Resolved Cases - May 2017

TRANSLATE
 
 စဥ္ ေန႔စြဲ စာ၀င္အမွတ္ တိုင္ၾကားသူလုပ္ငန္း / အဖြဲ႔အစည္း အျငင္းပြားမႈ/တိုင္ၾကားသည့္အေၾကာင္းအရာ တိုင္ၾကားခံရသူလုပ္ငန္း အဖြဲ႔အစည္း ေဆာင္ရြက္မႈ
 ၁၅.၅.၁၇            ၅.၆.၁၇

ကစဝ-၂၅/၁၇

ကစဝ-၃၉/၁၇  

ကစဝ-၄၁/၁၇

    ဥကၠ႒ကိုယ္စား (တင္ထြန္း၊ အတြင္းေရးမွဴး)၊   ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္                                                           ဦးဟိန္းသြင္ထက္၊ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ၊ နယူးစ္ဖက္ဒရယ္တုိင္းမ္ မမွန္မကန္သတင္းထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပမႈအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး                                 News Federal Times ၏ အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပသည့္ “အသိေပးျခင္း။”ဟူေသာ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေၾကာင္းၾကားျခင္း။                                                 အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း။   News Federal   Times Journal တုိင္ၾကားသူႏွင့္ တုိင္္ၾကားခံရသူ ႏွစ္ဘက္တုိ႔ညိွႏိႈင္းေျပလည္ၿပီးျဖစ္သည္။
၁၅.၅.၁၇ ကစဝ-၂၇/၁၇ ကိုစုိးႀကီး ေငြေတာင္းယူေနေသာ သတင္းေထာက္မ်ား သူရိယအလင္းဂ်ာနယ္တုိ္က္မွ ထုတ္ေဝသူ ကိုေလး ၇၄/၇၅/၇၆ သိရွိေစရန္။   တုိင္ၾကားခ်က္မျပည္စံုသျဖင့္ လုိအပ္သည့္ အခ်က္မ်ား ထပ္မံေတာင္းဆုိ ရာတုိင္ၾကားသူမွ လာေရာက္ ေပးပုိ႔ျခင္းမရွိသျဖင့္ ရုံးလက္ခံအျဖစ္သာထားရွိသည္။
၁၆.၅.၁၇ ကစဝ-၂၈/၁၇ ရဲခ်ဳပ္ (ကိုယ္စား)၊ ရဲမွဴးႀကီးသက္ႏုိင္ The Voice News Myanmar Website တြင္ မမွန္သတင္းေဖာ္ျပပါရွိသည့္ကိစၥ   The Voice တုိင္ၾကားသူဘက္မွ တုိင္စာအေပၚActioin ယူလုိျခင္းမဟုတ္ဘဲ အသိေပးသည့္ သေဘာမ်ိဳးသာျဖစ္ေၾကာင္း ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကာလာသျဖင့္ ရုံးလက္ခံအျဖစ္သာထားရွိသည္။
     ၁၇.၅.၁၇     ၈.၆.၁၇ ကစဝ-၂၉/၁၇    အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (ကိုယ္စား)၊ ဦးပိုက္ေထြး၊ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံခိုင္္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ         

  ပါတီ၏ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ မမွန္မကန္ ထုတ္လႊင့္ ေဖာ္ျပမႈအား အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး ကိစၥ။                                            

  မမွန္မကန္ သတင္းထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပမႈအား အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီ၏ သေဘာထားျပန္ၾကားျခင္း။

