သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္ေလာင္းအဆိုုျပဳရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း


              သတင္းမီဒီယာဥပေဒႏွင့္ သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ (အသစ္) ကို အမ်ားဆႏၵျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး အသစ္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္
နည္းဥပေဒတြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပါဝင္ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကမည့္ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႔ထံ
အမည္စာရင္းတင္သြင္းၾကရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

ေကာင္စီဝင္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္

(က)    သတင္းမီဒီယာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား

       ၁။    အသင္းဝင္ဦးေရအလိုက္ ေအာက္ပါအတိုင္းကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ တင္သြင္းႏိုင္သည္ -
             (က)    အသင္းဝင္ဦးေရ(၁၀၀) မွ (၄၉၉) ဦးထိကုိယ္စားလွယ္   (၁) ဦး။                                                                                            
             (ခ)      အသင္းဝင္ဦးေရ (၅၀၀) မွ (၉၉၉) ဦးထိကိုယ္စားလွယ္  (၂) ဦး။
             (ဂ)      အသင္းဝင္ဦးေရ (၁၀၀၀) ႏွင့္ အထက္   ကိုယ္စားလွယ္  (၃) ဦး။
       ၂။    အသင္းဖဲြ႔စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းရွိရမည္။
       ၃။    သတင္းမီဒီယာဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားမႈရွိရမည္။
       ၄။    ဖဲြ႔စည္းထားမႈသက္တမ္း  (၁) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိရမည္။
       ၅။    ႏိုင္ငံျခား လက္ေအာက္ခံ အဖဲြ႔အစည္း မျဖစ္ေစရ။

(ခ)    တစ္ဦးခ်င္းေရြးခ်ယ္ခံမည့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား

      ၁။    သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းတြင္ ေလးစားအပ္ေသာရင့္က်က္သည့္လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ(၁၀)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ရွိရမည္။
      ၂။    သိသာထင္ရွားေသာသတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသည့္ မွတ္တမ္းေကာင္းရွိရမည္။
      ၃။    အခ်ိန္မွန္ထုတ္ေဝေသာ သတင္းစာ/ဂ်ာနယ္မ်ားမွ ထုတ္ေဝသူ/အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္/အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ (သို႔မဟုတ္) ရုပ္သံလႊင့္ မီဒီယာသတင္းခန္းမွ အမႈေဆာင္ ထုတ္လုပ္ေရးမွဴးႏွင့္အထက္
             တာဝန္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
      ၄။    ႏိုင္ငံျခားအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုခုတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူ မျဖစ္ေစရ။
      ၅။    သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ပုဒ္မ ၉၊ (ဈ)ႏွင့္အညီ လုိက္နာေသာ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ရမည္။

(ဂ)    တစ္ဦးခ်င္းေရြးခ်ယ္ခံမည့္ အျခားနယ္ပယ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

     ၁။    သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္တြင္ ေလးစားအပ္ေသာရင့္က်က္သည့္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳရွိရမည္။
     ၂။    သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္တြင္ သိသာထင္ရွားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသည့္ မွတ္တမ္းေကာင္းရွိရမည္။

(ဃ)    ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအားလံုးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

             သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒ အခန္း(၃)၊ နည္းဥပေဒပုဒ္မ (၇) အရ ေအာက္ပါအခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ အက်ံဳးဝင္သူအား ေကာင္စီဝင္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းမျပဳႏိုင္ပါ-
             (၁)    ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျဖစ္ျခင္း၊
             (၂)    မက်န္းမာမႈေၾကာင့္ ေကာင္စီ၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္း၊
             (၃)    အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရဖူးသူျဖစ္ျခင္း၊
             (၄)    ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခုတြင္ အမႈေဆာင္္ ရာထူးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္ျခင္း၊

*    အဆိုုျပဳလႊာပံုုစံမ်ားကိုု ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ facebook – Mm.presscouncil (or) http://myanmarpresscouncil.org/index.php/case-archive-2/2018-06-22-09-00-30
      စာမ်က္ႏွာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကူးယူႏိုုင္ပါသည္။

*    အဆိုုျပဳလႊာမ်ားကိုု ကာယကံရွင္ကိုုယ္တုုိင္ ေကာင္စီ႐ုံးခန္းသိုု႔ လာေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အြန္လိုုင္းမွတစ္ဆင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.သို႔လည္းေကာင္း
      ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၀) ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၊ ညေန(၄း၀၀)နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ တင္သြင္းရပါမည္။

*    ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပဲြ ျပဳလုပ္မည့္ေန႔ကို သီးျခားေၾကညာပါမည္။

 

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.