“သတင်းအတု/ အယောင်များ၊ သတင်းမှားများ နှင့် သတင်းခိုးကူးနေသည့် အွန်လိုင်း ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာ ပေ့ချ်များအား ဒုတိယအကြိမ် ကြေညာခြင်း ”


၁။       မြန်မာနိုင်ငံသတင်း မီဒီယာကောင်စီ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၂) ရက်နေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်  (၇/ ၂၀၁၉) အရ သတင်းခိုးကူးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၂။      ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၃၀) ရက်နေ့ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စုပေါင်းခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သော  “မီဒီယာကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် တတိယအကြိမ် မဏ္ဍိုင် (၄) ရပ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ”တွင်
သဘောတူညီချက် (၁၃) ချက်မှ အမှတ်စဉ် (၁၀) တွင် “ သတင်းအတု/အယောင်များ၊ သတင်းမှားများ ရေးသားဖြန့်ဖြူးနေမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းမီဒီယာများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများက ဖော်ထုတ်ပြီး ပြည်သူလူထုသို့ အသိပေး ဖြန့်ဝေသွားရန်” ဟု ပါရှိသည်။
၃။     ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ (၂၇) ရက် နေ့ကလည်း သတင်းအတု/အယောင်များ၊ သတင်းမှားများနှင့် သတင်းခိုးကူး နေသည့် အွန်လိုင်း ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များ၊ ဆိုရှယ် မီဒီယာပေ့ချ်များအား ကြေညာပြီးဖြစ်သည်။
၄။     မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီ အနေဖြင့် အဘက်ဘက်မှ စိစစ်ပြီးနောက် သတင်းခိုးယူနေသည့် ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ် နှင့် ဆိုရှယ် မီဒီယာပေ့ချ်များ၏ အမည်စာရင်းအား ဒုတိယအကြိမ်
ကြေညာလိုက်ပါသည်။ ထပ်မံရရှိမည့် သတင်းခိုးကူးသည့် အွန်လိုင်း ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ် နှင့် ဆိုရှယ် မီဒီယာပေ့ချ်များကိုလည်း ဆက်လက် ကြေညာမည်ဖြစ်သည်။

 

No Name Facebook Page Link News Linked Website Like Website
Link Acitve Status
Contact Number Described
Website
and
Facebook Page Link Stauts
Remark
1 သစ်ထူးလွင် https://www.facebook.com/ThitHtoo
LwinOfficialPage/
 
http://www.thithtoolwin.com/  9006472       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
2 Thit Htoo Lwin - Technology https://www.facebook.com/ThitHtooLwi
n.Technology/

http://technology.thithtoolwin.com/

 29747       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
3 Thit Htoo Lwin
- Sports
https://www.facebook.com/ThitHtooLw
in.Sports/
http://sports.thithtoolwin.com/ 27222       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
4 Myanmar News Now https://www.facebook.com/ThitHtooLw
in.Health/

http://www.thithtoolwin.com/

 635742       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
5 Thithtoolwin.net https://www.facebook.com/ThitHtooLw
in.Health/
 
http://www.thithtoolwin.com/  119004       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
6 Thit H Lwin

https://www.facebook.com/thithl
win?fref=search&__tn__=%2Cd
%2CP-R&eid=ARBREiH51uQailu
RMpKAsz664T4RSvHW8jS49EoI
NUSBPgE7SL4PG-Jo4C6kCy50o0
L5vNNb6K87_Lc-

