သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒမ်ား

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ
ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၄၅ /၂၀၁၅
၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ ပထမဝါဆိုလဆန္း ၁ ရက္
(၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၁၇ ရက္)


ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃၊ ပုဒ္မခြဲ (က)အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သံုး၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီႏွင့္ညိႇႏိႈင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေအာက္ပါနည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အခန္း(၁)
အမည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္

 ၁။    ဤ နည္းဥပေဒမ်ားကို သတင္းမီဒီယာနည္း ဥပေဒမ်ား ဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။    ဤ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ပါရွိေသာ စကားရပ္မ်ားသည္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒတြင္ပါရွိသည့္အတိုင္း အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ေစရမည္။ ထုိ႔ျပင္ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ေစရမည္ -

(က)    ဥပေဒ ဆိုသည္မွာ သတင္းမီဒီယာ  ဥပေဒ ကို ဆိုသည္။

(ခ)    သတင္း ဆိုရာတြင္ အခ်က္အလက္ (Data)၊ မူရင္းစာ (Text)၊ ပံုရိပ္သဏၭာန္ (Image)၊ အသံ၊ သေကၤတ(Code)၊ ကြန္ပ်ဴတာပရိုဂရမ္၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ အခ်က္အလက္အစုအေဝး (Data Base) တို႔ ပါဝင္သည္။

(ဂ)    သတင္းအခ်က္အလက္ရယူခြင့္ ဆိုရာတြင္ သတင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ားျပည္သူသိခြင့္ရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္၊ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခုႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ယင္းတို႔ တစ္ခုခုထံမွျဖစ္ေစ၊ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းက သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းႏွင့္အညီ လိုအပ္ေသာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း စံုစမ္းခြင့္၊ ကိန္းဂဏန္း၊ အခ်က္အလက္၊ စာရင္းဇယား၊ ရုပ္ပံု၊ ဓာတ္ပံု၊ သရုပ္ေဖာ္ပံုတို႔ကို မိတၱဴကူးခြင့္၊ ကြန္ပ်ဴတာဖုိင္ကူးခြင့္၊ ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယို မွတ္တမ္းတင္ခြင့္ စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။

(ဃ)    တိုင္ၾကားလႊာ ဆိုသည္မွာ သတင္းမီဒီယာသမား တစ္ဦးဦးက ဥပေဒ ပုဒ္မ ၉ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ တာဝန္ႏွင့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းအတြက္ အေရးယူေပးရန္ နစ္နာသူက ေကာင္စီသို႔ တိုင္ၾကားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာကို ဆိုသည္။

(င)     လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဆိုသည္မွာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ အရ ေကာင္စီက ဖြဲ႔စည္းေပးေသာ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ား ကို ဆိုသည္။  

(စ)    အဖြဲ႔ဆိုသည္မွာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၃၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ပါ အဆိုျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ (ဂ)ပါ ေရြးခ်ယ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေကာင္စီဝင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေပးသည့္ ေကာင္စီဝင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးအဖြဲ႔ကို ဆိုသည္။

အခန္း(၂)
သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းထူေထာင္ျခင္း

၃။    သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းကို ကုမၸဏီ ဖြဲ႔စည္း၍ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ လုပ္ကိုင္သူသည္ သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မိတၱဴကို ေကာင္စီသို႔ ေပးပို႔ရမည္။

၄။    သတင္းမီဒီယာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္ အဖဲြ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္သည္ သတင္းမီဒီယာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ အျဖစ္မွရပ္နားလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ျခင္း မျပဳေတာ့လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ သတင္းမီဒီယာ လုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အသိ အမွတ္ျပဳလက္မွတ္၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရုပ္သိမ္းျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရလွ်င္ျဖစ္ေစ ေကာင္စီသို႔ ေဆာလ်င္စြာ အေၾကာင္းၾကားရမည္။

အခန္း (၃)
ေကာင္စီဝင္ေရြးခ်ယ္္တင္ေျမႇာက္ျခင္း

၅။    (က)    ေကာင္စီဝင္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရာတြင္ တရားမွ်တမွန္ကန္မႈႏွင့္ စနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္ ဝန္ႀကီးဌာန သည္ ေကာင္စီႏွင့္ညွိႏႈိင္း၍ ေကာင္စီဝင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းၿပီး လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရမည္။ သို႔ရာတြင္ ပထမအႀကိမ္ဖြဲ႔စည္းရာ၌ ဝန္ႀကီးဌာနသည္  ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ(ယာယီ)ႏွင့္ ညွိႏႈိင္း၍ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္သည္။
       (ခ)    နည္းဥပေဒ ၅၊  နည္းဥပေဒခြဲ (က)အရ အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ရမည္။   

