သတင္းမီဒီယာမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုုင္ရာလမ္းညႊန္

Print

pdf download iconသတင္းမီဒီယာမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ (ေဒါင္းလုတ္ဆြဲရန္)