သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖဲြ႔

                                       “ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္ေလာင္း အဆိုျပဳလႊာပံုစံ ”

 

တစ္ဦးခ်င္းေရြးခ်ယ္ခံမည့္ (အျခားနယ္ပယ္မ်ား)* မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

အမည္

မိဘအမည္
ေမြးသကၠရာဇ္
လူမ်ဳိး / ဘာသာ
ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္
ဆက္သြယ္ရန္ ေနရပ္လိပ္စာ၊ အီးေမးလ္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္

ဆက္သြယ္ရန္ ႐ံုးလိပ္စာ၊ အီးေမးလ္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္

 


*  ( ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၀ ရက္၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ (၁/၂၀၁၈) ၊ အပိုဒ္ (၃)၊ အပိုဒ္ခဲြ (က) ပါ (၂၊ ၅၊ ၆၊ ၇) တို႔ကို ရည္ညႊန္းသည္။ )

သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေတြ႔အႀကံဳ

ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုေသာနယ္ပယ္

သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္သည့္ ခုႏွစ္

 

လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာလုပ္ငန္း

 

လက္ရွိထမ္းေဆာင္ေနေသာ ရာထူး / တာ၀န္  
မိမိႏွင့္ပတ္သက္၍ ရည္ညႊန္းေျပာဆိုႏိုင္ ေသာ ပုဂၢိဳလ္ (သို႔မဟုတ္) အဖဲြ႔အစည္း ()ဦး / ()ဖဲြ႔ အမည္ႏွင့္ မွတ္ခ်က္*

 

 

* ( မွတ္ခ်က္မ်ားကို မွတ္ခ်က္ေပးသူမ်ား လက္မွတ္ထိုးထားေသာ အိတ္ပိတ္စာ (သို႔မဟုတ္) အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို႔မည္ဆိုပါက ေပးပို႔မည့္စာကို scan   ဖတ္၍ ေပးပို႔ရန္လိုအပ္ပါသည္။ )


(က)    တစ္ဦးခ်င္းေရြးခ်ယ္ခံမည့္ အျခားနယ္ပယ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

          (၁)    သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းတြင္ ေလးစားအပ္ေသာ ရင့္က်က္သည့္လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ ရွိရမည္။
          (၂)    သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္တြင္ သိသာထင္ရွားေသာ  လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသည့္ မွတ္တမ္းေကာင္းရွိရမည္။
        
(ခ)    ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအားလံုးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

          သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒ အခန္း(၃)၊ နည္းဥပေဒပုဒ္မ (၇) အရ ေအာက္ပါအခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ အက်ံဳးဝင္သူအား ေကာင္စီဝင္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ -
          (၁)    ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျဖစ္ျခင္း။
          (၂)    မက်န္းမာမႈေၾကာင့္ ေကာင္စီ၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း မရွိျခင္းဒ
          (၃)     အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရဖူးသူျဖစ္ျခင္း။
          (၄)    ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခုတြင္ အမႈေဆာင္္ ရာထူးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္ျခင္း။


ကၽြန္ေတာ္/ ကၽြန္မ……………………………………………….. သည္ အထက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားလံုးကို နားလည္သိ႐ွိၿပီး ျဖည့္စြက္ထားခ်က္မ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း
ဝန္ခံလက္မွတ္ ေရးထိုးပါသည္။


လက္မွတ္        ………………………………………
အမည္            ………………………………………
ေန႔စြဲ              ………………………………………

 

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.