ညိႇႏွိဳင္းေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ အေရးယူျခင္း ဥပေဒ

 

၃၄။  ေကာင္စီသည္ ဥပေဒပုဒ္မ ၉ တြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာတာဝန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စြပ္စဲြ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ အရ အျငင္းပြားမႈႏွင့္တိုင္ၾကားမႈမ်ားညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

၃၅။    နစ္နာေသာဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္သည္ သတင္းမီဒီယာသမားတစ္ဦးဦးက ဥပေဒပုဒ္မ ၉ တြင္ ျပ႒ာန္း ထားသည့္ တာဝန္ႏွင့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း တစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္းခုိင္လံုေသာ အေထာက္အထားျဖင့္ -

(က)    ေရွးဦးစြာ ညိႇႏိႈ္င္းေျဖရွင္းေပးရန္ ေကာင္စီသုိ႔ တုိင္ၾကားလႊာပံုစံ(ခ) ျဖင့္တုိင္ၾကားႏိုင္သည္။

(ခ)    ဥပေဒ ပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)၊ (ဃ)၊ (စ) ႏွင့္ (ဆ) ပါ တာဝန္ႏွင့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း တစ္ရပ္ရပ္ ေဖာက္ဖ်က္မႈ အတြက္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅၊ ပုဒ္မခြဲ (က) သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မခြဲ (ခ)အရ သက္ဆိုင္ရာ တရားရုံးသုိ႔တုိက္ရိုက္ ေလ်ွာက္ထားစြဲဆိုႏိုင္သည္။

၃၆။    သတင္းမီဒီယာသမားတစ္ဦးဦးက ဥပေဒ ပုဒ္မ ၉ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ တာဝန္ႏွင့္က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္း တစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ နစ္နာသည္ဟုယူဆေသာ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း၏ တာဝန္ရွိသူ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူကျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တုိင္ကျဖစ္ေစ ေရးသားပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္လႊင့္ျခင္းျပဳသည့္ ေန႔ရက္မွ ရက္ေပါင္း (၉၀) အတြင္း တုိင္ၾကားလႊာ ပံုစံ(ခ) ျဖင့္ေကာင္စီသို႔ တုိင္ၾကားႏိုင္သည္။

၃၇။    နစ္နာေသာဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေကာင္စီသို႔ တိုင္ၾကားလႊာျဖင့္ တိုင္ၾကားၿပီး ေနာက္တြင္ ျပစ္မႈ ေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊ တရားမေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊ တရားရံုးသို႔စြဲဆိုလွ်င္ ေကာင္စီသို႔တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ တိုင္ၾကား လႊာကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရမည္။

၃၈။    အျငင္းပြားမႈႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီသည္ -

(က)    တုိင္ၾကားလႊာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေရး  အမႈတြဲပံုစံ(ဂ) ဖြင့္လွစ္ရမည္။

(ခ)    တုိင္ၾကားသူႏွင့္ တိုင္ၾကားျခင္းခံရသူတို႔ထံ ၎တို႔ႏွင့္ညိႇႏိႈင္းၿပီး ညွိႏႈိင္းမည့္ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာ တို႔ကို သတ္မွတ္ၿပီး ဆင့္ဆိုႏိုင္သည္။ ထုိသို႔ ဆင့္ဆိုသည့္ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာသို႔ တစ္ဖက္ဖက္မွ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ လာေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ဒုတိယအႀကိမ္ညွိႏႈိင္းၿပီး ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာတို႔ကို ထပ္မံသတ္မွတ္၍ ဆင့္ဆိုႏိုင္သည္။

(ဂ)    တိုင္ၾကားခံရသူအားေျဖရွင္းလႊာတင္ျပေစရမည္။

(ဃ)    ဤ နည္းဥပေဒအရ ဆင့္ဆိုျခင္း၊ ေမးျမန္းျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(င)    တုိုင္ၾကားလႊာႏွင့္ ေျဖရွင္းလႊာအေပၚ အျငင္းပြားသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တုိင္ၾကားသူႏွင့္ ယင္း၏ သက္ေသမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ တုိင္ၾကားခံရသူႏွင့္ ယင္း၏သက္ေသမ်ားကို လည္းေကာင္း ေကာင္စီ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေကာင္စီဝင္မ်ားက ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို  အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးမွတ္ရမည္။ ထုိ႔သို႔ ေရးမွတ္ခ်က္ကိုဖတ္ျပၿပီး ေမးျမန္းျခင္းခံရသူႏွင့္ ေကာင္စီဝင္မ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။

(စ)    တို္င္ၾကားသူႏွင့္ တိုင္ၾကားျခင္းခံရသူမ်ားအား ႏွစ္ဖက္ေျပလည္ႏိုင္ရန္ ေကာင္စီက အတတ္ႏိုင္ဆံုး ညိႇႏိႈင္း ေျဖရွင္းေပးသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုခ်မွတ္ေပး၍ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ အမႈတြဲပိတ္ရမည္။ အကယ္၍ ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္း၍မရရွိပါက ထိုသို႔မရရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းေရးၿပီး အမႈတြဲကိုပိတ္ရမည္။

(ဆ)    နည္းဥပေဒခြဲ (ခ) အရ ဆင့္ဆိုခ်က္အတည္ ျဖစ္ပါလ်က္ သတ္မွတ္သည့္ေန႔ရက္အခ်ိန္တြင္ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းမရွိဘဲ တုိင္ၾကားသူသုိ႔မဟုတ္ ၎က တာဝန္ေပးျခင္းခံရသူမလာေရာက္လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တိုင္ၾကားျခင္းခံရသူ သုိ႔မဟုတ္ ၎၏တာဝန္ေပးျခင္းခံရသူ မလာေရာက္လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း ေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာႏိုင္သည္။

(ဇ)    ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းမႈကိုတိုင္ၾကားစာလက္ခံရရွိသည့္ ေန႔မွစ၍  (၁၅) ရက္ အတြင္း စတင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(စ်)        စတင္ညႇိႏွဳိင္းေျဖရွင္းသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ညွိႏွဳိင္းေျဖရွင္းမႈကို ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ ရမည္။

၃၉။    တိုင္ၾကားသူႏွင့္ တိုင္ၾကားျခင္းခံရသူတို႔သည္ -

(က)    ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ခ)    ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းရာ၌ ေျပလည္မႈမရရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အညီလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳလွ်င္ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာ တရားရုံးတြင္တရားစြဲ ဆိုႏိုင္သည္။

၄၀။    ေကာင္စီသည္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ မိမိဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမ်ားကိုသတင္း ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။

Contact

Adress : No. 136 - 138 (A+B), 35 Street(Middle), Kyauktada Tws; Yangon

Telephone : 09448026326

Email : mmpresscouncil@gmail.com

ACTIVITIES MAP

© 2016 mpc. All Rights Reserved.