ပုံစံ(ဂ)


မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ
အငြင်းပွားမှုနှင့် တိုင်ကြားမှုများ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရေးကော်မတီ
ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရေးအမှုတွဲ
    [နည်းဥပဒေ၃၈ (က)]
အမှုတွဲအမှတ်၊ ………/ ၂၀ ……..


ရက်စွဲ၊ ………….  ခုနှစ်၊ ……….. လ ……… ရက်။

 

၁။    တိုင်ကြားသူအမည် …………………………………

၂။    တိုင်ကြားသူ ၏ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ………………………………..

၃။    တိုင်ကြားသူ ၏ နေရပ်လိပ်စာ၊ ဖုန်း၊ ဖက်စ်၊ အီးမေးလ် အမှတ် …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

၄။    တိုင်ကြားခြင်းခံရသူအမည်…………………………………../သတင်းဌာနအမည်……………………….…………

၅။    တိုင်ကြားခြင်းခံရသူ၏ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ………………………………………………………    ………………………………………………………………………………………

၆။    တိုင်ကြားခြင်းခံရသူ၏ နေရပ်လိပ်စာ၊ ဖုန်း၊ ဖက်စ်၊ အီးမေးလ် အမှတ် ………………………………………… …………………………………………………………………………………………

၇။    တိုင်ကြားသူအားမေးမြန်းဖြေကြားချက်အကျဉ်း ………………………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………တိုင်ကြားသူ၏လက်မှတ်

 

၈။    တိုင်ကြားသူ၏ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူ၊ ကိုယ်စားလှယ်……………….………………………………………… အားမေးမြန်းဖြေကြားချက်အကျဉ်း………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

တိုင်ကြားသူ၏ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူ၊ ကိုယ်စားလှယ် လက်မှတ်

 

၉။    တိုင်ကြားခြင်းခံရသူအားမေးမြန်းဖြေကြားချက်အကျဉ်း     ………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..။

 

                             တိုင်ကြားခြင်းခံရသူ၏ လက်မှတ်

 

၁၀။    တိုင်ကြားခံရသူ၏ တာဝန်ပေးခြင်းခံရသူ၊ ကိုယ်စားလှယ် …………………………………………………………. အားမေးမြန်း ဖြေကြားချက်အကျဉ်း….............................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

        တိုင်ကြားခြင်းခံရသူ၏ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူ၊ ကိုယ်စားလှယ် လက်မှတ်

 

၁၁။    ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

အဖွဲ့ဝင်                                          အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်                               အဖွဲ့ဝင်
      ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့

 

 

ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ် ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန်သည်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း -09448026326

အီးမေးလ် : [email protected]

ထုတ်ပြန်ချက်ဆိုင်ရာများ

© 2016 mpc. All Rights Reserved.