(၁)    ေကာင္စီဝင္အျဖစ္  ထပ္မံအေရြးခံျခင္း မျပဳမည့္ ေကာင္စီဝင္ (၃)ဦး။
 ျခြင္းခ်က္။   ပထမအႀကိမ္အတြက္၊ ေကာင္စီဝင္အျဖစ္ ထပ္မံအေရြးခံျခင္း မျပဳမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ) အဖြဲ႔ဝင္ (၃)ဦး။

(၂)    ေကာင္စီဝင္အျဖစ္ အေရြးမခံမည့္ ဥပေဒပညာရွင္ (၂)ဦး၊

(၃)    ေကာင္စီဝင္အျဖစ္ ပါဝင္အေရြးမခံမည့္ သတင္းမီဒီယာႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ တတ္သိပညာရွင္ (၃)ဦး။

(၄)    ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္ထက္ မနိမ့္သည့္ အရာထမ္း (၁)ဦး၊

၆။    နည္းဥပေဒ ၅ အရ ဖဲြ႔စည္းသည့္ အဖဲြ႔သည္ မိမိတို႔အဖဲြ႔ဝင္မ်ားထဲမွ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးတစ္ဦးစီကို အမ်ားဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးရမည္။


၇။    ေအာက္ပါအခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ အက်ံဳးဝင္သူအား ေကာင္စီဝင္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္းမျပဳရ-

(က)    ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျဖစ္ျခင္း၊
(ခ)    မက်န္းမာမႈေၾကာင့္ ေကာင္စီ၏လုပ္ငန္း  တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္း၊
(ဂ)     အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရဖူးသူျဖစ္ျခင္း၊
(ဃ)    ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခုတြင္ အမႈေဆာင္္ ရာထူး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္ျခင္း၊

၈။    (က)    အဖြဲ႔သည္ ေကာင္စီဝင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရာတြင္ ပါဝင္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ခံသူမ်ား အမည္စာရင္း တင္သြင္းေပးရန္ ေၾကညာရမည္။
        (ခ)    သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၊ သတင္းေအဂ်င္စီမ်ား၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသူမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ ကဗ်ာဆရာမ်ား၊ ကာတြန္း ရုပ္ျပဆရာမ်ားသည္ မိမိတို႔အဆိုျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္းကို လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ၊ ဥပေဒေရးရာ၊ သိပံၸႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ ေရြးခ်ယ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းကိုလည္းေကာင္း စတင္ ေၾကညာသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း အဖြဲ႔ထံ တင္ျပရမည္။

၉။    အဖြဲ႔ သည္-

(က)    နည္းဥပေဒ ၈ ပါ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးေရ အဆိုျပဳခ်က္ ရရွိၿပီးပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္ပြဲ မတိုင္မီ ၁၅ ရက္ထက္မနည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းကို  ႀကိဳတင္ေၾကညာရမည္။
(ခ)    ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္၊ ေနရာတို႔ကို ရက္ေပါင္း(၃၀)ထက္ မနည္း ႀကိဳတင္ ေၾကညာရမည္။

၁၀။        အဖြဲ႔သည္ အဆိုျပဳလာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ေရြးခ်ယ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအနက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေကာင္စီဝင္ေလာင္း အေရအတြက္ကို ေရြးခ်ယ္ေပးရမည္-

(က)    သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၊ သတင္းေအဂ်င္စီမ်ား၊ ပံုႏွိပ္သူမ်ား၊ ထုတ္ေဝသူမ်ားႏွင့္ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ား စာေရးဆရာမ်ား၊ ကဗ်ာဆရာမ်ား၊ ကာတြန္းရုပ္ျပ ဆရာမ်ားက သတ္မွတ္အခ်ိဳးအစားအလိုက္ အဆိုျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (၁၀) ဦးမွ (၂၂)ဦး။
(ခ)  လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ၊ ဥပေဒေရးရာ၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္သည့္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေရြးခ်ယ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ (၂)ဦးမွ (၅)ဦး။

၁၁။  (က)    ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အဆိုျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အဆိုျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ က အဆိုျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတို႔မွအပ က်န္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအစုအဖြဲ႔မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဖြဲ႔ႏွင့္တိုင္ပင္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနက လိုအပ္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။
       (ခ)    ေကာင္စီဝင္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရာတြင္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာနည္းလမ္းျဖင့္   ေဆာင္ရြက္ ရမည္။
       (ဂ)    ေကာင္စီဝင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ကန္႔ကြက္လိုပါက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ပြဲ   က်င္းပသည့္ ေန႔ရက္မွ ၇ ရက္ အတြင္း အဖြဲ႔ထံ တင္ျပႏိုင္သည္။
       (ဃ)    နည္းဥပေဒခြဲ(ဂ)ပါ တင္ျပခ်က္ကို လက္ခံရရွိသည့္ ေန႔ရက္မွ ၁၅ ရက္အတြင္း ၾကားနာစစ္ေဆးၿပီး ဆံုးျဖတ္ရမည္။ အဖြဲ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အျပီးအျပတ္ အတည္ျဖစ္သည္။

