သတင်းမီဒီယာနည်းဥပဒေများ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန
အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၄၅ /၂၀၁၅
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း ၁ ရက်
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၊ ၁၇ ရက်)


ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် သတင်းမီဒီယာဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၃၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီနှင့်ညှိနှိုင်းပြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်ပါနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။အခန်း(၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

 ၁။    ဤ နည်းဥပဒေများကို သတင်းမီဒီယာနည်း ဥပဒေများ ဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။    ဤ နည်းဥပဒေများတွင်ပါရှိသော စကားရပ်များသည် သတင်းမီဒီယာဥပဒေတွင်ပါရှိသည့်အတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်စေရမည်။ ထို့ပြင် အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်စေရမည် -

(က)    ဥပဒေ ဆိုသည်မှာ သတင်းမီဒီယာ  ဥပဒေ ကို ဆိုသည်။

(ခ)    သတင်း ဆိုရာတွင် အချက်အလက် (Data)၊ မူရင်းစာ (Text)၊ ပုံရိပ်သဏ္ဌာန် (Image)၊ အသံ၊ သင်္ကေတ(Code)၊ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်၊ ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် အချက်အလက်အစုအဝေး (Data Base) တို့ ပါဝင်သည်။

(ဂ)    သတင်းအချက်အလက်ရယူခွင့် ဆိုရာတွင် သတင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အများပြည်သူသိခွင့်ရှိသော သတင်းအချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုနှင့်ဖြစ်စေ၊ ယင်းတို့ တစ်ခုခုထံမှဖြစ်စေ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းက သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းနှင့်အညီ လိုအပ်သော တွေ့ဆုံမေးမြန်း စုံစမ်းခွင့်၊ ကိန်းဂဏန်း၊ အချက်အလက်၊ စာရင်းဇယား၊ ရုပ်ပုံ၊ ဓာတ်ပုံ၊ သရုပ်ဖော်ပုံတို့ကို မိတ္တူကူးခွင့်၊ ကွန်ပျူတာဖိုင်ကူးခွင့်၊ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို မှတ်တမ်းတင်ခွင့် စသည်တို့ ပါဝင်သည်။

(ဃ)    တိုင်ကြားလွှာ ဆိုသည်မှာ သတင်းမီဒီယာသမား တစ်ဦးဦးက ဥပဒေ ပုဒ်မ ၉ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် တာဝန်နှင့်ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ချိုးဖောက်ခြင်းအတွက် အရေးယူပေးရန် နစ်နာသူက ကောင်စီသို့ တိုင်ကြားသည့် လျှောက်လွှာကို ဆိုသည်။

(င)     လုပ်ငန်းကော်မတီ ဆိုသည်မှာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈ အရ ကောင်စီက ဖွဲ့စည်းပေးသော လုပ်ငန်း ကော်မတီများ ကို ဆိုသည်။  

(စ)    အဖွဲ့ဆိုသည်မှာ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)ပါ အဆိုပြုသည့် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် (ဂ)ပါ ရွေးချယ်သည့် ကိုယ်စားလှယ်များကို ကောင်စီဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်ပေးသည့် ကောင်စီဝင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။


အခန်း(၂)
သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းထူထောင်ခြင်း

၃။    သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းကို ကုမ္ပဏီ ဖွဲ့စည်း၍ဖြစ်စေ၊ တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ လုပ်ကိုင်သူသည် သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလိုင်စင်မိတ္တူကို ကောင်စီသို့ ပေးပို့ရမည်။

၄။    သတင်းမီဒီယာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်သည် သတင်းမီဒီယာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ အဖြစ်မှရပ်နားလျှင်ဖြစ်စေ၊ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခြင်း မပြုတော့လျှင်ဖြစ်စေ၊ သတင်းမီဒီယာ လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အသိ အမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်ကို ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရလျှင်ဖြစ်စေ ကောင်စီသို့ ဆောလျင်စွာ အကြောင်းကြားရမည်။


အခန်း (၃)
ကောင်စီဝင်ရွေးချယ််တင်မြှောက်ခြင်း

၅။    (က)    ကောင်စီဝင်များ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရာတွင် တရားမျှတမှန်ကန်မှုနှင့် စနစ်တကျဖြစ်စေရန် ဝန်ကြီးဌာန သည် ကောင်စီနှင့်ညှိနှိုင်း၍ ကောင်စီဝင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သတ်မှတ်ပေးရမည်။ သို့ရာတွင် ပထမအကြိမ်ဖွဲ့စည်းရာ၌ ဝန်ကြီးဌာနသည်  မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်း ကောင်စီ(ယာယီ)နှင့် ညှိနှိုင်း၍ ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
       (ခ)    နည်းဥပဒေ ၅၊  နည်းဥပဒေခွဲ (က)အရ အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်ရမည်။   

(၁)    ကောင်စီဝင်အဖြစ်  ထပ်မံအရွေးခံခြင်း မပြုမည့် ကောင်စီဝင် (၃)ဦး။
 ခြွင်းချက်။   ပထမအကြိမ်အတွက်၊ ကောင်စီဝင်အဖြစ် ထပ်မံအရွေးခံခြင်း မပြုမည့် မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ) အဖွဲ့ဝင် (၃)ဦး။

