အျငင္းပြားမႈႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီ ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးအမႈတြဲ

ပုံစံ(ဂ)


ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ
အျငင္းပြားမႈႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီ
ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးအမႈတြဲ
    [နည္းဥပေဒ၃၈ (က)]
အမႈတြဲအမွတ္၊ ………/ ၂၀ ……..


ရက္စြဲ၊ ………….  ခုႏွစ္၊ ……….. လ ……… ရက္။


၁။    တိုင္ၾကားသူအမည္ …………………………………

၂။    တုိင္ၾကားသူ ၏ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္ ………………………………..

၃။    တုိင္ၾကားသူ ၏ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ဖုန္း၊ ဖက္စ္၊ အီးေမးလ္ အမွတ္ …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

၄။    တိုင္ၾကားျခင္းခံရသူအမည္…………………………………../သတင္းဌာနအမည္……………………….…………

၅။    တိုင္ၾကားျခင္းခံရသူ၏ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္ ………………………………………………………    ………………………………………………………………………………………

၆။    တိုင္ၾကားျခင္းခံရသူ၏ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ဖုန္း၊ ဖက္စ္၊ အီးေမးလ္ အမွတ္ ………………………………………… …………………………………………………………………………………………

၇။    တိုင္ၾကားသူအားေမးျမန္းေျဖၾကားခ်က္အက်ဥ္း ………………………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

တုိင္ၾကားသူ၏လက္မွတ္


၈။    တုိင္ၾကားသူ၏ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ၊ ကိုယ္စားလွယ္……………….………………………………………… အားေမးျမန္းေျဖၾကားခ်က္အက်ဥ္း………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

တုိင္ၾကားသူ၏တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ၊ ကိုယ္စားလွယ္ လက္မွတ္

၉။    တိုင္ၾကားျခင္းခံရသူအားေမးျမန္းေျဖၾကားခ်က္အက်ဥ္း     ………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..။

                                    တုိင္ၾကားျခင္းခံရသူ၏ လက္မွတ္

၁၀။    တုိင္ၾကားခံရသူ၏ တာဝန္ေပးျခင္းခံရသူ၊ ကိုယ္စားလွယ္ …………………………………………………………. အားေမးျမန္း ေျဖၾကားခ်က္အက်ဥ္း….............................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

                တုိင္ၾကားျခင္းခံရသူ၏ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ၊ ကိုယ္စားလွယ္ လက္မွတ္

၁၁။    ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

အဖြဲ႔ဝင္                                          အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္                               အဖြဲ႔ဝင္
      ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔

Contact

Adress : No. 136 - 138 (A+B), 35 Street(Middle), Kyauktada Tws; Yangon

Telephone : 09448026326

Email : mmpresscouncil@gmail.com

ACTIVITIES MAP

© 2016 mpc. All Rights Reserved.