http://www.thithtoolwin.com/  Person account ဖြစ်ပါသည်       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
7 We Media https://www.facebook.com/we.com.mm/  http://we.com.mm/  1096421    09 795889770   အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။ အထူးသဖြင့် ပြည်ပမှ သတင်းများနှင့် ပြည်တွင်း နာမည်ကျော်ကြားသူများ အကြောင်းအရာများအား မူရင်းနှင့် ခပ်ဆင်ဆင် ကူးယူရေးသား ပြန်လည်ဖော်ပြသည်။
8 သတင်းထူးများ
စုစည်းရာ
https://www.facebook.com/bravoteem
/posts/2217807238310544
   77320       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
9 Myanmarload https://www.facebook.com/m
yanmarload/?__tn__=kC-R&eid=AR
B1vZ3H_hhvEWL1V4WYCtX31hNp5V
yWoCW-W8MZaZvRVF_kkjg7vMtubO
3mTNSpxMHkiyTOqMwB9rBq&hc_ref=
ARTJQbFDjGmAhlvUBRWoJlOj1C0aF
qxTcFQiEF_Brw29SVeYN0o1S2Qtwo
WMcd8JB6c&fref=nf&__xts__%5B0
%5D=68.ARDlXKvxkU_6J-7mu61i8
N_vuoiVZrg2_hZRVS9WhTB1nCwcI
raqQ4oxtzlwu6-pJpvoLvMZI5RoiIO6f
0jWQgLjoTwLjTjq_WFeDjrAqmroQ9I
0rjh-syE59GSmpGCjDqJxKdNfDDQ5
sbqJdXrfGliuyCa6i_2_jB1ktdeUKXW
CR-QjGn5hKm_duRSsrbzbdxJQra-ce0
JulHA-uzsKPadc-vyNSdVlhUHWTdCExIZ
vu_qDUZDEIwjkoTew4WQppksf1YUR
5eDQKiWjcNiRmu6YAC6ppndXP7y-nOupmWZYX_ANfZ6GZOgK39aaxH
SdhEndLBIktUyKpn-T-b52VW8o3CZ
PUVw12pXIBIl9gmmQNsry0qLxQqXJ
 http://www.myanmarload.com/

 9068500

      အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
10 Myanmar News
Market
https://www.facebook.com/myanmarn
ewsmarket/
https://www.myanmarnewsmarket.net / https://tipsmyanmarnews.com/ 484761       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
11 ALANZAYAR   https://alanzayar.com/         အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
12 မွန်/ကရင် ပြည်သူ့မီဒီယာ https://www.facebook.com/MonKarenPublicMedia
/?__xts__
[0]=68.ARD3gwyOqk3VGkNaHtryXmzh
tmBfdvROkxrXLPMlRvXGiTx0RNLtXPzfBnZXgyPk
WTRYDUtZN7EPlGPyxh5DMV0vdvG9GiVlWPmZtH
gitP3s15q2CJtQFv9BO4pIJJGZ7Wk1yrndQP2NXT4
g0Eatlc_fcfOVnrVNbafJANZOHscq1IRt7m1MLR7l-acHhvxQs1UVjXi88J7h3pGcmwaqXq3vCKrFPGu2
PeRrN7SvNaqd4n_tfo99g2rtTBKA9wGsRIX4Wp1
OugEb1Sfco4O7NDItF2O6qpEqknX4kiF70NKrriC-XkfmkQ9mY_z4shKW1Wcuwmtba_vtmUI5Ny5
eEq6S7g
   185881       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
13 Myanmar Online
News
  https://www.facebook.com/myanmaronline
medianews/
   1651768       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
14 D Nae Khit Media https://www.facebook.com/DnaethitMedia/  https://bamakhit.com/ 1906707       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
15 မြန်မာမှုခင်းသတင်း  https://www.facebook.com/groups/New
sMedia2/
https://bamakhit.com/  Public group       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။ bamakhit.com မှ သတင်းများကို ပြန်လည်ဝေမျှသည့် public group ဖြစ်သည်။
16 ဒီနေ့သတင်း https://www.facebook.com/%E1%80%92%E
1%80%AE%E1%80%B1%E1%80%94%E1%8
2%94%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%
84%E1%80%B9%E1%80%B8-125586467
822496/
https://bamakhit.com/     https://dkhitmedia.com/  12614       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။ bamakhit.com မှ သတင်းများကို ပြန်လည်ဝေမျှသည့် public group ဖြစ်သည်။
17 ဖြစ်ရပ်မှန်သတင်းများ   https://www.facebook.com/groups/newsburma/?ref=pages_groups_card&source_id=12558
6467822496
https://bamakhit.com/     https://dkhitmedia.com/  Public group       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
18 မြန်မာ့သတင်းဦး
သတင်းထူးများ
https://www.facebook.com/hotnewscollectio
nmyanmar/
https://bamakhit.com/     https://dkhitmedia.com/  43765   09963279000   အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။ bamakhit.com မှ သတင်းများကို ပြန်လည်ဝေမျှသည့် public group ဖြစ်သည်။
19 ၂၄ နာရီသတင်းများ https://www.facebook.com/dkhitnews24
/?ref=py_c&eid=ARCLcopvz7w5H1lTiaBa
DgzmCl-YQHJev1xATVLKa_6ElJiLwswitVTB
nyFKPNtgiO3Yh9s5IJvX8aXo
https://bamakhit.com/     https://dkhitmedia.com/  15156       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။ bamakhit.com မှ သတင်းများကို ပြန်လည်ဝေမျှသည့် public group ဖြစ်သည်။
20 Online သတင်းအတင်း https://www.facebook.com/dkhitnews
myanmar/?eid=ARDTIbGREzMETPZhzB
3PHjZlpT2baaXRo
ZzEyaVX8ZyyXUPeORMD606RcuaprFtm
yK-fXyYwZlo0DYml
https://bamakhit.com/     https://dkhitmedia.com/  836398   09 963279000   အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။ bamakhit.com မှ သတင်းများကို ပြန်လည်ဝေမျှသည့် public group ဖြစ်သည်။
21 GYAN PONE News

