ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းခြင်းနှင့်အရေးယူခြင်း ဥပဒေ

 ၃၄။  ကောင်စီသည် ဥပဒေပုဒ်မ ၉ တွင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသော တာဝန်နှင့် ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စွပ်စွဲ တိုင်ကြားချက်များကို ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးရာတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် အလို့ငှာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈ အရ အငြင်းပွားမှုနှင့် တိုင်ကြားမှုများ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရေး ကော်မတီတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရမည်။

၃၅။    နစ်နာသောဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်သည် သတင်းမီဒီယာသမား တစ်ဦးဦးက ဥပဒေပုဒ်မ ၉ တွင် ပြဋ္ဌာန်း ထားသည့် တာဝန်နှင့် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း တစ်ရပ်ရပ်ကို ချိုးဖောက်ကြောင်း ခိုင်လုံသော အထောက်အထားဖြင့် -

(က)    ရှေးဦးစွာ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးရန် ကောင်စီသို့ တိုင်ကြားလွှာပုံစံ (ခ) ဖြင့်တိုင်ကြားနိုင်သည်။

(ခ)    ဥပဒေ ပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ (ဃ)၊ (စ) နှင့် (ဆ) ပါ တာဝန်နှင့်ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း တစ်ရပ်ရပ် ဖောက်ဖျက်မှု အတွက် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က) သို့မဟုတ် ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးသို့တိုက်ရိုက် လျှောက်ထားစွဲဆိုနိုင်သည်။

၃၆။    သတင်းမီဒီယာသမားတစ်ဦးဦးက ဥပဒေ ပုဒ်မ ၉ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် တာဝန်နှင့်ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်း တစ်ရပ်ရပ်ကို ချိုးဖောက်ခြင်းကြောင့် နစ်နာသည်ဟု ယူဆသော ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း၏ တာဝန်ရှိသူ သို့မဟုတ် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူကဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ကဖြစ်စေ ရေးသားပုံနှိပ်ဖော်ပြခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်ခြင်းပြုသည့် နေ့ရက်မှ ရက်ပေါင်း (၉၀) အတွင်း တိုင်ကြားလွှာ ပုံစံ(ခ) ဖြင့်ကောင်စီသို့ တိုင်ကြားနိုင်သည်။

၃၇။    နစ်နာသောဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်သည် ကောင်စီသို့ တိုင်ကြားလွှာဖြင့် တိုင်ကြားပြီး နောက်တွင် ပြစ်မှု ကြောင်းအရဖြစ်စေ၊ တရားမကြောင်းအရဖြစ်စေ၊ တရားရုံးသို့စွဲဆိုလျှင် ကောင်စီသို့ တိုင်ကြားခဲ့သော တိုင်ကြား လွှာကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရမည်။

၃၈။    အငြင်းပွားမှုနှင့် တိုင်ကြားမှုများ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရေး ကော်မတီသည် -

(က)    တိုင်ကြားလွှာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရေး  အမှုတွဲ ပုံစံ(ဂ) ဖွင့်လှစ်ရမည်။

(ခ)    တိုင်ကြားသူနှင့် တိုင်ကြားခြင်းခံရသူတို့ထံ ၎င်းတို့နှင့်ညှိနှိုင်းပြီး ညှိနှိုင်းမည့်နေ့ရက်၊ အချိန်နှင့်နေရာ တို့ကို သတ်မှတ်ပြီး ဆင့်ဆိုနိုင်သည်။ ထိုသို့ ဆင့်ဆိုသည့် နေ့ရက်၊ အချိန်နှင့်နေရာသို့ တစ်ဖက်ဖက်မှ ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် လာရောက်နိုင်ခြင်းမရှိပါက ဒုတိယအကြိမ် ညှိနှိုင်းပြီး နေ့ရက်၊ အချိန်နှင့် နေရာတို့ကို ထပ်မံသတ်မှတ်၍ ဆင့်ဆိုနိုင်သည်။

(ဂ)    တိုင်ကြားခံရသူအားဖြေရှင်းလွှာတင်ပြစေရမည်။

(ဃ)    ဤ နည်းဥပဒေအရ ဆင့်ဆိုခြင်း၊ မေးမြန်းခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းတို့ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(င)    တိုုင်ကြားလွှာနှင့် ဖြေရှင်းလွှာအပေါ် အငြင်းပွားသည့် အချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်ကြားသူနှင့် ယင်း၏ သက်သေများကိုလည်းကောင်း၊ တိုင်ကြားခံရသူနှင့် ယင်း၏သက်သေများကို လည်းကောင်း ကောင်စီ၏ ရှေ့မှောက်တွင် ကောင်စီဝင်များက မေးမြန်းချက်များကို  အကျဉ်းချုပ်ရေးမှတ်ရမည်။ ထို့သို့ ရေးမှတ်ချက်ကိုဖတ်ပြပြီး မေးမြန်းခြင်းခံရသူနှင့် ကောင်စီဝင်များက လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။

(စ)    တိုင်ကြားသူနှင့် တိုင်ကြားခြင်းခံရသူများအား နှစ်ဖက်ပြေလည်နိုင်ရန် ကောင်စီက အတတ်နိုင်ဆုံး ညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းပေးသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်ပေး၍ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက် အမှုတွဲပိတ်ရမည်။ အကယ်၍ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်း၍မရရှိပါက ထိုသို့မရရှိကြောင်း မှတ်တမ်းရေးပြီး အမှုတွဲကိုပိတ်ရမည်။

(ဆ)    နည်းဥပဒေခွဲ (ခ) အရ ဆင့်ဆိုချက်အတည် ဖြစ်ပါလျက် သတ်မှတ်သည့်နေ့ရက်အချိန်တွင် ခိုင်လုံသော အကြောင်းမရှိဘဲ တိုင်ကြားသူသို့မဟုတ် ၎င်းက တာဝန်ပေးခြင်းခံရသူမလာရောက်လျှင်သော် လည်းကောင်း၊ တိုင်ကြားခြင်းခံရသူ သို့မဟုတ် ၎င်း၏တာဝန်ပေးခြင်းခံရသူ မလာရောက်လျှင်သော် လည်းကောင်း ကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာနိုင်သည်။

(ဇ)    ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းမှုကို တိုင်ကြားစာ လက်ခံရရှိသည့် နေ့မှစ၍  (၁၅) ရက် အတွင်း စတင် ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဈ)        စတင်ညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းမှုကို ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက် ရမည်။

၃၉။    တိုင်ကြားသူနှင့် တိုင်ကြားခြင်းခံရသူတို့သည် -

(က)    ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ)    ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရာ၌ ပြေလည်မှုမရရှိလျှင်ဖြစ်စေ၊ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုလျှင်ဖြစ်စေ သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးတွင်တရားစွဲ ဆိုနိုင်သည်။

၄၀။    ကောင်စီသည် အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မိမိဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် သဘောထားများကိုသတင်း ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ် ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန်သည်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း -09448026326

အီးမေးလ် : [email protected]

ထုတ်ပြန်ချက်ဆိုင်ရာများ

© 2016 mpc. All Rights Reserved.