(၂)    ကောင်စီဝင်အဖြစ် အရွေးမခံမည့် ဥပဒေပညာရှင် (၂)ဦး၊

(၃)    ကောင်စီဝင်အဖြစ် ပါဝင်အရွေးမခံမည့် သတင်းမီဒီယာနှင့်သက်ဆိုင်သည့် တတ်သိပညာရှင် (၃)ဦး။

(၄)    ဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ် အဆင့်ထက် မနိမ့်သည့် အရာထမ်း (၁)ဦး၊

၆။    နည်းဥပဒေ ၅ အရ ဖွဲ့စည်းသည့် အဖွဲ့သည် မိမိတို့အဖွဲ့ဝင်များထဲမှ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးတစ်ဦးစီကို အများဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်တာဝန်ပေးရမည်။


၇။    အောက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် အကျုံးဝင်သူအား ကောင်စီဝင်လောင်းအဖြစ် အမည်စာရင်း တင်သွင်းခြင်းမပြုရ-

(က)    နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ခြင်း၊
(ခ)    မကျန်းမာမှုကြောင့် ကောင်စီ၏လုပ်ငန်း  တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း၊
(ဂ)     အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ပြားမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရဖူးသူဖြစ်ခြင်း၊
(ဃ)    နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခုတွင် အမှုဆောင်် ရာထူး တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ခြင်း၊

၈။    (က)    အဖွဲ့သည် ကောင်စီဝင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရာတွင် ပါဝင်ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခံသူများ အမည်စာရင်း တင်သွင်းပေးရန် ကြေညာရမည်။
        (ခ)    သတင်းမီဒီယာသမားများ၊ သတင်းအေဂျင်စီများ၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူများ၊ စာရေးဆရာများ၊ ကဗျာဆရာများ၊ ကာတွန်း ရုပ်ပြဆရာများသည် မိမိတို့အဆိုပြုသည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်းကို လည်းကောင်း၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ စာပေယဉ်ကျေးမှု၊ ဥပဒေရေးရာ၊ သိပံ္ပနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များပါဝင်သည့် လူထုအဖွဲ့အစည်းများသည် မိမိတို့ ရွေးချယ်သည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်းကိုလည်းကောင်း စတင် ကြေညာသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း အဖွဲ့ထံ တင်ပြရမည်။

၉။    အဖွဲ့ သည်-

(က)    နည်းဥပဒေ ၈ ပါ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးရေ အဆိုပြုချက် ရရှိပြီးပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ရွေးချယ်ပွဲ မတိုင်မီ ၁၅ ရက်ထက်မနည်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်းကို  ကြိုတင်ကြေညာရမည်။
(ခ)    ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲ ကျင်းပမည့်နေ့ရက်၊ အချိန်၊ နေရာတို့ကို ရက်ပေါင်း(၃၀)ထက် မနည်း ကြိုတင် ကြေညာရမည်။

၁၀။        အဖွဲ့သည် အဆိုပြုလာသည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့် ရွေးချယ်သည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအနက် အောက်ဖော်ပြပါ ကောင်စီဝင်လောင်း အရေအတွက်ကို ရွေးချယ်ပေးရမည်-

(က)    သတင်းမီဒီယာသမားများ၊ သတင်းအေဂျင်စီများ၊ ပုံနှိပ်သူများ၊ ထုတ်ဝေသူများနှင့်ဖြန့်ချိသူများ စာရေးဆရာများ၊ ကဗျာဆရာများ၊ ကာတွန်းရုပ်ပြ ဆရာများက သတ်မှတ်အချိုးအစားအလိုက် အဆိုပြုသည့် ကိုယ်စားလှယ်များ (၁၀) ဦးမှ (၂၂)ဦး။
(ခ)  လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ စာပေယဉ်ကျေးမှု၊ ဥပဒေရေးရာ၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များ ပါဝင်သည့် လူထုအဖွဲ့အစည်းများက ရွေးချယ်သည့် ကိုယ်စားလှယ် (၂)ဦးမှ (၅)ဦး။

၁၁။  (က)    နိုင်ငံတော်သမ္မတက အဆိုပြုသည့် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက အဆိုပြုသည့် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးနှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ က အဆိုပြုသည့် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးတို့မှအပ ကျန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို သက်ဆိုင်ရာအစုအဖွဲ့များမှ ရွေးချယ်နိုင်ရေးအတွက် အဖွဲ့နှင့်တိုင်ပင်ပြီး ဝန်ကြီးဌာနက လိုအပ်သော သတ်မှတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
       (ခ)    ကောင်စီဝင်များ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရာတွင် လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသောနည်းလမ်းဖြင့်   ဆောင်ရွက် ရမည်။
       (ဂ)    ကောင်စီဝင်များ ရွေးချယ်ပွဲတွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများက ကန့်ကွက်လိုပါက ရွေးချယ် တင်မြှောက်ပွဲ   ကျင်းပသည့် နေ့ရက်မှ ၇ ရက် အတွင်း အဖွဲ့ထံ တင်ပြနိုင်သည်။
       (ဃ)    နည်းဥပဒေခွဲ(ဂ)ပါ တင်ပြချက်ကို လက်ခံရရှိသည့် နေ့ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်း ကြားနာစစ်ဆေးပြီး ဆုံးဖြတ်ရမည်။ အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ် အတည်ဖြစ်သည်။

