သတင်းမီဒီယာကောင်စီဝင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့

                                       “ သတင်းမီဒီယာကောင်စီဝင်လောင်း အဆိုပြုလွှာပုံစံ ”

 

သတင်းမီဒီယာအသင်းအဖွဲ့များမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ

အမည်  
မိဘအမည်  
မွေးသက္ကရာဇ်  
လူမျိုး / ဘာသာ  
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်  
သတင်းမီဒီယာ အသင်းအဖွဲ့အမည်  
အသင်းအဖွဲ့တွင် လက်ရှိ တာဝန်  
သတင်းမီဒီယာ အသင်းအဖွဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်းသည့် ခုနှစ်

 

 

သတင်းမီဒီယာ အသင်းအဖွဲ့ ၏ အသင်းဝင်ဦးရေ  
ဆက်သွယ်ရန် နေရပ်လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်နှင့် ဖုန်းနံပါတ်

 

 

ဆက်သွယ်ရန် ရုံးလိပ်စာ၊ အီးမေးလ်နှင့် ဖုန်းနံပါတ်  


မှတ်ချက် ။    ။ ။ (၁) သတင်းမီဒီယာ အသင်းအဖွဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာပုံနှင့် အသင်းဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်း။
                    (၂) အသင်းမှ ရွေးချယ်၍ ပေးပို့ကြောင်း အထောက်အထား စာရွက် စာတမ်း။
                    (၃) အသင်းဝင်ဦးရေနှင့် ပတ်သက်သည့် အထောက်အထား စာရွက် စာတမ်းတို့ကို  ပူးတွဲ ပေးပို့ရမည်။

 

(က)    သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ
    (၁)    အသင်းဝင်ဦးရေအလိုက် အောက်ပါအတိုင်း ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ တင်သွင်းနိုင်သည် -
                   (က)    အသင်းဝင်ဦးရေ(၁၀၀) မှ (၄၉၉) ဦးထိ ကိုယ်စားလှယ်   (၁) ဦး။                                                                                            
                   (ခ)      အသင်းဝင်ဦးရေ (၅၀၀) မှ (၉၉၉) ဦးထိ ကိုယ်စားလှယ်  (၂) ဦး။
                   (ဂ)     အသင်းဝင်ဦးရေ (၁၀၀၀) နှင့် အထက်ကိုယ်စားလှယ်  (၃) ဦး။
           (၂)    အသင်းဖွဲ့စည်းပုံ စည်းမျဉ်း ရှိရမည်။
           (၃)    သတင်းမီဒီယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လှုပ်ရှားမှု ရှိရမည်။
           (၄)    ဖွဲ့စည်းထားမှု သက်တမ်း  (၁) နှစ်နှင့် အထက် ရှိရမည်။
           (၅)    နိုင်ငံခြားလက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်း မဖြစ်စေရ။

(ခ)    ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအားလုံးအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ

        သတင်းမီဒီယာနည်းဥပဒေ အခန်း(၃)၊ နည်းဥပဒေပုဒ်မ (၇) အရ အောက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် အကျုံးဝင်သူအား ကောင်စီဝင်လောင်းအဖြစ် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်း မပြုနိုင်ပါ -
          (၁)    နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ခြင်း။
          (၂)    မကျန်းမာမှုကြောင့် ကောင်စီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း မရှိခြင်း။
          (၃)     အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ပြားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း ခံရဖူးသူဖြစ်ခြင်း။
           (၄)    နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခုတွင် အမှုဆောင်် ရာထူးတာဝန် ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ခြင်း။

 

ကျွန်တော်/ ကျွန်မ………………………………………………..…………………….. သည် အထက်ပါစည်းကမ်းချက်များအားလုံးကို နားလည်သိရှိပြီး ဖြည့်စွက်ထားချက်များ မှန်ကန်ကြောင်း ဝန်ခံလက်မှတ် ရေးထိုးပါသည်။

လက်မှတ်        ……………………………………………….
အမည်            ……………………………………………….
နေ့စွဲ            ………………………………………………

ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ် ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန်သည်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း -09448026326

အီးမေးလ် : [email protected]

ထုတ်ပြန်ချက်ဆိုင်ရာများ

© 2016 mpc. All Rights Reserved.