၁၂။    ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃၊ ပုဒ္မခြဲ (က) အရ အဆိုျပဳသည့္ ေကာင္စီဝင္မ်ားႏွင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရေသာ ေကာင္စီဝင္မ်ားသည္ ေကာင္စီ၏ ဥကၠ႒ (၁)ဦး၊ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂)ဦး၊ အတြင္းေရးမွဴး(၁)ဦး၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၂)ဦး၊ ဘ႑ာေရးမွဴး(၁)ဦးႏွင့္ စာရင္းစစ္ (၁)ဦး တို႔ကို ေကာင္စီဝင္မ်ားထဲမွ အမ်ားဆႏၵအရ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္သည္။

၁၃။    အဖြဲ႔သည္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရေသာ ေကာင္စီဝင္မ်ား၏အမည္စာရင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပရမည္။

၁၄။    တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသည့္ ေကာင္စီဝင္မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္၍ ဖဲြ႔စည္းၿပီးေနာက္  ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာ ျပဳရမည္။

၁၅။    အဖြဲ႔သည္ ေကာင္စီသက္တမ္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္အတြက္ အဖြဲ႔အသစ္ဖဲြ႔စည္းသည္အထိ လုပ္ငန္းတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ရမည္။

အခန္း(၄)
ေကာင္စီဝင္ အစားထိုးေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ သက္တမ္း

၁၆။      ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တို႔က အဆိုျပဳေရြးခ်ယ္သည့္ ေကာင္စီဝင္ တစ္ဦးဦးသည္ ဥပေဒပုဒ္မ (၁၆) ပါ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ေကာင္စီဝင္အျဖစ္မွ ရပ္စဲသြားသည့္အခါ ထိုလစ္လပ္ သြားေသာ ေကာင္စီဝင္အစား မူလအဆိုျပဳေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္မွ အစားထိုးေရြးခ်ယ္ရမည္။    

၁၇။      အဖြဲ႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွစ္ဦးတို႔က အဆိုျပဳေရြးခ်ယ္သည့္ ေကာင္စီဝင္မွ အပ က်န္ေကာင္စီဝင္မ်ားအနက္ -

(က)    ေကာင္စီဝင္တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္  တစ္ဦးထက္ ပိုေသာ ေကာင္စီဝင္မ်ားကို ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆ ပါ အေၾကာင္း တစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ရပ္စဲသြားသည့္အခါ ထိုလစ္လပ္သြားေသာ ေကာင္စီဝင္၏ သက္ဆိုင္ရာအသင္းအဖြဲ႕ မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္လစ္လပ္သည့္ ေကာင္စီဝင္အေရအတြက္ကို  အစားထိုးေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။
(ခ)    ေကာင္စီဝင္ဦးေရ အနည္းဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္ ၁၅ ဦးေအာက္ေလ်ာ့နည္းပါက အစားထိုး  ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းကို ရက္ေပါင္း (၆၀) အတြင္းက်င္းပ၍ ေရြးခ်ယ္ရမည္။
(ဂ)    အစားထိုးေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဤနည္းဥပေဒမ်ား၊ အခန္း(၃) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၁၈။    (က)    နည္းဥပေဒ ၁၇ အရ အစားထုိး ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရၿပီး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္၍ ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းသည့္ ေကာင္စီဝင္၏သက္တမ္းသည္ ေကာင္စီ၏ က်န္ရွိသည့္ သက္တမ္းအတြက္သာ ျဖစ္သည္။
         (ခ)    အဖြဲ႔သည္ ေကာင္စီ၏ သက္တမ္း ၃ ႏွစ္ မျပည္မီ အနည္းဆံုး ၃ လ ႀကိဳတင္၍ ဤနည္းဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အသစ္ဖြဲ႔စည္းမည့္ ေကာင္စီကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္။
    

အခန္း(၅)
ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

၁၉။    ေကာင္စီသည္ ဥပေဒပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ရမည္ -


(က)    ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ ေရးသား၊ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိခြင့္၊ ထုတ္လႊင့္ခြင့္ ရရွိေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
(ခ)    သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား လိုက္နာရမည့္ တာဝန္၊ က်င့္ဝတ္၊ စည္းကမ္းႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ားကို လိုက္နာျခင္း မရွိေသာ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအား အျငင္းပြားမႈႏွင့္တိုင္ၾကားမႈမ်ား ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီက သတ္မွတ္ေပးေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စိစစ္ျခင္း၊
(ဂ)       ေကာင္စီဝင္အားလံုး တက္ေရာက္ေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး အစီရင္ခံစာျပဳစုျခင္း၊ ဘ႑ာေရးကိစၥ ညွိႏွိဳင္းျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္း၊
(ဃ)    ေကာင္စီဝင္ အားလံုးပါဝင္ေသာ အစည္း အေဝးကို အနည္းဆံုး ႏွစ္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပျခင္း၊