၁၂။    ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အဆိုပြုသည့် ကောင်စီဝင်များနှင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသော ကောင်စီဝင်များသည် ကောင်စီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ (၁)ဦး၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၂)ဦး၊ အတွင်းရေးမှူး(၁)ဦး၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး(၂)ဦး၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူး(၁)ဦးနှင့် စာရင်းစစ် (၁)ဦး တို့ကို ကောင်စီဝင်များထဲမှ အများဆန္ဒအရ ရွေးချယ်တင်မြှောက်နိုင်သည်။

၁၃။    အဖွဲ့သည် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသော ကောင်စီဝင်များ၏အမည်စာရင်းကို နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ တင်ပြရမည်။

၁၄။    တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည့် ကောင်စီဝင်များသည် နိုုင်ငံတော်သမ္မတက အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ ဖွဲ့စည်းပြီးနောက်  ရက်ပေါင်း (၃၀) အတွင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ရှေ့မှောက်တွင် ကတိသစ္စာ ပြုရမည်။

၁၅။    အဖွဲ့သည် ကောင်စီသက်တမ်း နောက်တစ်ကြိမ်အတွက် အဖွဲ့အသစ်ဖွဲ့စည်းသည်အထိ လုပ်ငန်းတာဝန် ထမ်းဆောင် ရမည်။


အခန်း(၄)
ကောင်စီဝင် အစားထိုးရွေးချယ်ခြင်းနှင့် သက်တမ်း

၁၆။      နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့က အဆိုပြုရွေးချယ်သည့် ကောင်စီဝင် တစ်ဦးဦးသည် ဥပဒေပုဒ်မ (၁၆) ပါ အကြောင်းတစ်ရပ်ရပ်ကြောင့် ကောင်စီဝင်အဖြစ်မှ ရပ်စဲသွားသည့်အခါ ထိုလစ်လပ် သွားသော ကောင်စီဝင်အစား မူလအဆိုပြုရွေးချယ်ပေးခဲ့သည့် ပုဂ္ဂိုလ်မှ အစားထိုးရွေးချယ်ရမည်။    

၁၇။      အဖွဲ့သည် နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌနှစ်ဦးတို့က အဆိုပြုရွေးချယ်သည့် ကောင်စီဝင်မှ အပ ကျန်ကောင်စီဝင်များအနက် -

(က)    ကောင်စီဝင်တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ်  တစ်ဦးထက် ပိုသော ကောင်စီဝင်များကို ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆ ပါ အကြောင်း တစ်ရပ်ရပ်ကြောင့် ရပ်စဲသွားသည့်အခါ ထိုလစ်လပ်သွားသော ကောင်စီဝင်၏ သက်ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့ များမှ ကိုယ်စားလှယ်များအနက်လစ်လပ်သည့် ကောင်စီဝင်အရေအတွက်ကို  အစားထိုးရွေးချယ်နိုင်သည်။
(ခ)    ကောင်စီဝင်ဦးရေ အနည်းဆုံးသတ်မှတ်ချက် ၁၅ ဦးအောက်လျော့နည်းပါက အစားထိုး  ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းကို ရက်ပေါင်း (၆၀) အတွင်းကျင်းပ၍ ရွေးချယ်ရမည်။
(ဂ)    အစားထိုးရွေးချယ် တင်မြှောက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဤနည်းဥပဒေများ၊ အခန်း(၃) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၈။    (က)    နည်းဥပဒေ ၁၇ အရ အစားထိုး ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခြင်းခံရပြီး အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်၍ ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းသည့် ကောင်စီဝင်၏သက်တမ်းသည် ကောင်စီ၏ ကျန်ရှိသည့် သက်တမ်းအတွက်သာ ဖြစ်သည်။
         (ခ)    အဖွဲ့သည် ကောင်စီ၏ သက်တမ်း ၃ နှစ် မပြည်မီ အနည်းဆုံး ၃ လ ကြိုတင်၍ ဤနည်းဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အသစ်ဖွဲ့စည်းမည့် ကောင်စီကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမည်။


    
အခန်း(၅)
ကောင်စီ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၉။    ကောင်စီသည် ဥပဒေပါ ရည်ရွယ်ချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အောက်ပါ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက် ရမည် -


(က)    ဥပဒေနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ရေးသား၊ ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခွင့်၊ ထုတ်လွှင့်ခွင့် ရရှိရေးကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
(ခ)    သတင်းမီဒီယာသမားများ လိုက်နာရမည့် တာဝန်၊ ကျင့်ဝတ်၊ စည်းကမ်းနှင့် ကျင့်စဉ်များကို လိုက်နာခြင်း မရှိသော စာနယ်ဇင်းသမားများအား အငြင်းပွားမှုနှင့်တိုင်ကြားမှုများ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရေးကော်မတီက သတ်မှတ်ပေးသော လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ စိစစ်ခြင်း၊
(ဂ)       ကောင်စီဝင်အားလုံး တက်ရောက်သော နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေး အစီရင်ခံစာပြုစုခြင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စ ညှိနှိုင်းခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ အစီရင်ခံစာ တင်ပြခြင်း၊
(ဃ)    ကောင်စီဝင် အားလုံးပါဝင်သော အစည်း အဝေးကို အနည်းဆုံး နှစ်လလျှင် တစ်ကြိမ် ကျင်းပခြင်း၊

