ပုံစံ(ခ)

 

တိုင်ကြားလွှာ

[ နည်းဥပဒေ၃၆]

 

 

 

သို့

          အငြင်းပွားမှုနှင့်တိုင်ကြားမှုများညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရေးကော်မတီ

          မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ

 

ရက်စွဲ၊…………….ခုနှစ်၊………………….လ………….ရက်

အကြောင်းအရာ။         ။ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးပါရန်တိုင်ကြားခြင်း။

 

၁။       သတင်းမီဒီယာသမား…………………./……………………. သတင်းမီဒီယာဌာနသည်-  သတင်းမီဒီယာဥပဒေ ပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မခွဲ (…..) (…..) (….) ပါ သတင်းမီဒီယာသမားတစ်ဦး၏ တာဝန်နှင့်ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းဖြစ်သော………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ကိုချိုးဖောက်ပြီးမဟုတ်မမှန်ဘဲ ……………………………………………………………………………………………………  ဖြစ်သဖြင့်တိုင်ကြားသူတွင်များစွာထိခိုက်နစ်နာလျှက်ရှိပါသည်။

 

၂။       သို့ပါ၍သတင်းမီဒီယာသမား ……………………./…………………. သတင်းမီဒီယာဌာနသည် သတင်းမီဒီယာဥပဒေ ပုဒ်မ၉ ပုဒ်မခွဲ (…..) (…..) (….) ပါ  သတင်းမီဒီယာသမားတစ်ဦး၏ တာဝန်နှင့်

ကျင့်ဝတ်သိက္ခာကို ချိုးဖောက်သည့်အတွက် ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပြီး အရေးယူပေးပါရန် တိုင်ကြားအပ်ပါသည်။

 

 

 

                                                   တိုင်ကြားသူလက်မှတ် ……………………………

                                                တိုင်ကြားသူအမည်   ……………………………

ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ် ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန်သည်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း -09448026326

အီးမေးလ် : [email protected]

ထုတ်ပြန်ချက်ဆိုင်ရာများ

© 2016 mpc. All Rights Reserved.