Print

သို႔
ဥကၠ႒
ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ရက္စြဲ။ ။၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၆)ရက္ေန႔။
အေၾကာင္းအရာ ။ ။ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း၏ တင္ျပခ်က္အေပၚ ျပန္ၾကားျခင္း။
ရည္ညြန္းခ်က္ ။ ။ ၁။ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း၏ ၁၅.၈.၂၀၁၈ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ မသဆ/ေထြ - ၁/၂၀၁၈ (၀၀၃)

၂။အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း၏ ၁၅.၈.၂၀၁၈ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ မသဆ/ေထြ - ၁/၂၀၁၈ (၀၀၄)

၃။အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း၏ ၁၅.၈.၂၀၁၈ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ မသဆ/ေထြ - ၁/၂၀၁၈ (၀၀၅)

၄။ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း၏ ၁၅.၈.၂၀၁၈ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ မသဆ/ေထြ - ၁/၂၀၁၈ (၀၀၆)

၁။ အေၾကာင္းအရာပါ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရး အဖြဲ႔သည္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ၊ သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အျခားမည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ် တရားမမွ်တသည့္ လုပ္ငန္း လုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။

၂။ သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒ အပိုဒ္ ၈ (က) အရ “အဖြ႔ဲသည္ ေကာင္စီဝင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရာ တြင္ ပါဝင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံသူမ်ား အမည္စာရင္းတင္သြင္းေပးရန္ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၀ရက္) ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

၃။ သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒ ၈ (ခ)အရ “သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၊ သတင္းေအဂ်င္စီမ်ား၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသူမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ ကဗ်ာဆရာမ်ား၊ ကာတြန္း ရုပ္ျပဆရာမ်ားသည္ မိမိတို႔အဆိုျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္းကို လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ၊ ဥပေဒေရးရာ၊ သိပံၸႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္သည့္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ ေရြးခ်ယ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းကိုလည္းေကာင္း စတင္ ေၾကညာသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း အဖြဲ႔ထံ တင္ျပရမည္။” ကိုလည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စတင္ ေၾကညာသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း ( ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၀ရက္ ) ေန႔အတြင္း အဖဲြ႔ထံ တင္ျပၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။

၄။ သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၉ (က) အရ “နည္းဥပေဒ ၈ ပါ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးေရ အဆိုျပဳခ်က္ ရရွိၿပီးပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္ပြဲ မတိုင္မီ ၁၅ ရက္ထက္မနည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းကို ႀကိဳတင္ေၾကညာရမည္။” ဟု ပါရွိသည့္အတြက္ ၁၅ရက္ထက္မနည္း (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁ရက္) ေန႔တြင္ အမည္စာရင္းကို ႀကိဳတင္ေၾကညာ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒပုဒ္မ ၉(ခ)အရ “ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္၊ ေနရာတို႔ကို ရက္ေပါင္း(၃၀)ထက္ မနည္း ႀကိဳတင္ ေၾကညာရမည္။” ကိုလည္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲက်င္းပမည့္ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္၊ ေနရာတို႔ကို ရက္ေပါင္း (၃၀) ထက္မနည္း (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ရက္ ) ေန႔တြင္ ႀကိဳတင္ေၾကညာၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၅။ သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ အရ လုိအပ္သည္မ်ား ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

၆။ သို႔ပါ၍ လူႀကီးမင္းတုိ႔၏ ရည္ညႊန္းပါ စာအား လက္ခံစဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ အေၾကာင္း မရွိေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္ လူႀကီးမင္းတို႔မွ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ယံုၾကည္မႈမရွိပါက သတင္းမီဒီယာ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၁ (ဂ) အရ၊ “ေကာင္စီဝင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ကန္႔ကြက္လိုပါက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ ေန႔ရက္မွ ၇ ရက္ အတြင္း အဖြဲ႔ထံ တင္ျပႏိုင္သည္။” ဟုပါရွိပါသည္။ အဆိုပါ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၁ (ဃ) အရ “နည္းဥပေဒခြဲ(ဂ)ပါ တင္ျပခ်က္ကို လက္ခံရရွိသည့္ ေန႔ရက္မွ ၁၅ ရက္အတြင္း ၾကားနာစစ္ေဆးၿပီး ဆံုးျဖတ္ရမည္။ အဖြဲ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အျပီးအျပတ္ အတည္ျဖစ္သည္။” ဟု ျပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

{ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီိယာေကာင္စီဝင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႔၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ}

သီဟေစာ
ဥကၠ႒
သတင္းမီဒီိယာေကာင္စီဝင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႔