၂၀။    ကောင်စီသည် ဥပဒေပါ ရည်ရွယ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်ပါက သတင်း မီဒီယာဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ယင်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ညှိနှိုင်းပြီး အောက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက် နိုင်သည်-

(က)    သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ပုံနှိပ်သူ၊ ထုတ်ဝေသူများက မိမိတို့ တည်ထောင် ဆောင်ရွက်နေသည့်  လုပ်ငန်း၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့စာရင်းကို ကောင်စီသို့ စာရင်းပေးသွင်းစေခြင်း၊
(ခ)    သတင်းမီဒီယာများ၊ စာနယ်ဇင်း အသင်းအဖွဲ့ များက သတင်းမီဒီယာ ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်မှုများရှိလာပါက သတိပေးခြင်း၊ အဆိုပါ ဖောက်ဖျက်မှုများနှင့် အငြင်းပွားမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးမှု ရလဒ်များကို အများ ပြည်သူသို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း။
(ဂ)    သတင်းမီဒီယာသမားများ၏ ဥပဒေနှင့်အညီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအပေါ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု သို့မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက စွက်ဖက် နှောင့်ယှက် ခြိမ်းခြောက်မှုများ ပြုလုပ်ပါက အဆိုပါပြုမူမှုကို အများပြည်သူ သို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း၊
(ဃ)    သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်၊ ကျင့်ဝတ်များနှင့်အညီ ရေးသားပုံနှိပ်ဖြန့်ချိမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍အခြား အဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်သည့် ကိစ္စရပ်များကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း၊
(င)    ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းများ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေး၊ ဖြန့်ချိရေးလုပ်ငန်းများတွင် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများထံမှ လိုအပ်သော အထောက်အပံ့များ ရရှိရေး အတွက် ဆွေးနွေးအဖြေရှာခြင်း၊၊
(စ)    အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများ၌ သတင်းရယူရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းက သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ပေးအပ်ထားသည့်  ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဆ)    သတင်းထောက်များက သတင်းယူရာတွင် သတ်မှတ်ထားသော တံဆိပ်၊ သက်သေခံ အထောက်အထား များပါရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဇ)    သတင်းမီဒီယာသမားများ၏ အရည်အသွေး တိုးတက်မြင့်မားရေးလုပ်ငန်းများဆောက်ရွက်ခြင်း၊
(ဈ)    ကောင်စီ၏ လုပ်ငန်းများကို အထောက်အကူဖြစ်မည့် အကြံပေးချက်များစသည့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ည)    သတင်းစာ၊ မဂ္ဂဇင်း၊ စာစောင်များနှင့် ထုတ်ဝေစာများထုတ်ဝေခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ဝေခွင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသော စာရင်းကိုရရှိနိုင်ရေး မူပိုင်ခွင့်နှင့်မှတ်ပုံတင် ဌာနခွဲနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဋ)    သတင်းမီဒီယာနှင့် သက်ဆိုင်သော အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှ လုပ်ငန်းထူထောင်သူများစာရင်းနှင့် အချက်အလက်များကို ကောင်စီသို့ပေးပို့ရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဌ)    ဥပဒေပုဒ်မ ၁၈ ပါလိုအပ်သော လုပ်ငန်း ကော်မတီများကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် လိုအပ်သော ကောင်စီဝင်များနှင့် ကောင်စီဝင် မဟုတ်သူများကို လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ပါဝင် ဆောင်ရွက်စေခြင်း၊


အခန်း(၆)
ကောင်စီဝင်များနှင့် ရပိုင်ခွင့်များ


၂၁။    ကောင်စီဝင်များသည် ကောင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျင်းပသော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အစည်းအဝေး၊ ဆွေးနွေးပွဲနှင့် အခမ်းအနားများသို့ တက်ရောက်သည့်အတွက် ခရီးစရိတ်၊ တည်းခိုစရိတ်တို့ အပါအဝင် ကုန်ကျစရိတ်များကို ကောင်စီက သတ်မှတ်သည့် နှုန်းထားအတိုင်းရယူခွင့် ရှိသည်။

၂၂။    ကောင်စီဝင်များသည် နည်းဥပဒေ ၂၁ ပါ  ကုန်ကျစရိတ်အပြင် မိမိတို့အားရွေးချယ် တင်မြှောက်သည့် စာနယ်ဇင်း အဖွဲ့အစည်းက ချီးမြှင့်သည့် ငွေကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။ ကောင်စီဝင်များသည် မိမိတို့၏ ကောင်စီဆိုင်ရာ တာဝန် ဝတ္တရားများ အပြင် မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော စာနယ်ဇင်း အဖွဲ့အစည်းများအတွက်လည်း ပူးတွဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရှိသည်။

၂၃။    ကောင်စီဝင်တစ်ဦးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ စာနယ်ဇင်းသမားတစ်ဦးအဖြစ်လည်းကောင်း မိမိလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ပေးကမ်းသည့် တံစိုးလက်ဆောင် တစ်စုံတစ်ရာကို လက်ခံခွင့်မရှိစေရ။


အခန်း(၇)
ကောင်စီ၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များ လွှဲပြောင်းလက်ခံခြင်း