၂၀။    ေကာင္စီသည္ ဥပေဒပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္ပါက သတင္း မီဒီယာဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ယင္းတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏွိဳင္းၿပီး ေအာက္ပါလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္သည္-

(က)    သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း၊ ပံုႏိွပ္သူ၊ ထုတ္ေဝသူမ်ားက မိမိတို႔ တည္ေထာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္  လုပ္ငန္း၊ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အသင္းအဖဲြ႔စာရင္းကို ေကာင္စီသို႔ စာရင္းေပးသြင္းေစျခင္း၊
(ခ)    သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ စာနယ္ဇင္း အသင္းအဖြဲ႔ မ်ားက သတင္းမီဒီယာ က်င့္ဝတ္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားရွိလာပါက သတိေပးျခင္း၊ အဆိုပါ ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာ ညွိႏွိဳင္းေျဖရွင္းေပးမႈ ရလဒ္မ်ားကို အမ်ား ျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း။
(ဂ)    သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက စြက္ဖက္ ေႏွာင့္ယွက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါက အဆိုပါျပဳမူမႈကို အမ်ားျပည္သူ သို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း၊
(ဃ)    သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္၊ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ ေရးသားပံုႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍အျခား အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊
(င)    ပုဂၢလိကသတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းမ်ား ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေရး၊ ျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားထံမွ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပ့ံမ်ား ရရွိေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္း၊၊
(စ)    အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ အျခားအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၌ သတင္းရယူရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းက သတင္းထုတ္ျပန္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ေပးအပ္ထားသည့္  ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ညႇိႏွိဳင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(ဆ)    သတင္းေထာက္မ်ားက သတင္းယူရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ တံဆိပ္၊ သက္ေသခံ အေထာက္အထား မ်ားပါရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(ဇ)    သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ အရည္အေသြး တိုးတက္ျမင့္မားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာက္ရြက္ျခင္း၊
(စ်)    ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္မည့္ အႀကံေပးခ်က္မ်ားစသည့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(ည)    သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္း၊ စာေစာင္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ေဝစာမ်ားထုတ္ေဝခြင့္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဝခြင့္ ရပ္ဆိုင္းျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ စာရင္းကိုရရွိႏိုင္ေရး မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္မွတ္ပံုတင္ ဌာနခြဲႏွင့္ ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(ဋ)    သတင္းမီဒီယာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အျခားအဖဲြ႔အစည္းမ်ားထံမွ လုပ္ငန္းထူေထာင္သူမ်ားစာရင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာင္စီသို႔ေပးပို႔ရန္ ညွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(ဌ)    ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ပါလိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ေကာင္စီဝင္မ်ားႏွင့္ ေကာင္စီဝင္ မဟုတ္သူမ်ားကို လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊

အခန္း(၆)
ေကာင္စီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား


၂၁။    ေကာင္စီဝင္မ်ားသည္ ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ က်င္းပေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အစည္းအေဝး၊ ေဆြးေႏြးပဲြႏွင့္ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ တက္ေရာက္သည့္အတြက္ ခရီးစရိတ္၊ တည္းခိုစရိတ္တို႔ အပါအဝင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေကာင္စီက သတ္မွတ္သည့္ ႏႈန္းထားအတိုင္းရယူခြင့္ ရွိသည္။

၂၂။    ေကာင္စီဝင္မ်ားသည္ နည္းဥပေဒ ၂၁ ပါ  ကုန္က်စရိတ္အျပင္ မိမိတို႔အားေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္သည့္ စာနယ္ဇင္း အဖဲြ႔အစည္းက ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ေငြကို ခံစားခြင့္ရွိသည္။ ေကာင္စီဝင္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေကာင္စီဆိုင္ရာ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ား အျပင္ မိမိတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စာနယ္ဇင္း အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္လည္း ပူးတဲြတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရွိသည္။

၂၃။    ေကာင္စီဝင္တစ္ဦးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စာနယ္ဇင္းသမားတစ္ဦးအျဖစ္လည္းေကာင္း မိမိလုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ေပးကမ္းသည့္ တံစိုးလက္ေဆာင္ တစ္စံုတစ္ရာကို လက္ခံခြင့္မရွိေစရ။

အခန္း(၇)
ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ား လႊဲေျပာင္းလက္ခံျခင္း

