သတင်းမီဒီယာကောင်စီဝင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့

                                       “ သတင်းမီဒီယာကောင်စီဝင်လောင်း အဆိုပြုလွှာပုံစံ ”

 

တစ်ဦးချင်းရွေးချယ်ခံမည့် သတင်းမီဒီယာသမား ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ

အမည်

 

 

မိဘအမည်  
မွေးသက္ကရာဇ်  
လူမျိုး / ဘာသာ  
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်  
ဆက်သွယ်ရန် နေရပ်လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်နှင့် ဖုန်းနံပါတ်

 

 

ဆက်သွယ်ရန်  ရုံးလိပ်စာ၊ အီးမေးလ်နှင့် ဖုန်းနံပါတ်

 

 

 

သတင်းမီဒီယာနှင့် ပတ်သက်သော အတွေ့အကြုံ

သတင်းမီဒီယာနယ်ပယ်တွင် စတင်လုပ်ကိုင်သည့် ခုနှစ်

 

 

လက်ရှိ ဆောင်ရွက်နေသော သတင်းမီဒီယာ လုပ်ငန်း အမည်နှင့် အမျိုးအစား

 

 

လက်ရှိ ထမ်းဆောင်နေသော  
ရာထူး / တာဝန်
 

 

 

မိမိနှင့်ပတ်သက်၍ ရည်ညွှန်းပြောဆိုနိုင် သော ပုဂ္ဂိုလ် (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်း (၂)ဦး / (၂)ဖွဲ့ ၏ အမည် နှင့် မှတ်ချက်*

 

 

 

 

* ( မှတ်ချက်များကို မှတ်ချက်ပေးသူများ လက်မှတ်ထိုးထားသော အိတ်ပိတ်စာ (သို့မဟုတ်) အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့မည်ဆိုပါက ပေးပို့မည့်စာကို scan   ဖတ်၍ ပေးပို့ရန်လိုအပ်ပါသည်။ )

သတင်းမီဒီယာနှင့်ပတ်သက်သောအတွေ့အကြုံ

စဉ် ရာထူး သတင်းမီဒီယာဌာန အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့် ရက်စွဲ
 

 

 

 

   

 

 

 

   
 

 

 

 

   
 

 

 

 

   
 

 

 

 

   

 

 မှတ်ချက်။    ။ လိုအပ်ပါက ဇယားကွက်များထပ်မံ တိုးချဲ့ရေးသားနိုင်ပါသည်။

(က)    တစ်ဦးချင်းရွေးချယ်ခံမည့် သတင်းမီဒီယာသမားများ

          (၁)    သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းတွင် လေးစားအပ်သောရင့်ကျက်သည့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁၀)နှစ်နှင့် အထက် ရှိရမည်။
          (၂)    သိသာထင်ရှားသော သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးသည့် မှတ်တမ်းကောင်း ရှိရမည်။
          (၃)    အချိန်မှန်ထုတ်ဝေသော သတင်းစာ/ဂျာနယ်များအား ထုတ်ဝေသူ/အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်/ အယ်ဒီတာချုပ် (သို့မဟုတ်) ရုပ်သံလွှင့် မီဒီယာသတင်းခန်းမှ အမှုဆောင် ထုတ်လုပ်ရေးမှူးနှင့်
                   အထက် တာဝန်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
          (၄)    နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သူ မဖြစ်စေရ။
          (၅)    သတင်းမီဒီယာဥပဒေ ပုဒ်မ ၉၊ (ဈ)နှင့်အညီ လိုက်နာသော ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ရမည်။

(ခ)    ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအားလုံးအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ

    သတင်းမီဒီယာနည်းဥပဒေ အခန်း(၃)၊ နည်းဥပဒေပုဒ်မ (၇) အရ အောက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် အကျုံးဝင်သူအား ကောင်စီဝင်လောင်းအဖြစ် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်း မပြုနိုင်ပါ -
          (၁)    နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ခြင်း။
          (၂)    မကျန်းမာမှုကြောင့် ကောင်စီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း မရှိခြင်းဒ
          (၃)     အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ပြားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း ခံရဖူးသူဖြစ်ခြင်း။
          (၄)    နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခုတွင် အမှုဆောင်် ရာထူးတာဝန် ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ခြင်း။


ကျွန်တော်/ ကျွန်မ……………………………………………….. သည် အထက်ပါ စည်းကမ်းချက်များအားလုံးကို နားလည်သိရှိပြီး ဖြည့်စွက်ထားချက်များ မှန်ကန်ကြောင်း
ဝန်ခံလက်မှတ် ရေးထိုးပါသည်။


လက်မှတ်        ………………………………………
အမည်            ………………………………………
နေ့စွဲ              ………………………………………

ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ် ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန်သည်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း -09448026326

အီးမေးလ် : [email protected]

ထုတ်ပြန်ချက်ဆိုင်ရာများ

© 2016 mpc. All Rights Reserved.