၂၄။    နိုင်ငံတော်သမ္မတ ကအမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန် ဖွဲ့စည်းသည့် နေ့ရက်မှစ၍ ရက်ပေါင်း (၃၀) အတွင်း ကောင်စီ ပိုင် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အောက်ပါတို့အား လွှဲပြောင်းရမည်-

(က)    ကောင်စီ၏ရန်ပုံငွေနှင့် ငွေစာရင်းများ၊
(ခ)    ရရန်ရှိငွေနှင့် ပေးရန်ရှိငွေများ၊ ယင်းတို့နှင့် ပတ်သက်သည့် စာရင်းဇယားများ၊
(ဂ)    ကောင်စီ၏ရုံးသုံးပစ္စည်းများ၊ ပရိဘောဂများ၊ စာရွက် စာတမ်း၊ မှတ်တမ်းများ၊ စာတွဲများ၊ စာအုပ်များ၊
(ဃ)    ဝန်ထမ်းစာရင်းနှင့် ယင်းတို့၏ လုပ်ငန်း တာဝန် ခွဲဝေပုံများ၊
(င)    ကောင်စီပိုင် အခြားပစ္စည်း ကိရိယာတန်ဆာ ပလာများ၊
(စ)    စာချုပ်စာတမ်းများ၊ ဘဏ်စာအုပ်စသည်များ၊
(ဆ)    ကောင်စီက ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သည့် ကော်မတီ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာ အမှုတွဲများ၊
(ဇ)    ကောင်စီက ပိုင်သော သို့မဟုတ် အသုံးပြု လျက်ရှိသော အခြားရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းနှင့် မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများ။

၂၅။    ကောင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်အရပ်ရပ်ကို အသစ်ဖွဲ့စည်းသည့် ကောင်စီသို့ လွှဲပြောင်းပြီးသည့် အချိန်မှစ၍ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားသည့် ကောင်စီ၏ တာဝန်ပြီးဆုံးသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

၂၆။    သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့်ကောင်စီ၏ လက်ထက်တွင် မပြီးပြတ်သေးသော အမှုကိစ္စများနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန် အားလုံးကို လွှဲပြောင်းလက်ခံသည့် ကောင်စီက ဆက်လက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။


အခန်း (၈)
ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရန်ပုံငွေ ထူထောင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် သုံးစွဲခြင်း

၂၇။    ကောင်စီသည် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉ ပါ ရငွေများကို ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်၍ ရန်ပုံငွေ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စနစ်တကျ စာရင်းပြုစုခြင်း၊ မှတ်တမ်းထားရှိခြင်း၊ ဘဏ္ဍာငွေစာရင်း ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ အကူအညီဖြင့် ရေးဆွဲ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် နည်းလမ်းတကျသုံးစွဲခြင်းတို့ ပြုရမည်။

၂၈။    ကောင်စီသည် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အောက်ပါအသုံးစရိတ်များကို သတ်မှတ်ပြီး မိမိရန်ပုံငွေမှ ကျခံသုံးစွဲရန် ဆုံးဖြတ် နိုင်သည် -  

(က)    ကောင်စီဝင်များ၏ အစည်းအဝေးများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် အခမ်းအနားများစရိတ်၊ နေ့တွက်ခရီးစရိတ်၊ တည်းခိုစရိတ်၊ ပြည်တွင်း ခရီး၊ ပြည်ပခရီး၊ ဟောပြောပွဲများနှင့် သင်တန်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ

(ခ)    လူမှုရေးနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ လှူဒါန်းငွေများ၊
(ဂ)    တိုင်းရင်းသားမီဒီယာ လုပ်ငန်းအတွက် ကူညီ ထောက်ပံ့မှုများ၊
(ဃ)    သတင်းဆုအပါအဝင် စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းအတွက်ချီးမြှင့်သည့် ဆုကြေးနှင့် အသုံးစရိတ်များ။
(င)    ကောင်စီက ထုတ်ဝေသည့် စာစောင်များအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ၊ စာအုပ်စာတမ်း ဝယ်ယူသည့် ကုန်ကျ စရိတ်များ၊
(စ)    နိုင်ငံတကာ သတင်းမီဒီယာ အဖွဲ့အစည်းများတွင် အသင်းဝင်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ထည့်ဝင်ရသည့် ကုန်ကျစရိတ်များ။
(ဆ)     ရုံးအဖွဲ့၏ ကုန်ကျစရိတ်များ။

၂၉။    ကောင်စီသည် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉ ပါ ရငွေများဖြင့် ထူထောင်သော ရန်ပုံငွေထိန်းသိမ်းသုံးစွဲခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည် -

(က)    လစဉ် အသုံးစရိတ်ဖြစ်သော ငှားရမ်းခများ၊ ဝန်ထမ်းလစာများ၊ ပုံမှန်အစည်းအဝေးစရိတ်များ၊ စာရေးကိရိယာ၊ စာအုပ်စာတမ်းဝယ်ယူမှု၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားခ၊ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ပြောဆိုခနှင့် အခြားကုန်ကျစရိတ်များအတွက် သီးခြားငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊
(ခ)    ဥပဒေပုဒ်မ ၂၀ အရ ကောင်စီဝင်အင်အား သုံးပုံနှစ်ပုံ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ရန်ပုံငွေ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်းရေးဆွဲပြီး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ)    လစဉ်နှင့်နှစ်စဉ်ရငွေ၊ သုံးငွေစာရင်းများကို ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊
(ဃ)    ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ် က တာဝန် ပေးအပ်သည့် စာရင်းစစ်အဖွဲ့၏ စစ်ဆေးမှုခံယူခြင်း၊
 (င)    လစဉ် စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ခြောက်လပတ် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် နှစ်ချုပ်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းကို ကောင်စီ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်း၊

