျမန္မာ့သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာသုေတသနဦးစီးဌာန)
-  ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (အဏုျမဴစြမ္းအင္ဦးစီးဌာန)
-  အခ်ိန္ပိုင္းပါေမာကၡ (ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ အင္ဂ်င္နီယာရူပေဗဒႏွင့္ နယူးကလီးယားနည္းပညာ)

ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
-  အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ (ျမန္မာႏုိင္ငံနည္းပညာရွင္အဖြဲ႔)
-  ပညာေရးအႀကံေပးပုဂိဳလ္ (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒဗုဒသာသနာျပဳတကၠသိုလ္)
-  ဒုဥကၠဌ(၂)၊ စာတည္းခ်ဳပ္(သိပၸံ) (ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ထြန္းကြန္မာရွယ္ဘဏ္တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ
    ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ ျဖည့္စြက္ မူသစ္ ျပဳစုေရးဦးေဆာင္ေကာ္မတီ)


ဦးအုန္းႀကိဳင္ (ဟံသာ၀တီ ဦးအုန္းႀကိဳင္)
အဖြဲ႔၀င္

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား

- အယ္ဒီတာ၊ ဟံသာဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ
- အယ္ဒီတာ၊ အမ်ိဳးသားေန႔စဥ္သတင္းစာ
- အယ္ဒီတာ၊ ဓမၼဝီရဂ်ာနယ္

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း
- ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းေထာက္အသင္း


ေဒါက္တာတင္ထြန္း (သထံုတင္ထြန္း)

အဖြဲ႔၀င္

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- ပညာေရးဌာန၊ လူငယ္ေရးရာပညာေရးမွဴး
- လူငယ္ေရးရာညေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သတင္းေထာက္
- ခလရ(၆) အလယ္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
- ပဲခူးရိုးမျပည္သူ႔စစ္ဆင္ေရးလူမႈေရးစစ္ေၾကာင္းမွဴး

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- သတင္းေထာက္အသင္း
- ေက်ာင္းသားသမဂၢ
- အတုိက္အခံႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္း (၁၉၅၄-၆၂)
- ဆိုဗီယက္ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း


ဦးခ်စ္ႏိုင္ (စိတ္ပညာ)
အဖြဲ႔၀င္


လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား

- တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) အရာရွိ (ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန)
- ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ IPRD (ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန)

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား                      
- ျမန္မာႏုိင္ငံစာေရးဆရာအသင္း


ဦးသိမ္းစုိး
အဖြဲ႔၀င္

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- စာပံုႏွိပ္လုပ္ငန္း၊ ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္း
- စာေရးသားျခင္း၊ ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရး
- စာအုပ္ေစ်းပြဲေတာ္မ်ား၊စာအုပ္ေစ်းေရာင္းကား
- ျမန္မာႏိုင္ငံစာေပထုတ္ေဝသူႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားအသင္း၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁)

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ျမန္မာႏိုင္ငံစာေပထုတ္ေဝသူႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားအသင္း

ပါေမာကၡ ေဒါက္တာဦးျမင့္ေမာင္ေမာင္
အဖဲြ႔၀င္

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- ဗိုလ္မွဴးႀကီး (ၿငိမ္း)၊ ပဌမတန္းပါရဂူ
- တပ္မေတာ္ေဆးရံုႀကီး၊ မဂၤလာဒံု (BC - 3463)
- ပါေမာကၡ/ ဌာနမွဴး၊ ေဆးတကၠသိုလ္ (၂)
- ပါေမာကၡ /ေဆးရံုအုပ္ႀကီး၊ သင္ၾကားေရးေဆးရံုႀကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသာ

ေဒါက္တာေဇာ္သန္း
အဖြဲ႔၀င္

အလုပ္အကိုင္မ်ား
- လ/ထ ဆရာဝန္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန (၁၉၈၁ - ၁၉၈၉)
- UN.V.  ကုလသမဂၢ လုပ္အားေပးဆရာဝန္
- ကေမၻာဒီးယား (၁၉၉၂-၁၉၉၃)
- နဗီးဘီးယား အာဖရိက (၁၉၉၅- ၉၇)
- အေရွ႕တီေမာ (၁၉၉၉)

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ (MPC)
- ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း (MJA)
- ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ား အသင္း (FCC)

ဦးမ်ိဳးမင္းယု (ခ) ဦးမ်ိဳးကိုမ်ိဳး
အဖဲြ႔၀င္

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- စာေရးဆရာ
- အယ္ဒီတာ

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္သမၼဂၢ

ဦးေဇယ်ာလိႈင္
အဖဲြ႔၀င္
လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- သတင္းေထာက္၊ ေမာ္ဒန္ဂ်ာနယ္
- အယ္ဒီတာ၊ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ယက္- ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသာ- ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသာ

ဦးဟံသာညိန္း (ေအဂ်င္စီ)
အဖြဲ႔၀င္


လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား

- Freelance Journalist for International Media
- Co- Founder of Kamayut Media- ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ား အသင္း (FCC)- ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ား အသင္း (FCC)

ဦးသီဟေစာ
အတြင္းေရးမွဴး

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား                              
- သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းေကာ္ပိုေရးရွင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အယ္ဒီတာ
- ဓနစီးပြားေရးမဂၢဇင္း၊ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္
- ျမန္မာ့ဓနစီးပြားေရးမဂၢဇင္း + Open News Journal ၊ အယ္ဒီတာခ်ဳုပ္
- Myanmar Freedom Daily ၊ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္
- Myanmar Media Consolidated Co. Myanmar Times

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ (အတြင္းေရးမွဴး)
- စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) (အဖြဲ႔ဝင္)
- ျမန္မာ- အေမရိကန္ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း (ဥကၠဌ)

ေဒၚသင္းသင္းသာ
တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁)

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
- စာရင္းကိုင္၊ စခန္းသာဟုိတယ္
- အယ္ဒီတာ၊ Lifestyle မဂၢဇင္း
- အယ္ဒီတာ၊ မေဟသီမဂၢဇင္း
- Cherry FM

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းသမဂၢ (MJU)

ဦးေက်ာ္စြာမင္း
တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂)

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား

- အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ (ရန္ကုန္မီဒီယာ)
- ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
- ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး)
- ျမန္မာသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ- ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းသမဂၢ (MJU)

Contact

Adress : No. 136 - 138 (A+B), 35 Street(Middle), Kyauktada Tws; Yangon

Telephone : 09448026326

Email : mmpresscouncil@gmail.com

ACTIVITIES MAP

© 2016 mpc. All Rights Reserved.