သို့
ဥက္ကဋ္ဌ
မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း
ရန်ကုန်မြို့။

ရက်စွဲ။ ။၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁၆)ရက်နေ့။
အကြောင်းအရာ ။ ။မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာအသင်း၏ တင်ပြချက်အပေါ် ပြန်ကြားခြင်း။
ရည်ညွန်းချက် ။ ။ ၁။ ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာအသင်း၏ ၁၅.၈.၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စာအမှတ် မသဆ/ထွေ - ၁/၂၀၁၈ (၀၀၃)

၂။ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၊ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာအသင်း၏ ၁၅.၈.၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စာအမှတ် မသဆ/ထွေ - ၁/၂၀၁၈ (၀၀၄)

၃။ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၊ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာအသင်း၏ ၁၅.၈.၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စာအမှတ် မသဆ/ထွေ - ၁/၂၀၁၈ (၀၀၅)

၄။ ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာအသင်း၏ ၁၅.၈.၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စာအမှတ် မသဆ/ထွေ - ၁/၂၀၁၈ (၀၀၆)

၁။ အကြောင်းအရာပါ ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းမီဒီယာကောင်စီဝင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေး အဖွဲ့သည် သတင်းမီဒီယာဥပဒေ၊ သတင်းမီဒီယာ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် နေသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အခြားမည်သည့် အကြောင်းနှင့်မျှ တရား မမျှတသည့် လုပ်ငန်း လုပ်မည် မဟုတ်ပါ။

၂။ သတင်းမီဒီယာနည်းဥပဒေ အပိုဒ် ၈ (က) အရ “အဖွဲ့သည် ကောင်စီဝင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရာ တွင် ပါဝင်ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခံသူများ အမည်စာရင်း တင်သွင်းပေးရန် (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၀ရက်) နေ့တွင် ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

၃။ သတင်းမီဒီယာ နည်းဥပဒေ ၈ (ခ)အရ “သတင်းမီဒီယာသမားများ၊ သတင်းအေဂျင်စီများ၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူများ၊ စာရေးဆရာများ၊ ကဗျာဆရာများ၊ ကာတွန်း ရုပ်ပြဆရာများသည် မိမိတို့ အဆိုပြုသည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်းကို လည်းကောင်း၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ စာပေယဉ်ကျေးမှု၊ ဥပဒေရေးရာ၊ သိပံ္ပနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များ ပါဝင်သည့် လူထု အဖွဲ့အစည်းများသည် မိမိတို့ ရွေးချယ်သည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်းကို လည်းကောင်း စတင် ကြေညာသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း အဖွဲ့ထံ တင်ပြရမည်။” ကိုလည်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စတင် ကြေညာသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း (၃၀) အတွင်း ( ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ရက် ) နေ့အတွင်း အဖွဲ့ထံ တင်ပြပြီးလည်း ဖြစ်ပါသည်။

၄။ သတင်းမီဒီယာနည်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၉ (က) အရ “နည်းဥပဒေ ၈ ပါ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးရေ အဆိုပြုချက် ရရှိပြီးပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ရွေးချယ်ပွဲ မတိုင်မီ ၁၅ ရက်ထက် မနည်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်းကို ကြိုတင်ကြေညာရမည်။” ဟု ပါရှိသည့်အတွက် ၁၅ရက်ထက် မနည်း (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁ရက်) နေ့တွင် အမည်စာရင်းကို ကြိုတင်ကြေညာ ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ သတင်းမီဒီယာ နည်းဥပဒေပုဒ်မ ၉(ခ)အရ “ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲ ကျင်းပမည့် နေ့ရက်၊ အချိန်၊ နေရာတို့ကို ရက်ပေါင်း (၃၀) ထက် မနည်း ကြိုတင် ကြေညာရမည်။” ကိုလည်း ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲ ကျင်းပမည့်နေ့ရက်၊ အချိန်၊ နေရာတို့ကို ရက်ပေါင်း (၃၀) ထက်မနည်း (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၈ရက် ) နေ့တွင် ကြိုတင် ကြေညာပြီး ဖြစ်ပါသည်။

၅။ သတင်းမီဒီယာ နည်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၀ အရ လိုအပ်သည်များ ဆောင်ရွက်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

၆။ သို့ပါ၍ လူကြီးမင်းတို့၏ ရည်ညွှန်းပါ စာအား လက်ခံစဉ်းစား လုပ်ဆောင်ပေးရန် အကြောင်း မရှိတော့ပါ။ သို့သော် လူကြီးမင်းတို့မှ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် ယုံကြည်မှု မရှိပါက သတင်းမီဒီယာ နည်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ (ဂ) အရ၊ “ကောင်စီဝင်များ ရွေးချယ်ပွဲတွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများက ကန့်ကွက်လိုပါက ရွေးချယ် တင်မြှောက်ပွဲ ကျင်းပသည့် နေ့ရက်မှ ၇ ရက် အတွင်း အဖွဲ့ထံ တင်ပြနိုင်သည်။” ဟု ပါရှိပါသည်။ အဆိုပါ နည်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၁ (ဃ) အရ “နည်းဥပဒေခွဲ(ဂ)ပါ တင်ပြချက်ကို လက်ခံရရှိသည့် နေ့ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်း ကြားနာ စစ်ဆေးပြီး ဆုံးဖြတ်ရမည်။ အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ် အတည်ဖြစ်သည်။” ဟု ပြန်ကြားအပ်ပါသည်။

{မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒိီယာကောင်စီဝင် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ}

သီဟစော
ဥက္ကဋ္ဌ
သတင်းမီဒိီယာကောင်စီဝင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့

ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ် ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန်သည်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း -09448026326

အီးမေးလ် : [email protected]

ထုတ်ပြန်ချက်ဆိုင်ရာများ

© 2016 mpc. All Rights Reserved.