(စ)    ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ထံသို့ တင်ပြသည့် စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာတွင် ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်၏ စစ်ဆေးချက်နှင့် ကောင်စီ က အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကို ဖော်ပြခြင်း။


အခန်း(၉)
သတင်းအချက်အလက် ရယူခွင့်

၃၀။    သတင်းမီဒီယာသမားသည်ဥပဒေပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ အများပြည်သူသိခွင့်ရှိသောသတင်း အချက်အလက် များကို တောင်းခံရာတွင် သတင်းမီဒီယာသမား သက်သေခံကတ်ပြားပြသ၍ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများထံမှ တောင်းယူ ကြည့်ရှုခွင့်နှင့် အမှန်တကယ် ကျသင့်သည့် အဖိုးအခမှလွဲ၍ အခြားအပိုဆောင်း စရိတ်များ၊ အဖိုးအခများ ပေးရန်မလိုပဲ တောင်းယူ ကြည့်ရှုခွင့်၊ မိတ္တူကူးယူခွင့် ရှိသည်။

၃၁။  အများပြည်သူ သိခွင့်ရှိသော သတင်းအချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ရန် တာဝန်ရှိသည့် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ဌာနများ မဆို -

(က)    ဥပဒေပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အများ ပြည်သူသိခွင့်ရှိသော သတင်းအချက် အလက်များ၊ ဓာတ်ပုံ၊ သရုပ်ဖော်ပုံ၊ ကိန်း ဂဏန်း၊ စာရင်းဇယားများကို တောင်းယူ ကြည့်ရှုရာတွင်လည်းကောင်း မိတ္တူကူးယူခွင့် ရယူရာတွင် လည်းကောင်း တာဝန်ရှိသူသည် ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ငြင်းဆန်ခြင်း၊ အချိန်ဆွဲခြင်း မရှိစေရ။
(ခ)    လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေသော သတင်းများနှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်စဉ်များအရ အမြန်ပြန်ကြားပေး ရမည့် သတင်းများကို တောင်းခံလာပါက သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူသည် တောင်းခံမှုကို လက်ခံရရှိချိန်မှ အလုပ် လုပ်ချိန် (၂၄) နာရီအတွင်း အကြောင်းပြန်ကြားရမည်။ ဖြစ်နိုင်သမျှ အစောဆုံး အကြောင်းပြန်ကြား ရမည်။
(ဂ)    လွန်ခဲ့သောဖြစ်ရပ်များမှ အချက်အလက်များ၊ မှတ်တမ်းများ၊ စာရင်းဇယားများကို ပြန်လည်ရှာဖွေပြီးမှ ပြန်ကြားရမည့် သတင်းများကို တောင်းခံလိုပါက သတင်းအချက် အလက်ရယူခွင့်ပြုရန် လျှောက်လွှာ ပုံစံ(က) တွင် ဖြည့်စွက်ပြီး တရားဝင်စာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဖက်စ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အခြား အီလက်ထရွန်းနစ် နည်းလမ်းဖြင့်ဖြစ်စေ တောင်းခံနိုင်သည်။ ထိုသို့ တောင်းခံလာပါက သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူသည် တောင်းခံသည့်နေ့မှ တရားဝင်ရုံးပိတ်ရက်များမှအပ အလုပ်လုပ်ရက် (၁၅) ရက် အတွင်း အကြောင်း ပြန်ကြားရမည်။
(ဃ)    သတင်းမီဒီယာများ၏ သတင်းအချက်အလက် တောင်းခံမှုအပေါ် ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ငြင်းဆိုနိုင်သည်။ အဆိုပါအကြောင်း ပြချက်သည် ခိုင်လုံမှုမရှိကြောင်း သို့မဟုတ် ဥပဒေနှင့်မကိုက်ညီ ကြောင်း သတင်းတောင်းခံသူက တိုင်ကြားလာပါက သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူသည် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၄ နှင့်အညီ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုကို သက်ဆိုင်ရာ သတင်းမီဒီယာသို့  ပြန်လည်အကြောင်းပြန်ကြားရမည်။ထိုုဖြေရှင်း ချက်ကိုုမကျေနပ်ပါက သတင်းမီဒီယာ အဖွဲ့အစည်း သိုု့မဟုုတ် သတင်းမီဒီယာသမားသည် ကောင်စီသိုု့ တိုုင်ကြားနိုင်သည်။ ကောင်စီသည်တိုင်ကြားချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြည်ထောင်စု၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများထံ အကြောင်းကြားရမည်။ အဆိုပါ အကြောင်းကြားချက်ရရှိပါက ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများက အရေးယူဆောင်ရွက် ပေးရမည်။