  News Federal  Times Journal တုိင္ၾကားသူႏွင့္ တုိင္္ၾကားခံရသူ ႏွစ္ဘက္တုိ႔ ညိွႏိႈင္း ေျပလည္ၿပီးျဖစ္သည္။
    ၁၇.၅.၁၇ ကစဝ-၃၀/၁၇ ဦးသန္းဝင္း MCN (Myanmar Cable News) သတင္းဌာနမွ Vedio Journalist ျဖစ္သူ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ကဒ္ျပားအမွတ္ (၅/ပရန(ႏုိင္္)၀၇၅၄၄၃၅) ကိုင္ေဆာင္သူ ေဒၚတင္မာေဆြသည္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ ျပဳမူေနထိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ေက်းရြာတည္ၿငိမ္မႈကို ပ်က္ျပားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါ၍ အေရးယူေပးပါရန္ တုိင္ၾကားျခင္း။   MCN (Myanmar Cable News) ေကာင္စီသုိ႔မိတၳဴကို ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္၍ ရုံးလက္ခံအျဖစ္သာ ထားရွိရန္ဆံုးျဖတ္သည္။
၁၈.၅.၁၇ ကစဝ-၃၁/၁၇ ဦးေက်ာ္ေဇယ် (စာေရးဆရာ) မိမိ(ဦးေက်ာ္ေဇယ်) မေရးေသာစာအုပ္ကို မိမိေရးသေယာင္ မရိုးမေျဖာင့္ေသာ အၾကံျဖင့္ လိမ္လည္အတုျပဳလုပ္ မိမိခြင့္ျပဳခ်က္မရွိ ရုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝေနျခင္းအား အေရးယူႏုိင္ရန္ တုိင္ၾကားျခင္း။   imyanmar house.comမွ ထုတ္ေဝသူ ဦးေနမင္းသူ တုိင္ၾကားခံရသူဘက္ကိုေခၚယူေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ တုိင္ၾကားခံရသူဘက္က ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည့္ အေနအထားအား တုိင္ၾကားသူထံေပးပို႔သည္။

၂၇.၃.၁၇

၂၂.၅.၁၇

ကစဝ-၃၂/၁၇ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႔ ၊ ဦးထြန္းထြန္း ေျခာက္လွန္ေငြေတာင္းယူူေနေသာ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ေနသူ မႈခင္းသတင္းေထာက္ႏွင့္ သတင္းေထာက္အေယာင္ေဆာင္မ်ားအား ဥပေဒအရအေရးယူေပးပါရန္။   ေကာင္စီသုိ႔တုိင္ၾကားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ရုံးလက္ခံအျဖစ္သာထားရွိသည္။
၂၅.၅.၁၇ ကစဝ-၃၅/၁၇ ဦးလွမင္း (သကၠယ္က်င္း၊ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္) ေအး၊ဓါးျပတုိက္္သကဲ့သုိ႔ေျခာက္လွန္႔ေငြေတာင္းယူသူမ်ားအား ထိေရာက္စြာအေရးယူေပးပါရန္။   သတင္းမီဒီယာဥပေဒအရ အက်ံဳးမဝင္ပါသျဖင့္ တိုင္ၾကားသူထံ အေၾကာင္းျပန္ စာေပးပို႔သည္။
၂၅.၅.၁၇ ကစဝ-၃၆/၁၇ ဦးေဇာ္မင္းေက်ာ္ (ေဒါက္တာလွေမာင္ကိုယ္စား) ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးပါရန္ တုိင္ၾကားျခင္း။   News Watch ဂ်ာနယ္ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီရုံးတြင္ပင္ တုိင္ၾကားသူအား တုိင္ၾကာခံရသူမွ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေျပာၾကား၍ ေတာင္းပန္ရာ ႏွစ္ဘက္အဆင္ေျပခဲ့ပါသည္။
၁၀ ၂၉.၅.၁၇ ကစဝ-၃၈/၁၇ The Speaker New Journal အယ္ဒီတာခ်ဳပ္၊ အြန္လိုင္းဝဏ ၾကားဝင္ညိွႏိႈင္းေပးပါရန္တင္ျပျခင္း။   တုိင္ၾကားသူႏွင့္ တုိင္ၾကားခံရသူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆံု ညိွႏိႈင္းရန္ စီစဥ္ေပးခဲ့ပါသည္။

Contact

Adress : No. 136 - 138 (A+B), 35 Street(Middle), Kyauktada Tws; Yangon

Telephone : 09448026326

Email : mmpresscouncil@gmail.com

ACTIVITIES MAP

© 2016 mpc. All Rights Reserved.