https://www.facebook.com/gyanponenews/

https://www.gyanpone.com/         အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။ FB page ၀င်မရတော့။  
22 မှုခင်းနှင့်အထူး
သတင်းများ
https://www.facebook.com/groups/19084
77172762794/
https://www.kalawnaryisin.com/    https://www.everytimestory.com/   https://www.thutayathamm.com/   
https://celelovemm.com/ www.gyanpone.com
 Public group       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
23 သတင်းစုံ https://www.facebook.com/groups/168280
7198414012/ 
Same as above  Public group       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
24 ရန်ကုန်သတင်း
ပုံရိပ်များ
https://www.facebook.com/Yangononlinenew
s/?ref=py_c&eid=ARAUu9CTstexOWsTkCnD
IXrYz-XDV-PLZddM2DwiuJPSsglkv9D24NiK6F_
lQTwCgBLP2l_9XG4fpHVE
   113956       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
25 အင်တာနက်သတင်းများ https://www.facebook.com/htutzawoom
wd/?ref=py_c&eid=ARC3dfB60Jk-GGzM1MFfv9BcOOIndVNrGv4hdUsKD
KH4yN8Z5p0tZcMb-siRW3uFuVMeeZ0NaATfZ7Up
http://shweyoemm.com/  81451       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
26 သတင်းကုန်စည် https://www.facebook.com/%E1%8
0%9E%E1%80%90%
E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%
B8%E1%80%80%E1
%80%AF%E1%80%94%E1%80%
B9%E1%80%85%E1%
80%8A%E1%80%B9-1430618963
820518/?ref=py_c&eid=ARAB_W8WJ
7YtEwlLKeXL3dm
uOwUEGhYXUj_URr9Z
Z0rGdt0sP0DegjD49cZG6mXp4P
mxbiVteHuhunnx
   42489       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
27 မှုခင်းနှင့်အထူးသတင်း https://www.facebook.com/%E1%
80%99%E1%82%88%E1%80%81%E1
%8 0%84%E1%80%B9%E1%80%B8
%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80
%84%E1%80%B9%E1%80%B7%
E1%80%A1%E1%80%91%E1% 80%
B0%E1%80%B8%E1%80
%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1
%80%B9%E1%80%B8-132288147451
859/?ref=py_c&eid=ARC-WrPXmfG ix2kqo7u7DvndyDSxRk_qUoKIf9vUeNL1vk
RAXSHksUB7nysfZRuzn80mbJbI43Rp2ktO
   69534       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
28 သတင်းနှင့်သုတ ရသ

https://www.facebook.com/%E1%80%9E%E1
%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80
%B8%E1%80%94%E1%80%BD%E1%80%84
%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%9E%E1
%80%AF%E1%80%90-%E1%80%9B%E1%80
%9E-1644518705844372/?ref=py_c&eid=ARCWC9ICt0qM1VgaWF42CW61WZ9L_Z
wYvV70qTPHscMt835aGptLhXtFZbnQYfOY19LH
s8_d6jdsHm5Z