၃၂။    (က)      စစ်မက်ဖြစ်ပွားရာ ဒေသ၊ အရေးအခင်း၊ အဓိကရုဏ်း သို့မဟုတ် အများပြည်သူ ဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပွားရာ ဒေသတွင် သတင်းယူရန် ရှိသည့်အခါ မိမိတို့၏ လုံခြုံရေးအတွက် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိ အဖွဲ့အစည်း သို့ သက်ဆိုင်ရာ သတင်းမီဒီယာ အဖွဲ့အစည်းက တာဝန်ပေးအပ်ထားသော သတင်းမီဒီယာသမား သက်သေခံကတ်ပြားပြသ၍  သတင်းရယူခွင့်ပြုရန် တောင်းခံနိုင်သည်။ ထိုသို့ တောင်းခံ၍ သတင်းရယူရာ တွင် သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။

(ခ)    သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်း အသီးသီး ကလည်းအများပြည်သူသိခွင့်ရှိသော သတင်း အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး မီဒီယာများက တောင်းခံလာပါက ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်ရန် ဆောလျင်စွာ စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးရမည်။

 

အခန်း(၁၀)
သတင်းအချက်အလက်များကို စိစစ်ရေးသား ဖော်ပြခြင်း

၃၃။    သတင်းမီဒီယာသမားသည် -

(က)    သတင်းရယူရာတွင် ဥပဒေပါ တာဝန်နှင့် ကျင့်ဝတ်များကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း မပြုရ။
(ခ)    သတင်းရေးသား ဖော်ပြရာတွင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂက ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ထားသည့်  လူ့အခွင့်အရေးကြေညာ စာတမ်းပါ အခွင့်အရေးများနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ နိုင်ငံသားများ၏မူလအခွင့်အရေးများကို လေးစား ရမည်။
(ဂ)    ဥပဒေပုဒ်မ ၉ ပါ သတင်းသမား၏ ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည်။


အခန်း(၁၁)
ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းခြင်းနှင့်အရေးယူခြင်း

၃၄။  ကောင်စီသည် ဥပဒေပုဒ်မ ၉ တွင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသောတာဝန်နှင့် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စွပ်စွဲ တိုင်ကြားချက်များကို ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးရာတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် အလို့ငှာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈ အရ အငြင်းပွားမှုနှင့်တိုင်ကြားမှုများညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရေး ကော်မတီတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရမည်။

၃၅။    နစ်နာသောဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်သည် သတင်းမီဒီယာသမားတစ်ဦးဦးက ဥပဒေပုဒ်မ ၉ တွင် ပြဋ္ဌာန်း ထားသည့် တာဝန်နှင့်ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း တစ်ရပ်ရပ်ကို ချိုးဖောက်ကြောင်း ခိုင်လုံသော အထောက်အထားဖြင့် -

(က)    ရှေးဦးစွာ ညှိနှိ်ုင်းဖြေရှင်းပေးရန် ကောင်စီသို့ တိုင်ကြားလွှာပုံစံ(ခ)ဖြင့်တိုင်ကြားနိုင်သည်။
(ခ)    ဥပဒေ ပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ (ဃ)၊ (စ) နှင့် (ဆ) ပါ တာဝန်နှင့်ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း တစ်ရပ်ရပ် ဖောက်ဖျက်မှု အတွက် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က) သို့မဟုတ် ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးသို့ တိုက်ရိုက် လျှောက်ထားစွဲဆို နိုင်သည်။

၃၆။    သတင်းမီဒီယာသမားတစ်ဦးဦးက ဥပဒေ ပုဒ်မ ၉ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် တာဝန်နှင့်ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်း တစ်ရပ်ရပ်ကို ချိုးဖောက်ခြင်းကြောင့် နစ်နာသည်ဟုယူဆသော ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း၏ တာဝန်ရှိသူ သို့မဟုတ် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူက ဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ကဖြစ်စေ ရေးသားပုံနှိပ်ဖော်ပြခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်ခြင်းပြုသည့် နေ့ရက်မှ ရက်ပေါင်း (၉၀) အတွင်း တိုင်ကြားလွှာ ပုံစံ(ခ) ဖြင့်ကောင်စီသို့ တိုင်ကြားနိုင်သည်။

၃၇။    နစ်နာသောဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်သည် ကောင်စီသို့ တိုင်ကြားလွှာဖြင့် တိုင်ကြားပြီး နောက်တွင် ပြစ်မှု ကြောင်းအရဖြစ်စေ၊ တရားမကြောင်းအရဖြစ်စေ၊ တရားရုံးသို့ စွဲဆိုလျှင် ကောင်စီသို့တိုင်ကြားခဲ့သော တိုင်ကြားလွှာကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရမည်။

၃၈။    အငြင်းပွားမှုနှင့် တိုင်ကြားမှုများ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရေး ကော်မတီသည် -