၂၄။    ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ကအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ ဖြဲ႔စည္းသည့္ ေန႔ရက္မွစ၍ ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း ေကာင္စီ ပိုင္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေအာက္ပါတို႔အား လႊဲေျပာင္းရမည္-

(က)    ေကာင္စီ၏ရန္ပံုေငြႏွင့္ ေငြစာရင္းမ်ား၊
(ခ)    ရရန္ရွိေငြႏွင့္ ေပးရန္ရွိေငြမ်ား၊ ယင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာရင္းဇယားမ်ား၊
(ဂ)    ေကာင္စီ၏ရံုးသံုးပစၥည္းမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား၊ စာရြက္ စာတမ္း၊ မွတ္တမ္းမ်ား၊ စာတြဲမ်ား၊ စာအုပ္မ်ား၊
(ဃ)    ဝန္ထမ္းစာရင္းႏွင့္ ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္း တာဝန္ ခဲြေဝပံုမ်ား၊
(င)    ေကာင္စီပိုင္ အျခားပစၥည္း ကိရိယာတန္ဆာ ပလာမ်ား၊
(စ)    စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ ဘဏ္စာအုပ္စသည္မ်ား၊
(ဆ)    ေကာင္စီက ဖဲြ႔စည္းေဆာင္ရြက္သည့္ ေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္းအဖဲြ႔ဆိုင္ရာ အမႈတြဲမ်ား၊
(ဇ)    ေကာင္စီက ပိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳ လ်က္ရွိေသာ အျခားေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းႏွင့္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား။

၂၅။    ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္အရပ္ရပ္ကို အသစ္ဖဲြ႔စည္းသည့္ ေကာင္စီသို႔ လႊဲေျပာင္းၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသြားသည့္ ေကာင္စီ၏ တာဝန္ၿပီးဆံုးသည္ဟု မွတ္ယူရမည္။

၂၆။    သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္ေကာင္စီ၏ လက္ထက္တြင္ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ အမႈကိစၥမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ အားလံုးကို လႊဲေျပာင္းလက္ခံသည့္ ေကာင္စီက ဆက္လက္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။

အခန္း (၈)
ဘ႑ာေရးႏွင့္ ရန္ပံုေငြ ထူေထာင္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ သုံးစြဲျခင္း

၂၇။    ေကာင္စီသည္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ ပါ ရေငြမ်ားကို ဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္၍ ရန္ပံုေငြ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စနစ္တက် စာရင္းျပဳစုျခင္း၊ မွတ္တမ္းထားရွိျခင္း၊ ဘ႑ာေငြစာရင္း ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံး၏ အကူအညီျဖင့္ ေရးဆြဲ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ နည္းလမ္းတက်သံုးစြဲျခင္းတို႔ ျပဳရမည္။

၂၈။    ေကာင္စီသည္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ေအာက္ပါအသံုးစရိတ္မ်ားကို သတ္မွတ္ၿပီး မိမိရန္ပံုေငြမွ က်ခံသံုးစြဲရန္ ဆံုးျဖတ္ ႏိုင္သည္ -  

(က)    ေကာင္စီဝင္မ်ား၏ အစည္းအေဝးမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အခမ္းအနားမ်ားစရိတ္၊ ေန႔တြက္ခရီးစရိတ္၊ တည္းခိုစရိတ္၊ ျပည္တြင္း ခရီး၊ ျပည္ပခရီး၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား

(ခ)    လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ လွဴဒါန္းေငြမ်ား၊
(ဂ)    တို္င္းရင္းသားမီဒီယာ လုပ္ငန္းအတြက္ ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊
(ဃ)    သတင္းဆုအပါအဝင္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းအတြက္ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ဆုေၾကးႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ား။
(င)    ေကာင္စီက ထုတ္ေဝသည့္ စာေစာင္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ စာအုပ္စာတမ္း ဝယ္ယူသည့္ ကုန္က် စရိတ္မ်ား၊
(စ)    ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အသင္းဝင္ျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ထည့္ဝင္ရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား။
(ဆ)     ရံုးအဖြဲ႔၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ား။

၂၉။    ေကာင္စီသည္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ ပါ ရေငြမ်ားျဖင့္ ထူေထာင္ေသာ ရန္ပံုေငြထိန္းသိမ္းသံုးစြဲျခင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ -

