အျငင္းပြားမႈႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီသို႔ တုိင္ၾကားလႊာ

                                                    

TRANSLATE

ပံုစံ()

[ နည္းဥပေဒ၃၆]

သို႔

          အျငင္းပြားမႈႏွင့္တိုင္ၾကားမႈမ်ားညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီ

          ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ

ရက္စြဲ၊…………….ခုႏွစ္၊………………….………….ရက္

အေၾကာင္းအရာ။         ိႏႈိင္းေျဖရွင္းေပးပါရန္တိုင္ၾကားျခင္း။

၁။       သတင္းမီဒီယာသမား…………………./……………………. သတင္းမီဒီယာဌာနသည္-

သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မခြဲ (…..) (…..) (….) ပါ သတင္းမီဒီယာသမားတစ္ဦး၏ တာဝန္ႏွင့္က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းျဖစ္ေသာ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………ကိုခ်ဳိးေဖာက္ၿပီးမဟုတ္မမွန္ဘဲ ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… ……………………………………… ျဖစ္သျဖင့္တိုင္ၾကားသူတြင္မ်ားစြာထိခိုက္နစ္နာလွ်က္ရွိပါသည္။

 

၂။       သို႔ပါ၍သတင္းမီဒီယာသမား ……………………./…………………. သတင္းမီဒီယာဌာနသည္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ပုဒ္မ၉ ပုဒ္မခြဲ (…..) (…..) (….) ပါ  သတင္းမီဒီယာသမားတစ္ဦး၏ တာဝန္ႏွင့္

က်င့္ဝတ္သိကၡာကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္အတြက္ ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းၿပီး အေရးယူေပးပါရန္ တိုင္ၾကားအပ္ပါသည္။

 

 

တိုင္ၾကားသူလက္မွတ္ ……………………………

တိုင္ၾကားသူအမည္   ……………………………

Contact

Adress : No. 136 - 138 (A+B), 35 Street(Middle), Kyauktada Tws; Yangon

Telephone : 09448026326

Email : mmpresscouncil@gmail.com

ACTIVITIES MAP

© 2016 mpc. All Rights Reserved.