https://shwethitsarmm.com/  6802       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
29 ပြည်သူ့အတွက်
News
  https://www.facebook.com/%E1%80%BB%
E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%B9%E1
%80%9E%E1%80%B0%E1%82%94%E1%
80%A1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%8
0%80%E1%80%B9-News-21292728290369
8/?ref=py_c&eid=ARAGnA8woDmmAHX4
Bss4H8i4dp2ytD7ZR0wRTwnPbBvSxV tn6m
Pt8n5JaMY-KSpXcF7si2apOV59RsJh
   44963       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
30 XYZ NEWS   https://xyznews.co/          အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
31 Myanmarnews24 https://www.facebook.com/myanmarnews24/     174739   09780 533467   အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
32 Media Lann   https://medialann.com/         အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
33 သတင်းမှန် https://www.facebook.com/realthadin.
media/?ref=br_rs
 
https://realthadin.com/  245455   09796001040    အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
34 စွယ်စုံသတင်း

https://www.facebook.com/swelsonenews
/?ref=br_rs

https://swelsonenews.net/  1558015       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
35 Lovely Myanmar   https://lovelymyanmar.com/         အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
36 Popin News   http://popinvdo.xyz/         အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
37 My News   mynews.com.mm         အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။ အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အခြေအမြစ်မရှိသည့် အချက်အလက်များ ရေးသားဖော်ပြသည်။ 
38 Myanmr Now
News Today
https://www.facebook.com/MyanmarNewMedia/  https://celelovemm.com/  120116       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
39 အကုန်သိရှယ်
သတင်းထူးများ

https://www.facebook.com/CentralNews
Myanmr1/?ref=py_c&eid=ARDKIFi Z8GYPcBhBB6TFcWdqakpSRMHR6n
lZAKjdQr-wWbqR-9n-SkvpAESLnC
3wYFzFz32QZCRL0D6d

https://celelovemm.com/   42673       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
40 ဟစ်တိုင် သတင်းစုံ

https://www.facebook.com/HTknowledge
/?r
ef=py_c&eid=ARBVsoVly-YavCk8n5oEb
2XDTY7HPOUO859vL7p9iIIFye04e
rtLNvD53y3ZIWzehiK8R3WFqN9sBUVx

 

 18073

      အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
41 မအူပင် ကျော်လွှား သတင်းမီဒီယာ https://www.facebook.com/%E1%80%99%
E1%80%A1%E1%80%B0%E1%80%95%E1
%80%84%E1%80%B9-%E1%80%B1%E1%
80%80%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80
%B9%E1%80%9C%E1%82%8A%E1%80%
AC%E1%80%B8-%E1%80%9E%E1%80%9
0%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%
E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%92%E1
%80%AE%E1%80%9A%E1%80%AC-17636
43187217042/
   119003       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
42 ဖြစ်ရပ်မှန်သတင်းစုံ https://www.facebook.com/%E1%80%BB
%E1%80%96%E1%80%85%E1%80%B9%
E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%B9%E
1%80%99%E1%80%BD%E1%80%94%E1
%80%B9%E1%80%9E%E1%80%90%E1%
80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%8
0%85%E1%80%AF%E1%80%B6-4994708
80204652/?refid=52&__tn__=C-R
   296220       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
43 Baganthar   https://baganthar.com/          အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
44 မအူပင်သတင်းပုံရိပ် https://www.facebook.com/maubinnewimage/    69855       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
45 Myanmar Daily https://www.facebook.com/MMmmDaily/?ref=br_rs https://www.dailymmm.com/   85482       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
46 Myanmar Daily News https://www.facebook.com/myanmardailynew/
?ref=br_rs
   205839       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
47 Daily Myanmar https://www.facebook.com/MyanmarLatestNews123/    81468       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။
48 Myanmar
Update News
-TV
https://www.facebook.com/Myanmar-Update-News-TV-842420745950161/    9351       အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင် အသိမပေးဘဲ ခိုးယူ ဖော်ပြသည်။ သတင်းရေးသား ဖော်ပြမှုများမှာလည်း သတင်းမီဒီယာ ကျင့်၀တ်နှင့် မညီဘဲ တစ်ဖက်သတ် ဖော်ပြသည်။

ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ် ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန်သည်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း -09448026326

အီးမေးလ် : [email protected]

ထုတ်ပြန်ချက်ဆိုင်ရာများ

© 2016 mpc. All Rights Reserved.