(က)    လစဥ္ အသံုးစရိတ္ျဖစ္ေသာ ငွားရမ္းခမ်ား၊ ဝန္ထမ္းလစာမ်ား၊ ပံုမွန္အစည္းအေဝးစရိတ္မ်ား၊ စာေရးကိရိယာ၊ စာအုပ္စာတမ္းဝယ္ယူမႈ၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခ၊ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေျပာဆိုခႏွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ သီးျခားေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊
(ခ)    ဥပေဒပုဒ္မ ၂၀ အရ ေကာင္စီဝင္အင္အား သံုးပံုႏွစ္ပံု၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ရန္ပံုေငြ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းေရးဆြဲၿပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(ဂ)    လစဥ္ႏွင့္ႏွစ္စဥ္ရေငြ၊ သံုးေငြစာရင္းမ်ားကို ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊
(ဃ)    ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ က တာဝန္ ေပးအပ္သည့္ စာရင္းစစ္အဖြဲ႔၏ စစ္ေဆးမႈခံယူျခင္း၊
 (င)    လစဥ္ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ေျခာက္လပတ္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းကို ေကာင္စီ အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း၊

(စ)    ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ထံသို႔ တင္ျပသည့္ စာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ စစ္ေဆးခ်က္ႏွင့္ ေကာင္စီ က အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း။

အခန္း(၉)
သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူခြင့္

၃၀။    သတင္းမီဒီယာသမားသည္ဥပေဒပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ အမ်ားျပည္သူသိခြင့္ရွိေသာသတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားကို ေတာင္းခံရာတြင္ သတင္းမီဒီယာသမား သက္ေသခံကတ္ျပားျပသ၍ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ ေတာင္းယူ ၾကည့္ရႈခြင့္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ က်သင့္သည့္ အဖိုးအခမွလြဲ၍ အျခားအပိုေဆာင္း စရိတ္မ်ား၊ အဖိုးအခမ်ား ေပးရန္မလိုပဲ ေတာင္းယူ ၾကည့္ရႈခြင့္၊ မိတၱဴကူးယူခြင့္ ရွိသည္။

၃၁။  အမ်ားျပည္သူ သိခြင့္ရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ရန္ တာဝန္ရွိသည့္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ ဌာနမ်ား မဆို -

(က)    ဥပေဒပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခြဲ (က) အရ အမ်ား ျပည္သူသိခြင့္ရွိေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား၊ ဓာတ္ပံု၊ သရုပ္ေဖာ္ပံု၊ ကိန္း ဂဏန္း၊ စာရင္းဇယားမ်ားကို ေတာင္းယူ ၾကည့္ရႈရာတြင္လည္းေကာင္း မိတၱဴကူးယူခြင့္ ရယူရာတြင္ လည္းေကာင္း တာဝန္ရွိသူသည္ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ျငင္းဆန္ျခင္း၊ အခ်ိန္ဆြဲျခင္း မရွိေစရ။
(ခ)    လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ သတင္းမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္စဥ္မ်ားအရ အျမန္ျပန္ၾကားေပး ရမည့္ သတင္းမ်ားကို ေတာင္းခံလာပါက သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူသည္ ေတာင္းခံမႈကို လက္ခံရရွိခ်ိန္မွ အလုပ္ လုပ္ခ်ိန္ (၂၄) နာရီအတြင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားရမည္။ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အေစာဆံုး အေၾကာင္းျပန္ၾကား ရမည္။
(ဂ)    လြန္ခဲ့ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ား၊ စာရင္းဇယားမ်ားကို ျပန္လည္ရွာေဖြၿပီးမွ ျပန္ၾကားရမည့္ သတင္းမ်ားကို ေတာင္းခံလိုပါက သတင္းအခ်က္ အလက္ရယူခြင့္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္လႊာ ပံုစံ(က) တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး တရားဝင္စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဖက္စ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခား အီလက္ထရြန္းနစ္ နည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ေတာင္းခံႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ ေတာင္းခံလာပါက သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူသည္ ေတာင္းခံသည့္ေန႔မွ တရားဝင္ရံုးပိတ္ရက္မ်ားမွအပ အလုပ္လုပ္ရက္ (၁၅) ရက္ အတြင္း အေၾကာင္း ျပန္ၾကားရမည္။
(ဃ)    သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းခံမႈအေပၚ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျငင္းဆိုႏိုင္သည္။ အဆိုပါအေၾကာင္း ျပခ်က္သည္ ခိုင္လံုမႈမရွိေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒႏွင့္မကိုက္ညီ ေၾကာင္း သတင္းေတာင္းခံသူက တိုင္ၾကားလာပါက သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူသည္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄ ႏွင့္အညီ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈကို သက္ဆိုင္ရာ သတင္းမီဒီယာသို႔  ျပန္လည္အေၾကာင္းျပန္ၾကားရမည္။ထိုုေျဖရွင္း ခ်က္ကိုုမေက်နပ္ပါက သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႔အစည္း သိုု႔မဟုုတ္ သတင္းမီဒီယာသမားသည္ ေကာင္စီသိုု႔ တိုုင္ၾကားႏိုင္သည္။ ေကာင္စီသည္တိုင္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ အဆိုပါ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ရရွိပါက ၎အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက အေရးယူေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္။

