သတင္းမီဒီယာက်င့္၀တ္အက်ဥ္း

 

 ၁။ သတင္းမီဒီယာတစ္ခုုက ေဖၚျပေသာသတင္းတိုင္း အခ်က္အလက္တိက်မွန္ကန္ရန္ တတ္ႏိုုင္သမွ်ျပည့္စံုုရန္  စိစစ္ရမည္။

၂။ တိက်မွန္ကန္မွုမရွိေသာ သတင္းကို ေဖာ္ျပမိလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ မီဒီယာသည္ အျမန္ဆံုုးျပန္လည္ျပင္ဆင္ေဖၚျပေပးရမည္။ သတင္းမွန္ေျဖရွင္းခ်က္ကိုလည္း   ယင္းသတင္း ထည့္သြင္းခဲ့သည့္ေနရာႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုုး စာမ်က္ႏွာတြင္ ထင္ရွားစြာေဖၚျပေပးရမည္။

၃။ သတင္းေပးသူ သိုု႔မဟုုတ္ သတင္းရင္းျမစ္၏ အမည္နာမႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကာယကံရွင္၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းဆင္ျခင္ရမည္။ ယံုုၾကည္၍ ထုုတ္ေဖၚအသိေပးလိုုက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းထားရမည္။

၄။ တရားရံုုးတြင္ စစ္ေဆးဆဲအမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မီဒီယာတြင္ေရးသားေဖၚျပရာ၌ တရားရံုုးေတာ္က ျပစ္မႈထင္ရွား မစီရင္ေသးသမွ် ကာလပတ္လံုုး တရားစြဲဆိုုျခင္းခံရသူအား အျပစ္ကင္းစင္သူတစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္ယူရမည္။

၅။ သတင္းမ်ားရယူေရးသားရာ၌ မိမိကိုုယ္စားျပဳသည့္ သတင္းမီဒီယာ၏အမည္ကိုု ထုုတ္ေဖၚေျပာဆိုု၍ သတင္းရယူရမည္။

၆။ သတင္း၊ဓာတ္ပုံ၊ ေဆာင္းပါးအသြင္ျဖင့္ ထည့္သြင္းေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ေၾကာ္ျငာျဖစ္ေၾကာင္း     သိသာထင္ရွားေအာင္ ေဖာ္ျပရမည္။

၇။ သတင္းေရးသားရာတြင္ ေရးသူ၏အာေဘာ္ လုံးဝမပါဝင္ေစရ။ ဘက္လိုုက္ေရးသားျခင္း မျပဳရ။

၈။ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေရးသင့္ေရးထိုုက္သည္မွအပ လူပုုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သိုု႔မဟုုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုုခုု၏ ဂုုဏ္သိကၡာကိုု ထိခိုုက္ေစေသာ အေရးအသား ႏိုုင္ငံသားတစ္ဦးဦး၏ အခြင့္အေရးကိုု ထိပါးေစေသာ အေရးအသားမွေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

၉ ။ သတင္းေရးသားရာတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား အမ်ိုုးသမီးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုု လိုုက္နာရမည္။

၁၀။ ဇာတိ၊ ကိုုးကြယ္ရာဘာသာ၊ လူမ်ိဳး တိုု႔ကိုုအေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခား၊ ေဝဘန္၊ လံႈ႔ေဆာ္ေရးသားျခင္း မျပဳရ။

၁၁။ မီဒီယာသမားမ်ား အားလံုုး မည္ကဲ့သိုု႔ေသာ အခြင့္အေရး၊ တံစိုုးလက္ေဆာင္ေၾကာင့္မွ် မိမိ သိုု႔မဟုုတ္ အျခားတစ္စံုုတစ္ေယာက္၏ အက်ိဳးငွာ ဘက္လိုုက္ေရးသားျခင္း မျပဳရ။

၁၂။ စီးပြားေရး၊ ႏိုုင္ငံေရး စသည့္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုုခုု၏ၾသဇာေၾကာင့္ မမွန္မကန္ ေရးသားျခင္းမျပဳရ။

၁၃။ သူတစ္ပါး ဖန္တီးထားေသာ သတင္း၊ ဓါတ္ပံုု၊ ေဆာင္းပါးမ်ားကိုု မူရင္းဖန္တီးသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ကူးယူေဖၚျပျခင္းမျပဳရ။ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူၿပီးေဖၚျပလ်င္လည္း မူလရင္းျမစ္ကိုု ေဖၚျပေပးရမည္။

၁၄။ အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာျဖင့္ ထုုတ္လႊင့္ေသာ အင္တာနက္၊ လူမႈကြန္ယက္ စသည့္နည္းလမ္းမ်ားမွ တဆင့္ ရေသာသတင္းမ်ားသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသအခိုုင္အမာမေဖၚျပႏိုုင္ပါက ျပန္လည္ကူးယူျဖန္႔ခ်ိျခင္း မျပဳရ။

၁၅။ အမ်ားျပည္သူ၏ ကိုုယ့္က်င့္တရား ထိခိုုက္ပ်က္ျပားေစမည့္ ေရးသားေဖၚျပမႈမ်ား ညစ္ညမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ သတင္း၊ ဓါတ္ပံုု၊ ေဆာင္းပါးကိုုမွ် ပံုုႏွိပ္ထုုတ္ေဝျခင္း မျပဳရ။

Contact

Adress : No. 136 - 138 (A+B), 35 Street(Middle), Kyauktada Tws; Yangon

Telephone : 09448026326

Email : mmpresscouncil@gmail.com

ACTIVITIES MAP

© 2016 mpc. All Rights Reserved.