(က)    တိုင်ကြားလွှာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရေး  အမှုတွဲပုံစံ(ဂ) ဖွင့်လှစ်ရမည်။
(ခ)    တိုင်ကြားသူနှင့် တိုင်ကြားခြင်းခံရသူတို့ထံ ၎င်းတို့နှင့်ညှိနှိုင်းပြီး ညှိနှိုင်းမည့်နေ့ရက်၊ အချိန်နှင့်နေရာတို့ကို သတ်မှတ်ပြီး ဆင့်ဆိုနိုင်သည်။ ထိုသို့ ဆင့်ဆိုသည့် နေ့ရက်၊ အချိန်နှင့်နေရာသို့ တစ်ဖက်ဖက်မှ ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် လာရောက်နိုင်ခြင်းမရှိပါက ဒုတိယအကြိမ် ညှိနှိုင်းပြီး နေ့ရက်၊ အချိန်နှင့် နေရာတို့ကို ထပ်မံသတ်မှတ်၍ ဆင့်ဆို နိုင်သည်။
(ဂ)    တိုင်ကြားခံရသူအားဖြေရှင်းလွှာတင်ပြစေရမည်။
(ဃ)    ဤ နည်းဥပဒေအရ ဆင့်ဆိုခြင်း၊ မေးမြန်းခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းတို့ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။
(င)    တိုင်ကြားလွှာနှင့် ဖြေရှင်းလွှာအပေါ် အငြင်းပွားသည့် အချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်ကြားသူနှင့် ယင်း၏ သက်သေများကိုလည်းကောင်း၊ တိုင်ကြားခံရသူနှင့် ယင်း၏သက်သေများကို လည်းကောင်း ကောင်စီ၏ ရှေ့မှောက်တွင် ကောင်စီဝင်များက မေးမြန်းချက်များကို  အကျဉ်းချုပ်ရေးမှတ်ရမည်။ ထို့သို့ရေးမှတ်ချက် ကို ဖတ်ပြပြီး မေးမြန်းခြင်းခံရသူနှင့် ကောင်စီဝင်များက လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။
(စ)   တိုင်ကြားသူနှင့် တိုင်ကြားခြင်းခံရသူများအား နှစ်ဖက်ပြေလည်နိုင်ရန် ကောင်စီက အတတ်နိုင်ဆုံး ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်ပေး၍ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက် အမှုတွဲ ပိတ်ရမည်။ အကယ်၍ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်း၍မရရှိပါက ထိုသို့မရရှိကြောင်း မှတ်တမ်းရေးပြီး အမှုတွဲကိုပိတ်ရမည်။
(ဆ)    နည်းဥပဒေခွဲ (ခ) အရ ဆင့်ဆိုချက်အတည် ဖြစ်ပါလျက် သတ်မှတ်သည့်နေ့ရက်အချိန်တွင် ခိုင်လုံသော အကြောင်းမရှိဘဲ တိုင်ကြားသူ သို့မဟုတ် ၎င်းကတာဝန်ပေးခြင်းခံရသူမလာရောက်လျှင် သော်လည်းကောင်း၊ တိုင်ကြားခြင်းခံရသူ သို့မဟုတ် ၎င်း၏တာဝန်ပေးခြင်းခံရသူ မလာရောက်လျှင် သော်လည်းကောင်း ကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထုတ်ပြန် ကြေညာနိုင်သည်။
 (ဇ)    ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းမှုကိုတိုင်ကြားစာလက်ခံရရှိသည့် နေ့မှစ၍  (၁၅) ရက် အတွင်း စတင် ဆောင်ရွက်ရမည်။
 (ဈ)    စတင်ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းမှုကို ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၃၉။    တိုင်ကြားသူနှင့် တိုင်ကြားခြင်းခံရသူတို့သည် -

(က)    ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
(ခ)    ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရာ၌ ပြေလည်မှုမရရှိလျှင်ဖြစ်စေ၊ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုလျှင်ဖြစ်စေ သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးတွင်တရားစွဲ ဆိုနိုင်သည်။

၄၀။    ကောင်စီသည် အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မိမိဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် သဘောထားများကို သတင်းထုတ်ပြန် နိုင်သည်။


အခန်း (၁၂)
ရုံးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၄၁။    ကောင်စီ၏  နေ့စဉ် ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရန် ကောင်စီသည်-

(က)    ရုံးအဖွဲ့၏ ရုံးလုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းပုံကို ရေးဆွဲပြီး အရာထမ်းနှင့် အမှုထမ်းများကို ခန့်အပ် တာဝန်ပေးခြင်းတို့ ပြုနိုင်သည်။

(ခ)    ရုံးဝန်ထမ်းအဖွဲ့တွင် ခန့်ထားသော အရာထမ်းနှင့် အမှုထမ်းများအား တည်ဆဲဥပဒေနှင့် အညီ အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူ စာချုပ်များချုပ်ဆိုခန့်အပ်ပြီး ၎င်းတို့၏ တာဝန်များနှင့် အခွင့်အရေးများ ကိုသတ်မှတ်ပေးရမည်။

(ဂ)    ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကြီးကြပ်နိုင်ရန် ရုံးအဖွဲ့မှူး တစ်ဦးကို ခန့်အပ်တာဝန်ပေးနိုင်သည်။

၄၂။    ကောင်စီသည် ရုံးဝန်ထမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ -

(က)    အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်နှင့် အလုပ်ခွင်   စည်းကမ်းများ ရေးဆွဲသတ်မှတ်ထားရမည်။

(ခ)    လစာစရိတ်နှင့်ခံစားခွင့်များကို တည်ဆဲ အလုပ်သမားဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့်အညီ သတ်မှတ်ပေးရမည်။

(ဂ)    အခါအားလျော်စွာ ချီးမြှင့်ငွေ၊ ထောက်ပံ့ငွေများ ပေးနိုင်သည်။

ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ် ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန်သည်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း -09448026326

အီးမေးလ် : [email protected]

ထုတ်ပြန်ချက်ဆိုင်ရာများ

© 2016 mpc. All Rights Reserved.