၃၂။    (က)      စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာ ေဒသ၊ အေရးအခင္း၊ အဓိကရုဏ္း သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ ဆႏၵျပမႈျဖစ္ပြားရာ ေဒသတြင္ သတင္းယူရန္ ရွိသည့္အခါ မိမိတို႔၏ လံုျခံဳေရးအတြက္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာတာဝန္ရွိ အဖြဲ႔အစည္း သို႔ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႔အစည္းက တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ သတင္းမီဒီယာသမား သက္ေသခံကတ္ျပားျပသ၍  သတင္းရယူခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းခံႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ ေတာင္းခံ၍ သတင္းရယူရာ တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။

(ခ)    သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္း အသီးသီး ကလည္းအမ်ားျပည္သူသိခြင့္ရွိေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာမ်ားက ေတာင္းခံလာပါက ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာလ်င္စြာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္။


အခန္း(၁၀)
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စိစစ္ေရးသား ေဖာ္ျပျခင္း

၃၃။    သတင္းမီဒီယာသမားသည္ -

(က)    သတင္းရယူရာတြင္ ဥပေဒပါ တာဝန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း မျပဳရ။
(ခ)    သတင္းေရးသား ေဖာ္ျပရာတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢက ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားသည့္  လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာ စာတမ္းပါ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစား ရမည္။
(ဂ)    ဥပေဒပုဒ္မ ၉ ပါ သတင္းသမား၏ က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္။

အခန္း(၁၁)
ညိႇႏွိဳင္းေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္အေရးယူျခင္း

၃၄။  ေကာင္စီသည္ ဥပေဒပုဒ္မ ၉ တြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာတာဝန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စြပ္စဲြ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ အရ အျငင္းပြားမႈႏွင့္တိုင္ၾကားမႈမ်ားညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

၃၅။    နစ္နာေသာဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္သည္ သတင္းမီဒီယာသမားတစ္ဦးဦးက ဥပေဒပုဒ္မ ၉ တြင္ ျပ႒ာန္း ထားသည့္ တာဝန္ႏွင့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း တစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း ခုိင္လံုေသာ အေထာက္အထားျဖင့္ -

(က)    ေရွးဦးစြာ ညိႇႏိႈ္င္းေျဖရွင္းေပးရန္ ေကာင္စီသုိ႔ တုိင္ၾကားလႊာပံုစံ(ခ)ျဖင့္တုိင္ၾကားႏိုင္သည္။
(ခ)    ဥပေဒ ပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)၊ (ဃ)၊ (စ) ႏွင့္ (ဆ) ပါ တာဝန္ႏွင့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း တစ္ရပ္ရပ္ ေဖာက္ဖ်က္မႈ အတြက္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅၊ ပုဒ္မခြဲ (က) သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မခြဲ (ခ)အရ သက္ဆိုင္ရာ တရားရုံးသုိ႔ တုိက္ရိုက္ ေလ်ွာက္ထားစြဲဆို ႏိုင္သည္။

၃၆။    သတင္းမီဒီယာသမားတစ္ဦးဦးက ဥပေဒ ပုဒ္မ ၉ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ တာဝန္ႏွင့္က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္း တစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ နစ္နာသည္ဟုယူဆေသာ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း၏ တာဝန္ရွိသူ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူက ျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တုိင္ကျဖစ္ေစ ေရးသားပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္လႊင့္ျခင္းျပဳသည့္ ေန႔ရက္မွ ရက္ေပါင္း (၉၀) အတြင္း တုိင္ၾကားလႊာ ပံုစံ(ခ) ျဖင့္ေကာင္စီသို႔ တုိင္ၾကားႏိုင္သည္။

၃၇။    နစ္နာေသာဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေကာင္စီသို႔ တိုင္ၾကားလႊာျဖင့္ တိုင္ၾကားၿပီး ေနာက္တြင္ ျပစ္မႈ ေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊ တရားမေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊ တရားရံုးသို႔ စြဲဆိုလွ်င္ ေကာင္စီသို႔တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ တိုင္ၾကားလႊာကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရမည္။

