သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖဲြ႔

                                       “ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္ေလာင္း အဆိုျပဳလႊာပံုစံ ”

 

လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ၊ ဥပေဒေရးရာ၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္သည့္
လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္   

အမည္

မိဘအမည္
ေမြးသကၠရာဇ္
လူမ်ဳိး / ဘာသာ
ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္
အသင္းအဖြဲ႔အမည္  
အသင္းအဖဲြ႔တြင္ လက္ရွိတာ၀န္  
အသင္းအဖြဲ႔ စတင္ဖြဲ႔စည္းသည့္ခုႏွစ္  
ဆက္သြယ္ရန္ ေနရပ္လိပ္စာ၊ အီးေမးလ္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္

ဆက္သြယ္ရန္ ႐ံုးလိပ္စာ၊ အီးေမးလ္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္

 


 မွတ္ခ်က္
။    ။ (၁) အသင္းအဖြဲ႔ ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ အသင္းဖြဲ႔စည္းပံုစည္းမ်ဥ္း။
                     (၂) အသင္းမွ ေရြးခ်ယ္၍ ေပးပို႔ေၾကာင္း အေထာက္အထား စာရြက္ စာတမ္း။
                     (၃) အသင္းဝင္ဦးေရႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေထာက္အထား စာရြက္ စာတမ္း တို႔ကို  ပူးတဲြ ေပးပို႔ရမည္။

(က)    အသင္းအဖဲြ႔မ်ား

          (၁)    အသင္းဖဲြ႔စည္းပံု စည္းမ်ဥ္း ရွိရမည္။
          (၂)    သတင္းမီဒီယာဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားမႈ ရွိရမည္။
          (၃)    ဖဲြ႔စည္းထားမႈ သက္တမ္း  (၁) ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ရွိရမည္။
          (၄)    ႏိုင္ငံျခား လက္ေအာက္ခံ အဖဲြ႔အစည္း မျဖစ္ေစရ။

(ခ)    ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအားလံုးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

         သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒ အခန္း(၃)၊ နည္းဥပေဒပုဒ္မ (၇) အရ ေအာက္ပါအခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ အက်ံဳးဝင္သူအား ေကာင္စီဝင္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ -
         (၁)    ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျဖစ္ျခင္း။
         (၂)    မက်န္းမာမႈေၾကာင့္ ေကာင္စီ၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း မရွိျခင္း။
         (၃)     အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရဖူးသူျဖစ္ျခင္း။
         (၄)    ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခုတြင္ အမႈေဆာင္္ ရာထူးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္ျခင္း။

ကၽြန္ေတာ္/ ကၽြန္မ……………………………………………….. သည္ အထက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားလံုးကို နားလည္သိ႐ွိၿပီး ျဖည့္စြက္ထားခ်က္မ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း
ဝန္ခံလက္မွတ္ ေရးထိုးပါသည္။

လက္မွတ္        ……………………………………………….
အမည္            ……………………………………………….
ေန႔စြဲ            ………………………………………………

 

 

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.