၃၈။    အျငင္းပြားမႈႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီသည္ -

(က)    တုိင္ၾကားလႊာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေရး  အမႈတြဲပံုစံ(ဂ) ဖြင့္လွစ္ရမည္။
(ခ)    တုိင္ၾကားသူႏွင့္ တိုင္ၾကားျခင္းခံရသူတို႔ထံ ၎တို႔ႏွင့္ညိႇႏိႈင္းၿပီး ညွိႏႈိင္းမည့္ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာတို႔ကို သတ္မွတ္ၿပီး ဆင့္ဆိုႏိုင္သည္။ ထုိသို႔ ဆင့္ဆိုသည့္ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာသို႔ တစ္ဖက္ဖက္မွ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ လာေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ဒုတိယအႀကိမ္ ညွိႏႈိင္းၿပီး ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာတို႔ကို ထပ္မံသတ္မွတ္၍ ဆင့္ဆို ႏိုင္သည္။
(ဂ)    တိုင္ၾကားခံရသူအားေျဖရွင္းလႊာတင္ျပေစရမည္။
(ဃ)    ဤ နည္းဥပေဒအရ ဆင့္ဆိုျခင္း၊ ေမးျမန္းျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(င)    တုိုင္ၾကားလႊာႏွင့္ ေျဖရွင္းလႊာအေပၚ အျငင္းပြားသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တုိင္ၾကားသူႏွင့္ ယင္း၏ သက္ေသမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ တုိင္ၾကားခံရသူႏွင့္ ယင္း၏သက္ေသမ်ားကို လည္းေကာင္း ေကာင္စီ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေကာင္စီဝင္မ်ားက ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို  အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးမွတ္ရမည္။ ထုိ႔သို႔ေရးမွတ္ခ်က္ ကို ဖတ္ျပၿပီး ေမးျမန္းျခင္းခံရသူႏွင့္ ေကာင္စီဝင္မ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။
(စ)    တို္င္ၾကားသူႏွင့္ တိုင္ၾကားျခင္းခံရသူမ်ားအား ႏွစ္ဖက္ေျပလည္ႏိုင္ရန္ ေကာင္စီက အတတ္ႏိုင္ဆံုး ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုခ်မွတ္ေပး၍ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ အမႈတြဲ ပိတ္ရမည္။ အကယ္၍ ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္း၍မရရွိပါက ထိုသို႔မရရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းေရးၿပီး အမႈတြဲကိုပိတ္ရမည္။
(ဆ)    နည္းဥပေဒခြဲ (ခ) အရ ဆင့္ဆိုခ်က္အတည္ ျဖစ္ပါလ်က္ သတ္မွတ္သည့္ေန႔ရက္အခ်ိန္တြင္ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းမရွိဘဲ တုိင္ၾကားသူ သုိ႔မဟုတ္ ၎ကတာဝန္ေပးျခင္းခံရသူမလာေရာက္လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္ၾကားျခင္းခံရသူ သုိ႔မဟုတ္ ၎၏တာဝန္ေပးျခင္းခံရသူ မလာေရာက္လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာႏိုင္သည္။
 (ဇ)    ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းမႈကိုတိုင္ၾကားစာလက္ခံရရွိသည့္ ေန႔မွစ၍  (၁၅) ရက္ အတြင္း စတင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
 (စ်)    စတင္ညႇိႏွဳိင္းေျဖရွင္းသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ညွိႏွဳိင္းေျဖရွင္းမႈကို ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၃၉။    တိုင္ၾကားသူႏွင့္ တိုင္ၾကားျခင္းခံရသူတို႔သည္ -

(က)    ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။
(ခ)    ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းရာ၌ ေျပလည္မႈမရရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳလွ်င္ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာ တရားရုံးတြင္တရားစြဲ ဆိုႏိုင္သည္။

၄၀။    ေကာင္စီသည္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ မိမိဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမ်ားကို သတင္းထုတ္ျပန္ ႏိုင္သည္။

အခန္း (၁၂)
ရံုးအဖြဲ႔ ဖဲြ႔စည္းျခင္း

၄၁။    ေကာင္စီ၏  ေန႔စဥ္ ရုံးလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ေကာင္စီသည္-

(က)    ရုံးအဖြဲ႔၏ ရုံးလုပ္ငန္းဖြဲ႔စည္းပံုကို ေရးဆြဲၿပီး အရာထမ္းႏွင့္ အမႈထမ္းမ်ားကို ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးျခင္းတို႔ ျပဳႏိုင္သည္။

(ခ)    ရုံးဝန္ထမ္းအဖြဲ႔တြင္ ခန္႔ထားေသာ အရာထမ္းႏွင့္ အမႈထမ္းမ်ားအား တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ အညီ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုခန္႔အပ္ၿပီး ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ကိုသတ္မွတ္ေပးရမည္။

(ဂ)    ရံုးလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ရန္ ရံုးအဖြဲ႔မွဴး တစ္ဦးကို ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးႏိုင္သည္။

၄၂။    ေကာင္စီသည္ ရုံးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ -

(က)    အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အလုပ္ခြင္   စည္းကမ္းမ်ား ေရးဆြဲသတ္မွတ္ထားရမည္။

(ခ)    လစာစရိတ္ႏွင့္ခံစားခြင့္မ်ားကို တည္ဆဲ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ေပးရမည္။

(ဂ)    အခါအားေလ်ာ္စြာ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးႏိုင္သည္။

 

 

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.